Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea Generală Anuală a slujitorilor Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Joi, 26 decembrie 2013, în trapeza Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, după Sfînta Liturghie, a avut loc Adunarea Generală Anuală a slujitorilor Episcopiei de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii a fost audiat raportul de activitate pentru anul 2013 al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni și au fost aprobate hotărîrile cu privire la sarcinile, activitatea și dezvoltarea de perspectivă a Episcopiei de Edineț și Briceni.

La lucrările Adunării, în calitate de invitat de onoare a asistat Prea Sfințitul Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, și au fost prezenți slujitorii eparhiei însoțiți de doamnele preotese, starețul mănăstirii „Nașterea Domnului”, arhimandritul Damian (Burlacu), starețele, duhovnicii și slujitorii mănăstirilor din episcopie, ctitori eparhiali, oficialități republicane și raionale.

Moderator al ședinței a fost numit de către Ierarh secretarul Eparhiei de Edineț și Briceni, protoiereul Adrian Cotelea. Pe ordinea de zi a Adunării s-au aflat următoarele puncte:

 1. Raportul de activitate pe anul 2013 al Prea Sfințitului Nicodim
 2. Dezbateri pe marginea Raportului Anual de Activitate
 3. Propuneri

În debutul ședinței, cu binecuvîntarea Ierarhului, părintele secretar a dat citire unui mesaj de felicitare:

 

 

Prea Sfinția Voastră,

Prea Sfințite Nicodim,

Episcop de Edineț și Briceni,

Prea Sfinția Voastră,

Prea Sfințite Anatolie,

Episcop de Cahul și Comrat,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

Prea Cuvioase Maici Starețe

Demnitari de Stat

Onorată Asistență!

Prea Sfințite Nicodim !

Ziua de astăzi marchează aniversarea a trei ani de când Preasfinţia Voastră aţi fost hirotonit şi numit ca chiriarh al Eparhiei de Edineţ şi Briceni.

În urmă cu trei ani, întreaga Eparhie V-a primit cu braţele deschise.

Aici, la Edineţ, mai mult ca oriunde, realizaţi că sunteţi un arhipăstor destinat, consacrat Bisericii şi poporului nostru şi legat de acest neam cu pecetea credinţei și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Suntem aici o seamă de oameni care credem şi mărturisim aşa cum au crezut şi părinţii noştri.  Credem în Dumnezeu,  Care,  chiar dacă ne-a încercat, ne-a şi ocrotit şi ne-a călăuzit prin vremuri grele.

Preasfinţia Voastră a primit  înalta misiune de a  veghea şi păstra  statornică credinţa noastră, ca pe cea mai de preţ comoară, pe care o avem de lăsat şi urmaşilor noştri.

S-au scurs trei ani de când purtaţi zi de zi grija acestei Eparhii. O privire atentă, smerită şi responsabilă a mersului actual al Bisericii noastre poate demonstra foarte clar acest lucru. Cei trei ani de episcopat au însemnat pentru Eparhia noastră:

 • Mai bună administrare a mănăstirilor şi parohiilor din Eparhie.
 • Existenţa în continuare a  Seminarului Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din or. Edineţ.
 • Organizarea asistenţei sociale prin proiectul „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”.
 • Dotarea Secţiilor Traumatologie şi Cardiologie a Spitalului Raional Edineţ cu mobilier,  aparataj medical, cărucioare, stative pentru infuzii, seringi, pansamente ş.a.
 • Desfăşurarea unor programe în parteneriat cu autorităţile centrale şi locale şi cu organizaţii nonguvernamentale, privind combaterea sărăciei, violenţei domestice, traficului de fiinţe umane.
 • Și mai cu seamă — Înălţarea noii Catedrale. Şi anume, aici, vreau să mă opresc puţin, pentru că această catedrală, personal, o consider drept simbol al credinţei noastre.

Acest simbol trebuie să se înalţe triumfător, astfel încât să vadă toţi că Biserica lui Hristos cu adevărat  triumfă în această lume răvăşită şi în aceste vremuri atât de grele pentru Ortodoxie. Acest simbol trebuie să dăinuiască ca o dovadă vie a existenţei şi credinţei noastre, ca o pecete a Personalităţii Preasfinţiei Voastre pe acest pământ, binecuvântat de Dumnezeu.

