Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Acum Îngerii se bucură în cer, în iad se cutremură  vrăjmaşul neamului omenesc,pe pămînt se ridică oamenii căzuţi, bucurîndu-se de nădejdea mîntuirii. Pentru aceasta, sfîntul să se veselească, căci s-a apropiat de slavă; să se bucure păcătosul, pentru  că este chemat să caute iertare; să se însufleţească păgînul, pentru  că este chemat la viaţă»

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos este sărbătoarea Întrupării lui Dumnezeu, în care ne amintim şi slăvim în rugăciuni evenimentul minunat şi sfint al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru şi Domnul Iisus Hristos.Cuvîntul S-a făcut trup, — spune Sfintul Apostol Ioan Teologul, — şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl…» (Ioan 1, 14). Şi toate acestea ne-au fost dăruite nouă, oamenilor, nu pentru meritele sau vrednicia noastră, ci din marea milă a lui Dumnezeu.

Pentru a întări credinţa în  Unul  Dumnezeu, pentru  a pregăti  sufletele  oamenilor de a-L primi pe Mesia, Domnul a trimis pe drepţii şi proorocii Vechiului Testament să vestească despre venirea în lume a Mîntuitorului. Cu şapte sute de ani înainte  de Naşterea  lui  Hristos, marele  Prooroc  Isaia  a prevestit  naşterea  lui  Mesia: …Dumnezeul nostru …va veni şi ne va mîntui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gîngavilor…» (Isaia 35, 4-6). Fericitul Ieronim spune că Proorocul Isaia exprimă taina nădejdii noastre, că Dumnezeu va veni în lume şi va trăi printre noi, şi taina credinţei noastre, că Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu.

Proorocul Isaia ne descoperă şi taina Întrupării lui Dumnezeu, arătînd că Mesia se va naşte din Fecioară în chip minunat: „Iată, Fecioara va lua în pîntece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care se tîlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu» (Isaia 7, 14; Matei 1, 23).

Minunat este în Naşterea Domnului  Hristos faptul, că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume prin Preasfinta Fecioară. Sf. Ioan Gură de Aur spune, că precum Adam, fără femeie, a adus-o în lume pe Eva, aşa şi Preasfinta Fecioară, fără bărbat, a născut pe Mîntuitorul. Sfinţii Părinţi ne îndeamnă să nu fim miraţi de naşterea feciorelnică a Mîntuitorului, pentru că trebuie să primim această taină nu cu raţiunea, ci prin credinţă.

Puterea lui Dumnezeu se descoperă acolo, unde există conştiinţa neputinţei omeneşti înaintea lui Dumnezeu, iar mintea şi înţelepciunea lui Dumnezeu se descoperă şi devin văzute acolo, unde există o simplitate adevărată.

Fiul lui Dumnezeu, Care este Cuvîntul lui Dumnezeu şi Înţelepciunea lui Dumnezeu, ia trup omenesc, se naşte în peştera sărăcăcioasă din Betleem şi Se descoperă pe Sine unor simpli păstori. Această curată şi nevinovată simplitate de copil i-a făcut pe păstori capabili să vadă în Dumnezeiescul Prunc (Luca 2, 12), pe Mesia, Stăpînul lumii văzute şi nevăzute, pe Mîntuitorul şi Răscumpărătorul neamului omenesc .

Înţelegerea atotputerniciei lui Dumnezeu şi a neputinţei lor omeneşti în faţa lui Dumnezeu, i-a făcut pe magii de la Răsărit să poată vedea o stea minunată şi să înţeleagă că în lume a venit un Dumnezeu puternic. Istoria spune că magii proveneau din ţări diferite. Fiecare dintre ei, separat, a văzut steaua minunată care i-a adus pe fiecare din ţara sa la Betleem, ajungînd acolo chiar în ziua Naşterii Domnului Hristos. Aşa Dumnezeu a rînduit totul cu înţelepciune cu cei care au căutat Înţelepciunea Dumnezeiască.

Dacă noi, cei de astăzi, Îl vom căuta pe Dumnezeu, Creatorul şi Mîntuitorul nostru, Care a venit în lume şi a săvîrşit lucrarea mîntuirii noastre, atunci Domnul va trimite fiecăruia dintre noi pe Îngerul Său ori steaua Sa, care ne va aduce la Hristos, Ziditorul şi Răscumpărătorul nostru. Ca înger, Domnul ne poate trimite fie un preot înţelepţit de Dumnezeu , fie un călugăr iubitor de Dumnezeu, sau un mirean evlavios, care ne vor călăuzi pe calea lui Dumnezeu; iar ca stea, Domnul ne-a dat tuturor conştiinţa, care este glasul lui Dumnezeu în sufletul nostru şi care, asemenea stelei din Betleem care i-a călăuzit pe magi, ne îndrumă către Dumnezeu, către Hristos. Noi trebuie doar să privim la steaua noastră, adică să fim atenţi la conştiinţa noastră şi să o ascultăm.

În taina Naşterii Domnului Hristos, Dumnezeu uneşte firea omenească cu Dumnezeirea — şi aceasta este mîntuirea noastră, sfinţirea, îndumnezeirea. Iată cum vorbeşte despre aceasta Cuviosul Iustin (Popovici): Numai în Dumnezeu firea omenească şi-a dobîndit sfinţenia sa absolută, bunătatea, adevărul, iubirea, desăvîrşirea «. Primirea trupului omenesc de către Dumnezeu a fost aleasă ca cea mai bună cale a mîntuirii noastre. În Naşterea Domnului Hristos, după cuvîntul Sf. Grigorie Palama, „ cerul şi pămîntul se bucură de aceeaşi cinste, pentru că Cel ce a adus totul din nefiinţă la fiinţă, Se dăruieşte pe Sine Însuşi creaturii «.

În această zi sfintă şi plină de bucurie, să ne rugăm toţi Dumnezeiescului Prunc Hristos să ne binecuvînteze pentru dobîndirea sfintei virtuţi a Maicii Domnului — smerenia, prin care învingem mîndria şi egoismul. Să ne rugăm, ca luminata Naştere a lui Hristos să lumineze inima fiecărui om şi să o facă asemenea inimilor păstorilor din Betleem. Să ne străduim a împlini porunca Mîntuitorului din Predica de pe munte: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 8). Şi să nu uităm de în­ demnul Apostolului Pavel: Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără  de care nimeni nu va vedea pe Domnul» (Evrei  12, 14).

Vă felicit din suflet pe toţi, iubiţi părinţi, fraţi şi surori, cu prilejul luminatei sărbători a Naşterii Domnului Hristos! Preaslăvind în rugăciuni pe Domnul, Vă doresc pace binecuvîntată şi sănătate în Noul An, şi nouă tuturor bucurie duhovnicească întru Hristos, Mîntuitorul Întrupat.

 

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!

Cu dragoste întru Hristos Cel Născut ,

† NICODIM

EPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI

Naşterea Domnului

2020/2021

Or. Edineţ

 

 

 

 

Comments are closed.