Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorala de Nașterea Domnului a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii KIRILL

 

Iubiți întru Hristos arhipăstori,
cinstiți presbiteri și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii,
dragi frați și surori!

Vă felicit cordial de luminata sărbătoare a Nașterii Domnului.

Astăzi Biserica cerească și pământească prăznuiește, bucurându-se de venirea în lume a Domnului și Mântuitorului nostru, înalță laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru mila și dragostea Sa către neamul omenesc. Cu duhovnicesc fior ascultăm noi cuvintele cântării: „Hristos se naște, Slăviți-L! Hristos din ceruri – întâmpinați-L!” (irmosul canonului la Nașterea Domnului). Privim cu evlavie și nădejde la peștera din Betleem, acolo unde Pruncul Dumnezeiesc stă înfășat și pus în ieslea umilă.

Cu adevărat, astăzi se înfăptuiește o „mare taină a dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri” (1 Timotei 3, 16). Este cu neputință să pătrundem definitiv cu mintea în taina Întrupării lui Dumnezeu. Este cu neputință de a înțelege desăvârșit, cum Cel care este sursa vieții a tot ce există, este încălzit astăzi de suflarea animalelor! Creatorul Universului se smerește pe Sine, luând chip de făptură! Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului! „Nu cerceta cum se face – ne preîntâmpină părintele Ioan Gură de Aur, — acolo unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. El a voit, a putut, a pogorât și a mântuit. Totul se supune lui Dumnezeu. Astăzi se naște Cel ce Este, și Cel ce Este se face ceea ce El nu a fost. Fiind Dumnezeu, El se face om, fără de a înceta să fie Dumnezeu” (Omilie la Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos).  Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес — срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Naşterea Domnului a Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

 

„Şi în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi, iată, îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.

(Luca II, 8-11)

Preasfințiți arhipăstori ai Sfintei noastre Biserici,

Preacucernici preoți şi diaconi,

Preacuvioși monahi şi monahii,

Drept-măritori creștini,

 

Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea încurajării şi a bucuriei Bisericii, adică a poporului lui Dumnezeu, care viețuind în lumea aceasta şi fiind expus continuu multor amenințări şi pericole este chemat să nu cadă în disperare.

„Nu vă temeți!” – ne îndeamnă îngerii.

„Nu vă temeți!” – vom auzi cel mai des de la Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Mântuitorul lumii.

Păstorii din imediata apropiere a Betleemului, care-şi păzeau noaptea turmele, au fost primii cărora îngerul Domnului le-a binevestit nașterea Pruncului Mântuitor, dar şi primii care s-au învrednicit să vadă şi să asculte soborul îngerilor slavoslovind: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”.

Astăzi „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Simbolul credinței) „S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci” (Condacul Praznicului). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Acum Îngerii se bucură în cer, în iad se cutremură  vrăjmaşul neamului omenesc,pe pămînt se ridică oamenii căzuţi, bucurîndu-se de nădejdea mîntuirii. Pentru aceasta, sfîntul să se veselească, căci s-a apropiat de slavă; să se bucure păcătosul, pentru  că este chemat să caute iertare; să se însufleţească păgînul, pentru  că este chemat la viaţă»

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos este sărbătoarea Întrupării lui Dumnezeu, în care ne amintim şi slăvim în rugăciuni evenimentul minunat şi sfint al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru şi Domnul Iisus Hristos.Cuvîntul S-a făcut trup, — spune Sfintul Apostol Ioan Teologul, — şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl…» (Ioan 1, 14). Şi toate acestea ne-au fost dăruite nouă, oamenilor, nu pentru meritele sau vrednicia noastră, ci din marea milă a lui Dumnezeu.