Pentru toate acestea vă suntem profund recunoscători şi ca fii duhovniceşti  înălţăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu, pentru ca să Vă aibă în continuare în dragostea binecuvântării Sale din care izvorăsc sănătatea, lungimea de zile, pacea sufletească şi mântuirea.

Prea Sfinţia Voastră, vă felicit cu aniversarea celor 3 ani de la hirotonia în treapta de episcop și încheierea celui de al treilea an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni,  din suflet vă doresc, în prag de an nou, când colindătorii ne vestesc Naşterea lui Hristos, să aveţi sănătate, belşug şi prosperare şi tuturor vă doresc Rai Ceresc şi Pământesc.

Sărbători fericite tuturor

și întru mulți ani Prea Sfințite Stăpîne!

 

Prea Sfințite Stăpîne, fiindcă hirotonia Prea Sfinţiei Voastre în treapta de episcop a fost la sfîrşit de an şi coincide cu Adunarea Generală Anuală a Eparhiei noastre, în fiecare an după tradiţie suntem pregătiţi să ascultăm Raportul anual de activitate pe anul 2013 al Eparhiei de Edineț și Briceni.

 

Raportul de activitate al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni pentru anul 2013:

 

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

Iubiți frați și surori !

Cu arhierești binecuvîntări, părintească dragoste și imensă bucurie duhovnicească vin astăzi în mijlocul Dumneavoastră pentru a Vă prezenta tradiționalul bilanț al activității Noastre pastoral-misionare în cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2013, an care se încheie, prin mila și binecuvîntarea Atotbunului Părinte Ceresc, cu aniversarea a 3-a de la hirotonirea Noastră întru arhiereu și instalarea în demnitatea de Episcop în fruntea acestei Catedre!

Slujiriea preoțească la care am fost chemați este una deosebit de frumoasă, dar și de o mare responsabilitate. Preotul este "apostolul" (trimisul) lui Hristos în orice vreme. El vesteşte, ca odinioară Aposolii, iubirea nemărginită a lui Dumnezeu faţă de oameni arătată prin Iisus Hristos. Este cel care aminteşte oamenilor de marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor — înomenirea Fiului Său prin Duhul Sfînt şi invitaţia pe care Hristos a făcut-o tuturor de a cina împreună cu El în Împărăţia Tatălui Său. El trebuie să proclame neîncetat această milostivire a lui Dumnezeu şi să întreţină în sufletul credincioşilor din vremea sa dorul după Dumnezeu.

Prin prisma acestei percepții asupra slujirii preoțești în cadrul Bisericii vom încerca astăzi să evaluăm rezultatele activității Noastre sfințitoare, administrative și învățătorești din acest an.

Fiind sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Ortodoxe Ruse, plinătatea Bisericii noastre a parcurs duhovnicește anul ce s-a scurs în grija spirituală și sfintele rugăciuni ale Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Exprimîndu-ne recunoștința, vreau, cu această ocazie, să cîntăm împreună Sanctității Sale un solemn ”Întru mulți ani, Stăpîne !”.

[ Întrgul for participant la Adunare interpretează stînd în picioare cîntarea: ”Pe Stăpînul și Patriarhul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

În persoana Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, am aflat mereu un fierbinte rugător, duhovnicesc sprijinitor și părintesc îndrumător, fapt pentru care Vă rog să-i cîntăm ”Întru mulți ani, Stăpîne !”.

[ Întrgul for participant la Adunare interpretează stînd în picioare cîntarea: ”Pe Stăpînul și Mitropolitul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

Anul ce s-a scurs a fost marcat de un șir de evenimente eclesiastice deosebit importante pentru Biserica Ortodoxă din Moldova în general și pentru Eparhia noastră, în special, la care am luat parte nemijlocit. Însă, înaine de a le trece în revistă, aș vrea să propun atenției Dumneavoastră cîteva date statistice legate de viața eparhială.

