Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Statutul STL

Statutul Seminarului teologic liceal de fete  
“Sf. Elizabeta” din mun. Edineţ


1. PRINCIPII  GENERALE

 1.Seminarul Teologic Liceal de fete din or. Edineţ  (în continuare STL) este o instituţie de învăţămînt care dă absolventelor sale o pregătire cu profil umanitar teologic.

 2.STL  activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia  de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului  Învăţămînt Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

 

 3.STL fiinţează în baza hotărîrii Consiliului Episcopiei de Edineţ şi Briceni  nr. 8  din  3  august  1999.

 4.În activitatea sa STL se conduce de Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezentul Statut, hotărîrile Sinodale, decretele  Mitropolitului, Episcopului, a Departamentului  ÎRC şi de deciziile Ministerului Educaţiei din Republica Moldova.

 5.STL are Statut de persoană juridică şi se bucură de drepturile respective prevăzute de Constituţia şi codul penal al Republicii Moldova, are ştampilă, sigil şi antet cu denumirea şi simbolică lui, precum şi conturi bancare.

 6. Episcopul de Edineţ şi Briceni efectuează controlul canonic asupra STL, se îngrijeşte de bunăstarea materială şi prosperarea spirituală a profesorilor şi elevelor, numeşte în comun acord cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova (DGJÎ): Directorul, Directorul Adjunct pe educaţie, şi alte persoane de conducere în liceu. Întăreşte hotărîrile Consiliului Profesoral împreună cu persoanele vizate în teritoriu de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.

 7.Conducerea STL este efectuată de către Director, Consiliul Administrativ (biroul permanent), şi Consiluiul Profesoral.

 

 2. DIRECTORUL  STL

 

8. Directorul STL este numit de către Episcopul de Edineţ şi Briceni în consfătuire cu Consiliul Profesoral, dintre profesorii STL  care  posedă  studii  superioare teologice şi practică pedagogico-administrativă de bun acord cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.

 9.În limitele împuternicirilor sale, Directorul STL, cu acordul şi binecuvîntarea Episcopului, emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru membrii Corpului Didactic, eleve, colaboratori şi lucrători ai STL:

 — Propune candidaţi pentru funcţiile administrative şi didactice.

— Înmatriculează şi exmatriculează eleve cu acordul Consiliului Profesoral.

— Primeşte în servicii şi eliberează colaboratori şi lucrători.

— Prezidează şedinţele Consiliului Administrativ şi Consiliului     Profesoral.

— Transferă eleve dintr-o clasă în alta cu acordul Consiliului Profesoral

— Efectuează controlul asupra respectării şi îndeplinirii planurilor de lucru şi a programelor  de învăţămînt.

 — Dirijează  educaţia moral-religioasă a elevelor.

 — Controlează calitatea lecţiilor, seminarelor, orelor deschise şi a altor ocupaţii practice.

 — Acordă concedii membrilor administraţiei, profesorilor şi colaboratorilor, în baza dispoziţiilor stipulate de lege.

— Coordonează cu mijloacele băneşti şi materiale al STL, controlează respectarea disciplinii financiare, semnează actele conturilor bancare.

 -Efectuează controlul asupra deservirii sociale ale profesorilor, studentelor, colaboratorilor şi lucrătorilor STL.

— Solicită decorarea persoanelor cu funcţii administrative, profesorilor, elevelor, colaboratorilor  şi lucrătorilor STL.

— Reprezintă STL în toate organizaţiile bisericeşti şi de stat.

— Întruneşte Consiliul Profesoral în şedinţele ordinare sau extraordinare, careuri şi a STL adunări administrative.

— Alcătuieşte orarul lecţiilor, examenelor şi colocviilor, controlează respectarea lor.

-Controlează respectarea planurilor de studii şi programelor de învăţămînt.

— Controlează frecvenţa şi capacităţile pedagogice ale profesorilor.