Pentru a întări credinţa în  Unul  Dumnezeu, pentru  a pregăti  sufletele  oamenilor de a-L primi pe Mesia, Domnul a trimis pe drepţii şi proorocii Vechiului Testament să vestească despre venirea în lume a Mîntuitorului. Cu şapte sute de ani înainte  de Naşterea  lui  Hristos, marele  Prooroc  Isaia  a prevestit  naşterea  lui  Mesia: …Dumnezeul nostru …va veni şi ne va mîntui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gîngavilor…» (Isaia 35, 4-6). Fericitul Ieronim spune că Proorocul Isaia exprimă taina nădejdii noastre, că Dumnezeu va veni în lume şi va trăi printre noi, şi taina credinţei noastre, că Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

«Ныне ликуют на небе Ангелы, содрогается в преисподней враг рода чело­веческого, на земле воскресают падшие люди, радуясь о надежде спасения. Посему да ликует святой, ибо приблизился к славе; да радуется грешник, ибо приглашен снискать прощение; да воодушевится язычник, ибо призван к жизни»

Святитель Иоанн Златоуст

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие и дорогие братие и сестры!

Праздник Христова Рождества — это праздник Боговоплощения , в который мы вспоминаем и молитвенно прославляем чудесное и святое событие пришествия в мир Сына Божия, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. «Слово стало плотью, — говорит Святой Апостол Иоанн Богослов, — и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца…» (Иоанн I , 14). И все это по­ дарено нам, людям, не ради наших заслуг или достоинств, а ради великой Божественной милости.

Для укрепления веры в Единого Бога, для приуготовления человеческих душ принять грядущего Мессию, Господь посылал ветхозаветных праведников и пророков, которые возвещали о пришествии в мир Спасителя. За семьсот лет до Рождества Христова, великий пророк Исаия, которого мы еще называем  «пятым евангелистом», пророчествовал о рождении Мессии, достоверно знаменуя Его будущие чудеса и исцеления: «Бог вашпридёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь...« (Исаия 35, 4-6). Также пророк  Исаия приоткрывает нам тайну Боговоплощения, указывая, что Мессия родится от Девы чудесным  образом:  «Се, Дева  во  чреве  при­ет и родит Сына, и нарекут имя Eмy Еммануил, что значит: «с нами Бог» (Исаия 7, 14; Мф. 1, 23). Блаженный Иероним Стридонский говорит, что пророк Исаия высказывает тайну нашей надежды, что Бог придёт в мир и будет жить с нами, и тайну нашей веры, что Бог становится человеком, чтобы человек стал богоподобным. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„O, Paștile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase!

O, înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu şi Puterea!

Dă-ne nouă mai desăvîrşit să ne împărtăşim cu Tine

în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”

(Troparul Cîntării a 9-a, Canonul Paştilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovniceşti!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Săvîrşind calea lucrării mîntuitoare pe pămînt, Domnul nostru Iisus Hristos, prin moartea Sa de bunăvoie pe Cruce, S-a pogorît în iad ca Om Adevărat, dar cu El s-a pogorît şi slava Dumnezeirii, Care în Hristos s-a unit pentru totdeauna cu firea omenească. Iadul nu a putut rezista în faţa puterii Dumnezeieşti, şi atunci s-a petrecut ceea ce omenirea secole la rînd a aşteptat cu nădejde: Hristos a omorît iadul cu „strălucirea Dumnezeirii» (troparul Învierii, gl. 2). Toţi cei din veac adormiţi, care au trăit pe pămînt cu credinţă în Izbăvitorul care avea să vină, au fost scoşi din iad; toţi au devenit locuitori ai cerului. Pentru cei ce vieţuiesc pe pămînt s-au deschis uşile raiului: oamenii au început să trăiască fericiţi, bucurîndu-se de părtăşia cu Dumnezeu şi mulţumindu-I Creatorului lumii, pentru că le-a redat demnitatea desăvîrşirii celei dintîi, le-a dăruit mîntuirea şi nemurirea. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„О, Пасха велия и священнейшая, Христе!

О мудросте, и Слове Божий, и Сило!

Подавай нам истее Тебе причащатися,

в невечернем дни Царствия Твоего

(Тропарь 9-й Песни Пасхального Канона)