 

DATE STATISTICE

Canonic și administrativ, sub tutela spirituală a slujitorilor Eparhiei noastre se află dreptmăritorii creștini din satele raioanelor Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni, precum și a șapte sate din raionul Rîșcani. Eparhia se împarte în 4 Blagocinii după cum urmează – Blagocinia Bisericilor din raionul Edineț, a Bisericilor din raionul Briceni, a Bisericilor din raionul Ocnița și respectiv a Bisericilor din raionul Dondușeni. În vederea optimizării activității pastorale și administrative, prin binecuvîntarea Noastră, cele 4 Blagocinii au fost divizate pe sectoare, fiecare Blagocin avînd în subordinea sa cîte un secretar și de la 2 la 5 șefi de sector. În fiecare Blagocinie este numit cîte un preot duhovnic, care se îngrijește după cuviință de sănătatea spirituală a clericilor din circumscripția sa.

În cadrul Eparhiei activează un numă de 127 biserici parohiale, 7 paraclise, precum și 4 mănăstiri. În aceste unităţi administrativ – bisericeşti slujesc 128 preoţi şi 10 diaconi.

Cele 4 mănăstiri sunt:

 • Mănăstirea ”Nașterea Domnului”, din s. Zăbriceni, r. Edineț, cu destinație pentru călugări, avînd ca stareț pe arhimandritul Damian, care este și președintele Departamentului ”Mănăstiri și viață monahală”.
 • Mănăstirea ”Învierea Domnului”, din orașul Briceni, cu destinație pentru maici, avînd ca stareță pe egumena Daniila.
 • Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domului” , s. Călărășeuca, r. Ocnița, cu destinație pentru maici, fiind sub grija și ascultarea maicii egumene Eufrosinia.
 • Mănăstirea ”Sfînta Treime”, s. Rudi, r. Soroca, cu destinație pentru maici, stareță aici fiind egumena Maria.

În mănăstirea de călugări viețuiesc 24 de monahi și 3 ascultători, iar în mănăstirile de maici – un număr total de 44 de monahii și 24 de ascultătoare.

Pentru o mai bună coordonare și sincronizare a Misiunii Bisericii pe diversele planuri ale vieții sociale, și în acest an și-au continuat activitatea Comisiile și Departamentele Eparhiale:

Comisia Judecății Bisericești, avînd ca președente pe protoiereul Ioan Gînju, care este și blagocin de Edineț.

Comisia de Examinare a candidaților la hirotonie, avînd ca președinte pe protoiereul Vasile Saracuța, care este și blagocin de Briceni.

Departamentul Relații Externe, avînd ca președinte pe protoiereul Adrian Cotelea, care este și secretar eparhial.

Departamentul Mănăstiri și Viață Monahală, avînd ca președinte pe starețul Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu).

Departamentul Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, avînd ca președinte pe protoiereul Lucian Serdeșniuc.

Departamentul Inspecție, Control și Revizie, avînd ca președinte pe protoiereul Veaceslav Matiescu, care este și blagocin de Dondușeni.

Departamentul Relații Culturale, avînd ca președinte pe protoiereul Andrei Gîrșcan.

Departamentul Activitate Socială și Caritate, avînd ca președinte pe protoiereul Sergiu Panaite, clericul superior al Catedralei Episcopale „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineț.

Departamentul Financiar-Economic, avînd ca președinte pe protoiereul Victor Turea. 

Departamentul Relații cu Mass-Media, avînd ca președinte pe protoiereul Victor Captari.

Departamentul Catehizare și Misionarism, avînd ca președinte pe protoiereul Gheorghe Saracuța.

Departamentul Activitate Pastorală în MAI și Forțele Armate, avînd ca președinte pe protoiereul Ioan Crețu.

Departamentul Construcții, Restaurări și Picturi, avînd ca președinte pe protoiereul Rodion Pleșca.

Departamentul Activitate Pastorală în Instituțiile Penitenciare, avînd ca președinte pe protoiereul Adrian Nemerenco.

 

ACTIVITATEA IERARHULUI ÎN ANUL 2013

Cel mai important eveniment bisericesc al anului 2013 a fost, indiscutabil, Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, ce s-a desfășurat la Moscova în sala de conferințe a Catedralei „Hristos Mîntuitorul” în perioada 2-5 februarie 2013. La lucrările Soborului Arhieresc din acest an au participat 280 din cei 290 de Ierarhi ai Bisericii Ruse și în cadrul lucrărilor au fost adoptate 5 documente și mai multe hotărîri de o însemnătate covîrșitoare pentru viața bisericească:

1. „Dispoziția referitoare la alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse”;

2.  Propunerile privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse;

3. “Poziția Bisericii cu privire la dezvoltarea tehnologiilor de evidență și prelucrare a datelor cu caracter personal”;

4. “Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la reforma dreptului familiei și a problemelor justiției juvenile”;

5.  “Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele actuale ale ecologiei”.