— Controlează frecvenţa şi însuşita elevelor.

— Poartă responsabilitatea pentru formarea actelor absolventelor  STL.

 10. Directorul  STL  este  parohul  bisericii liceale.

 

3. DIRECTORUL ADJUNCT AL STL PE ÎNVĂŢĂMÎNT TEOLOGIC

 11A. Directorul adjunct pe învăţămînt teologic al STL este numit de către  Director şi întărit de către Episcopul de Edineţ şi Briceni, în consfătuire cu Consiliul Profesoral dintre  profesorii STL care posedă studii superioare teologice şi practică pedagogico-administrativă.

12A. Directorul adjunct pe învăţămînt teologic este locţiitorul Directorului cu următoarele  împuterniciri:

        Alcătuieşte orarul lecţiilor, examenelor şi colocviilor, controlează respectarea lor, de bun acord cu Directorul adjunct pe învăţămînt laic.

        Controlează respectarea planurilor de studii şi programelor de învăţămînt, la obiectele teologice.

        Controlează frecvenţa şi capacităţile pedagogice ale profesorilor teologi.

        Controlează frecvenţa şi însuşita elevelor la obiectele teologice.

        Este responsabil de întocmirea actelor absolventelor STL.

 13A. În limita împuternicirilor sale, Directorul adjunct pe învăţămînt teologic raportează Directorului despre activitatea sa şi face demersuri în Consiliul Profesoral pentru primirea unor hotărîri în acest domeniu.

 

4. DIRECTORUL ADJUNCT AL STL PE ÎNVĂŢĂMÎNT LAIC

 11B. Directorul adjunct al STL pe învăţămînt laic este numit de către Director şi întărit de către Ministerul Educaţiei din Republica Moldova cu acordul Consiliului Profesoral dintre profesorii STL care dispune de cunoştinţe meritorii de ordin pedagogic, metodic şi administrativ.

 12B. Directorul adjunct pe învăţămînt laic al STL are următoarele  împuterniciri:

        Alcătuieşte orarul lecţiilor, examenelor şi colocviilor, controlează respectarea lor, de bun acord cu Directorul adjunct pe învăţămînt teologic.

        Controlează respectarea planurilor de studii şi programelor de învăţămînt, la obiectele laice.

        Controlează frecvenţa şi capacităţile pedagogice ale profesorilor laici.

        Controlează frecvenţa şi însuşita elevelor la obiectele laice.

        Este responsabil de întocmirea actelor absolventelor STL.

 13B. În limita împuternicirilor sale, Directorul adjunct pe învăţămînt laic raportează Directorului despre activitatea sa şi face demersuri în Consiliul Profesoral pentru primirea unor hotărîri în acest domeniu.

 

5. DIRECTORUL ADJUNCT PE EDUCAŢIE STL

 14. Directorul Adjunct pe educaţie STL este numit de către Episcopul de Edineţ şi Briceni cu acordul Directorului şi Consiliului Profesoral dintre  profesorii STL care posedă studii superioare teologice şi practică pedagogico-administrativă.

 15. Directorul Adjunct pe educaţie este ajutorul nemijlocit al Directorului în ceea ce priveşte conducerea STL cu următoarele împuterniciri:

 — Este responsabil de respectarea  regulamentului  de disciplină, regimului  zilei  şi ordinii  în  STL.

— Controleză activitatea diriginţilor de clasă.

— Controlează activitatea şefilor de clasă.

— Este responsabil de frecventarea serviciilor divine de către eleve.

— Controlează starea sălilor de studiu şi este responsabil de internat.

— Controlează comportarea etica şi estetica a elevelor.

— Numeşte elevelor ascultări, însărcinări.

-În caz de necesitate eliberează de la ore, cu consimţămîntul profesorului de obiect.

— Oferă elevelor vacanţă de iarnă, de Sfintele Paşti şi de vară, în limitele respective, cu consimţămîntul Consiliului Profesoral.

