Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес — срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Naşterea Domnului a Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

 

„Şi în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi, iată, îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.

(Luca II, 8-11)

Preasfințiți arhipăstori ai Sfintei noastre Biserici,

Preacucernici preoți şi diaconi,

Preacuvioși monahi şi monahii,

Drept-măritori creștini,

 

Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea încurajării şi a bucuriei Bisericii, adică a poporului lui Dumnezeu, care viețuind în lumea aceasta şi fiind expus continuu multor amenințări şi pericole este chemat să nu cadă în disperare.

„Nu vă temeți!” – ne îndeamnă îngerii.

„Nu vă temeți!” – vom auzi cel mai des de la Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Mântuitorul lumii.

Păstorii din imediata apropiere a Betleemului, care-şi păzeau noaptea turmele, au fost primii cărora îngerul Domnului le-a binevestit nașterea Pruncului Mântuitor, dar şi primii care s-au învrednicit să vadă şi să asculte soborul îngerilor slavoslovind: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”.

Astăzi „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Simbolul credinței) „S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci” (Condacul Praznicului). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Acum Îngerii se bucură în cer, în iad se cutremură  vrăjmaşul neamului omenesc,pe pămînt se ridică oamenii căzuţi, bucurîndu-se de nădejdea mîntuirii. Pentru aceasta, sfîntul să se veselească, căci s-a apropiat de slavă; să se bucure păcătosul, pentru  că este chemat să caute iertare; să se însufleţească păgînul, pentru  că este chemat la viaţă»

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos este sărbătoarea Întrupării lui Dumnezeu, în care ne amintim şi slăvim în rugăciuni evenimentul minunat şi sfint al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru şi Domnul Iisus Hristos.Cuvîntul S-a făcut trup, — spune Sfintul Apostol Ioan Teologul, — şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl…» (Ioan 1, 14). Şi toate acestea ne-au fost dăruite nouă, oamenilor, nu pentru meritele sau vrednicia noastră, ci din marea milă a lui Dumnezeu.

Pentru a întări credinţa în  Unul  Dumnezeu, pentru  a pregăti  sufletele  oamenilor de a-L primi pe Mesia, Domnul a trimis pe drepţii şi proorocii Vechiului Testament să vestească despre venirea în lume a Mîntuitorului. Cu şapte sute de ani înainte  de Naşterea  lui  Hristos, marele  Prooroc  Isaia  a prevestit  naşterea  lui  Mesia: …Dumnezeul nostru …va veni şi ne va mîntui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gîngavilor…» (Isaia 35, 4-6). Fericitul Ieronim spune că Proorocul Isaia exprimă taina nădejdii noastre, că Dumnezeu va veni în lume şi va trăi printre noi, şi taina credinţei noastre, că Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

«Ныне ликуют на небе Ангелы, содрогается в преисподней враг рода чело­веческого, на земле воскресают падшие люди, радуясь о надежде спасения. Посему да ликует святой, ибо приблизился к славе; да радуется грешник, ибо приглашен снискать прощение; да воодушевится язычник, ибо призван к жизни»

Святитель Иоанн Златоуст

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие и дорогие братие и сестры!

Праздник Христова Рождества — это праздник Боговоплощения , в который мы вспоминаем и молитвенно прославляем чудесное и святое событие пришествия в мир Сына Божия, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. «Слово стало плотью, — говорит Святой Апостол Иоанн Богослов, — и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца…» (Иоанн I , 14). И все это по­ дарено нам, людям, не ради наших заслуг или достоинств, а ради великой Божественной милости.

Для укрепления веры в Единого Бога, для приуготовления человеческих душ принять грядущего Мессию, Господь посылал ветхозаветных праведников и пророков, которые возвещали о пришествии в мир Спасителя. За семьсот лет до Рождества Христова, великий пророк Исаия, которого мы еще называем  «пятым евангелистом», пророчествовал о рождении Мессии, достоверно знаменуя Его будущие чудеса и исцеления: «Бог вашпридёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь...« (Исаия 35, 4-6). Также пророк  Исаия приоткрывает нам тайну Боговоплощения, указывая, что Мессия родится от Девы чудесным  образом:  «Се, Дева  во  чреве  при­ет и родит Сына, и нарекут имя Eмy Еммануил, что значит: «с нами Бог» (Исаия 7, 14; Мф. 1, 23). Блаженный Иероним Стридонский говорит, что пророк Исаия высказывает тайну нашей надежды, что Бог придёт в мир и будет жить с нами, и тайну нашей веры, что Бог становится человеком, чтобы человек стал богоподобным. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 10-a de la hirotonia întru Arhiereu

 

Prea Sfinția Voastră, Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Avem astăzi deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării a 10-a de la hirotonia întru arhiereu calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

În acești ani de păstorire […]

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Mircea Pătraș

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Mircea Pătraș, fost paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bîrnova, raionul Ocnița, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, mutat […]

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Vasile Țari

Protoiereul Vasile Țari (16.03.1958-4.12.2020)

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Vasile, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Vestea despre mutarea subită dintre noi la cele veșnice a protoiereului Vasile Țari, parohul bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița, vrednic slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie; ne-a provocat în suflete o mare durere și profundă întristare.

Vrednicul de pomenire părinte Vasile a trecut la Domnul la vîrsta de 62 de ani în urma unui tragic accident rutier care a avut loc ieri seară. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului mitrofor Victor Vacarciuc, paroh al bisericii „Înălțarea Domnului” din satul Hădărăuți, Ocnița, la 45 de ani de viață

 

Precucernice Părinte Victor,

În ziua în care, prin bunăvoința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ați ajuns la frumosul popas aniversar – 45 de ani de viață, Vă urăm cordial multă sănătate, bucurii alese și deplină liniște duhovnicească.

Cu prilejul celebrării de astăzi, Vă […]

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării hirotoniei în treapta de arhiereu

Prea Sfințite Stăpîne!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să […]

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfințite Vlădica Siluan!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul […]

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

Prea Sfinția Voastră,

Am o deosebită plăcere de a Vă transmite, cu prilejul aniversării zilei Prea Sfinției Voastre de naștere, sincerele mele sentimente de înaltă prețuire, împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești, har de la Domnul și ajutor sfînt în lucrarea deloc ușoară, care […]

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat familiei ipodiaconului Chiril Țîmbaliuc în legătură cu mutarea la cele veșnice a fratelui său, protoiereul Samon Țîmbaliuc

Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Samon, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni.

Cu tristeţe şi adîncă durere am primit vestea trecerii de la noi la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră frate, protoiereului Samon Țîmbaliuc, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Samon va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti. Citeşte mai departe >>>