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие,

Дорогие братие и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Совершив спасительный подвиг на земле, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, через вольную смерть на Кресте, сошел в преисподнюю как Истинный Человек, но с Ним сошла и слава Божества, Которое навеки соединилось с человеческой природой во Христе. Ад не мог устоять перед могуществом Божественной славы, и произошло то, чего человечество веками с надеждой ожидало: Христос умертвил ад „блистанием Своего Божества (тропарь воскресный, гл. 2). Все от века умершие, кто жил на земле верой во Христа грядущего, были выведены из ада; все они стали небожителями. Они снова, как некогда Адам в Раю, начали жить в блаженстве и со смиренной благодарностью наслаждаться общением с Богом. А для живущих на земле отверзлись двери рая: благодарностью нашему Творцу наполнено сердце за спасение — восстановление человека в достоинстве первозданного совершенства, дарование ему бессмертия. Господь, пришедши на землю, жизнью Своей исполнил закон Божий, который мы нарушали; страданием Своим загладил грех, который мы творили; смертию Своею умертвил смерть, на которую мы за грех осуждены были; сошествием Своим во ад освободил нас от темной власти диавола; Воскресением Своим вновь приобрел нам жизнь Божию. Крестная жертва Спасителя стала сокрушительным поражением смерти. Сойдя в „преисподняя земли», Господь упразднил владычество ада, его оковы разрушились, и, как свидетельствуется в Евангелии „ …и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим (Мф. 27, 52-53). Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

 

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

(Filipeni 4, 4)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească:

Hristos a Înviat!

Slăvitul și vrednicul de laudă, Apostolul Pavel, ne îndeamnă să ne bucurăm întru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Cel ce a călcat moartea și a biruit iadul. Omul credincios, „sărac cu duhul”, „flămând și însetat” (Matei 5,3-6) de dreptatea  Domnului, nu caută bucuria și sensul vieții în „rodul de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulțit” (Psalmul 4, 7), nici nu se satisface cu bucurii lumești și mercantile, ci desfătarea sufletului lui este Iisus, Biruitorul morții, Cel ce prin Înviere „a însemnat peste noi lumina feței Sale” (Psalmul 4,6). Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1:3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Astăzi Hristos în Betleem Se naşte din Fecioară. Astăzi Cel fără de început Se începe și Cuvîntul Se întrupează. Puterile cerurilor se bucură și pămîntul cu oamenii se veseleşte…”.

(Stihira la „Şi acum…” de la Laude, Utrenia praznicului Naşterii Domnului)

Iubiţi întru Hristos preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, fii și fiice duhovniceşti!

Mîntuitorul lumii a venit pe pămînt pentru noi toţi, și astăzi sărbătorim cu bucurie Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe parcursul anului în sfintele locaşuri deseori auzim cîntarea de laudă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bună-voire”. Acest imn a fost primul colind pe care l-au cîntat îngerii vestitori ai Naşterii Domnului. De atunci şi pînă în zilele noastre el răsună neîncetat în cer și pe pămînt. În zilele luminosului praznic, cugetele credincioşilor se îndreaptă spre oraşul sfînt Betleem, leagănul creştinismului și al mântuirii noastre. Dumnezeul cel Atotpu­ternic a binevoit să Se nască aici nu într-un palat bogat, ci într-o iesle sărăcăcioasă; nu printre regii și puternicii acestei lumi, ci lîngă nişte fiinţe necuvîntătoare; nu în strălucirea diamantelor și a lămpilor scumpe, ci sub lumina stelelor care sclipesc pe cer.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

 

Pastorală la Naşterea Domnului a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei si al întregii Rusii către arhipăstorii, preoţii, diaconii, cinul monahal şi toţi drept-măritorii creştini din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiţi întru Hristos arhipăstori, cinstiţi preoţi si diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia măreţei şi mântuitoarei sărbători a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi noi, la fel ca şi păstorii din Betleem acum două mii de ani, ascultăm cu luare aminte, cu bucurie şi înălţare spirituală, glasul triumfător al îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, si pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2: 14). Auzind aceste cuvinte minunate, inimile noastre dobândesc mângâiere şi se fac pline de recunoştinţă faţă de Creator. Însuşi Dumnezeu Atotţiitorul, Dumnezeu tare si părinte al veacului ce va să fie (Is. 9:5) coboară la noi şi se naşte în lume om simplu. Se împlineşte proorocia regelui-psalmist, care a vestit în Duhul Sfânt: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat; Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. (Psalmi, 84: 11-12). Si iată, s-a săvârşit: Fiu S-a dat nouă (Is. 9, 5), ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viată veşnică (Ioan 3, 16).

Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам — Сын дан нам (Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

Citeşte mai departe >>>