— Oferă elevelor în caz de necesitate dreptul de a pleca acasă cu respectarea strictă a limitelor.

 16. Directorul Adjunct pe educaţie, în baza împuternicirilor sale, face demersuri  în Consiliul Profesoral pentru primirea unor hotărîri în acest domeniu şi raportează Directorului despre încălcările de disciplină care au loc în STL.

 17. Directorul Adjunct pe educaţie este responsabil de educaţia moral-religioasă şi laică a elevelor STL.

 

6. CANCELARUL  STL

 18. Cancelarul STL este numit de către Director, dintre profesorii STL care posedă studii teologice superioare şi practică administrativă.

 19. Cancelarul  efectuează pregătirea şedinţelor pedagogice, alcătuieşte procesele verbale şi este responsabil de respectarea şi îndeplinirea lor.

 20. Cancelarul duce corespondenţa STL.

 21. Cancelarul alcătuieşte dările de seamă despre activitatea STL, referatele şi adresările de saSTL.

 22. Cancelarul controlează activitatea editorială.

 23. În subordonarea nemijlocită a cancelarului intră cancelaria STL.

 

7. CONSILIUL  PROFESORAL  AL  STL

 24. În componenţa Consiliului Profesoral al STL intră Directorul (el este şi preşedinte ) şi membrii Corpului Didactic. Episcopul de Edineţ şi Briceni este preşedinte de onoare al Consiliului Profesoral.

25. Consiliul examinează următoarele întrebări legate de activitatea STL:

 — Organizează şi anulează comisii.

— Cu  acordul   Departamentului   ÎRC   face   completări şi corectări în planurile de studii şi programa de învăţămînt.

— Înfăptuieşte controlul general asupra însuşitei şi disciplinii elevelor.

— Înfăptuieşte  controlul general asupra educaţiei lor moral-religioase.

— Organizează şi petrece conferinţe.

— Stabileşte  timpul  şi regulile de petrecere a colocviilor şi examenelor  (de admitere, anuale şi de absolvire).

 26. Şedinţele Consiliului Profesoral se întrunesc de către Director nu mai rar de  patru  ori în anul de studiu.

 27. Cvorul  Consiliului Profesoral   îl  formează   două  treimi (2/3)  din membrii  lui.

 28.Hotărîrile Consiliului Profesoral sînt înregistrate de Cancelar prin procesul verbal şi se execută prin dispoziţiile  Directorului.

 

 8. CONSILIUL ADMINISTRATIV AL STL

 29. Consiliul Administrativ este organul permanent de administrare al STL.

 30. Consiliul Administrativ:

        execută deciziile Directorului şi Consiliului Profesoral ce ţin de competenţa STL şi prezintă dări de seamă cu privire la activitatea desfăşurată

        stabileşte sursele de mijloace indispensabile pentru satisfacerea necesităţilor STL.

        examinează proiecte de construcţii şi reparaţii.

        ţine evidenţa şi adoptă măsuri pentru păstrarea bunurilor STL: capelei, internatului, şcolii duhovniceşti şi altor subdiviziuni.

        în limitele competenţei sale soluţionează chestiunile privind posesia, folosirea şi administrarea bunurilor STL: capelei, internatului, şcolii duhovniceşti şi altor subdiviziuni.

        soluţionează alte chestiuni referitoare la viaţa internă a STL.

 31. Consiliul Administrativ al STL este format din  Director, Director Adjunct pe educaţie, Director Adjunct pe învăţămînt teologic, Director Adjunct pe învăţămînt laic, Cancelar şi   Duhovnic.

 32. Deciziile Consiliului Administrativ sunt semnate de către Director, Directorul Adjunct pe educaţie, Directorul Adjunct pe învăţămînt teologic şi Directorul Adjunct pe învăţămînt laic.

 

9. PROFESORII  STL

33. Profesorii STL sunt persoane de credinţă ortodoxă cu studii superioare. Profesorii disciplinilor teologice posedă studii teologice superioare şi sunt numiţi şi distituiţi de către Director cu acordul Episcopului de Edineţ şi Briceni.

 34. Profesorii disciplinelor laice dispun de studii universitare. Ei sunt  numiţi  şi destituiţi  din  funcţie  de  către Director cu acordul Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.

 35. Obligaţiile  profesorilor:

 — Predau lecţii, petrec seminare şi ore practice.

 — Propun teme pentru tezele semestriale.

-Consultă elevele care scriu compuneri şi lucrări, controlează tezele semestriale şi recenzează lucrările.

— Primesc şi atestează colocviile şi examenele.

 — Participă  la  lucrările  comisiilor.

— Participă la elaborarea şi publicarea lucrărilor ştinţifico-teologice şi laice.

 36. Profesorii STL sunt salarizaţi în dependenţă de funcţia administrativă şi numărul de ore.

 

10. ELEVELE  STL

37. În STL se admit persoane de sex feminin de credinţă ortodoxă în vîrstă de la 15 pînă la 20 ani care posedă studii medii incomplete (9 clase).

 38. În decursul celor  trei ani de studiu se studiază paralel programa liceală cu profil umanist şi programa de pregătire teologică .

 39. La sfîrşitul anului 3 elevele,  susţin examene de absolvire şi bacalaureatul  la discreţia acestora.

 

11. BISERICA  STL

 40. Biserica STL poartă hramul “Sfintei Cuvioase Muceniţe Elizabeta” (kneajna Romanova) şi  se  află pe teritoriul Seminarului Teologic Liceal.                                                                                                                    

 41. Biserica STL  dispune de personal (preoţi,diaconi) salarizat de STL.

 

12. DUHOVNICUL STL

42. Duhovnicul  STL este numit de către Episcopul de Edineţ şi Briceni cu acordul Directorului, dintre personalul bisericii Seminarului Teologic Liceal, care posedă studii teologice.

43. Duhovnicul STL este responsabil de buna desfăşurare a slujbelor.

 44. Colaborează cu Directorul Adjunct pe educaţie în privinţa formării moral-spirituale a elevelor.

 45.Este responsabil şi de prezenţa clericilor bisericii STL la slujbele ordinare.

 

13. BIBLIOTECA  STL

 46. În fondurile bibliotecii STL intră conspecte şi manuale pentru toate disciplinile predate, precum şi literatură de alt gen: laică şi religioasă

 47. Biblioteca  activează  după regim  stabil,  întărit   de  Director.

 48. Bibliotecarul  este  numit  de  către  Director.

 

14. BUNURILE  MATERIALE  ALE  STL

49. Bunurile materiale ale STL se constituie din donaţii benevole de la cetăţeni, întreprinderi, instituţii, organe de stat, fonduri sociale, precum şi alocaţii din bugetul Eparhial.

50. Chestionar al mijloacelor  financiare  este  Directorul, ajutat de economul Episcopiei de Edineţ şi Briceni.

51. STL îşi exercită dreptul de posesie, folosire şi dispoziţie a clădirilor de cult, administrative şi de trai ce aparţin STL din cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni.

 

15. DISPOZIŢII  FINALE

 52. Prezentul Statut, cu acordul Departamentului ÎRC, se  aprobă de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi se întăreşte de către Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

 53. Prezentul Statut ulterior poate fi revăzut şi modificat de către Consiliul Profesoral al STL, iar modificările vor deveni valabile numai după aprobarea Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi se întăreşte de către Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove cu acordul Departamentului ÎRC.

 54. Adresa  Seminarului Teologic Liceal din Edineţ:

           Republica  MOLDOVA

          Judeţul  EDINEŢ,

          ŞOSEAUA BUCOVINEI 36/3 telefon/fax  246  2-34-50