Conform Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova organul permanent de administrare al Bisericii noastre este Sfîntul Sinod. În calitate de membru, am participat la ședințele acestuia convocate la 17 mai și 26 august, luînd parte la discuții și aprobînd hotărîri importante pentru bunul mers al vieții bisericești din țara noastră. În cadrul ședinței extraordinare din 17 mai s-au adoptat măsuri de prevenire și stopare a propagandei homosexuale, pentru a nu fi profanate valorile moral-spirituale multiseculare ale poporului nostru ortodox. Ședința lărgită a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 26 august 2013 a avut în atenție pregătirile pentru desfășurarea manifestărilor consacrate jubileului de 200 de ani de la întemeierea Eparhiei de Chișinău și Hotin și primirea, cu acest prilej, a vizitei Sanctității Sale Chiril, Întîisătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, ce a avut loc în perioada 7-8 septembrie.

În calitate de Președinte al Consiliului Editorial al Bisericii Orotdoxe din Moldova și membru al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse, la 16 aprilie și 16 octombrie 2013 am participat la ședințele acestui Consiliu ce s-au desfășurat la Moscova, luînd parte la discuții și prezentînd rapoarte referitoare la activitatea editorială din cadrul Mitropoliei Moldovei.

La 9 martie 2013 am participat la Adunarea Generală a membrilor Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa”, ce s-a desfășurat în orașul Todtnau, Germania, în calitate de membru de onoare și reprezentant pentru Republica Moldova. Întrunirea a avut drept scop alegerea președintelui general și a membrilor aparatului administrativ, precum și trasarea noilor priorități de activitate pentru următorii ani. Amintim că în calitate de Președinte General al Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” a fost realeasă doamna Ursula Honeck. Cu organizația respectivă întreținem de mai mult timp relații de colaborare fructuoasă. Cea mai semnificativă realizare comună din acest an a fost dotarea Secțiilor traumatologie și cardiologie a Spitalului Raional Edineț cu echipament, mobilier și utilaje noi, necesare asigurării unor condiții optime de tratament.

Adunarea Generală a preoților a fost convocată în acest an de 4 ori. În cadrul întrunirilor am pus în discuție, în mod special, chestiuni practice referitoare la administrarea și evidența bunurilor parohiale, am acordat o atenție deosebită purtării de grijă pe care o datorează preotul Bisericii lui Hristos și păstoririi cu înțelepciune și dragoste a credincioșilor, precum și săvîrșirii cu evlavie a Sfintelor Taine, în special a Sfintei Euharistii. Am pus în discuție chestiuni practice referitoare la administrarea și evidența bunurilor parohiale.

La 16 decembrie 2013 am convocat ședința lărgită a Consiliului Eparhial, în cadrul căreia blagocinii, secretarii, șefii de sector, duhovnicii și președinții departamentelor eparhiale au prezentat pentru prima dată roapoarte de activitate în scris. Avînd convingerea că această practică va disciplina, impulsiona și dinamiza activitatea slujitorilor numiți în fruntea structurilor respective, vom depune tot efortul ca ea să continuie și în anii următori.

În activitatea Noastră pe plan extern s-a înscris vizitarea frățească în luna martie a anului curent, împreună cu Prea Sfinţitul Irineu, Episcop de Deaborn Heights şi Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe din America, a Mitropoliei de Durostorum a Bisericii Ortodoxe Bulgare. Aici am avut o întîlnire deosebit de călduroasă cu chiriarhul acestei eparhii — Înalt Preasfinţitul Mitopolit Ambrozie, împreună cu care am purtat discuţii de stabilire a relaţiilor de bună colaborare reciprocă spre binele şi întru slava Bisericii Ortodoxe. Tot în cadrul acestei întîlniri am primit invitația de a participa la slujba arhierească din ziua hramului Catedralei Mitropolitane „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din orașul Silistra, invitație pe care am onorat-o cu multă bucurie duhovnicească la 29 iunie 2013. Cu parohul Catedralei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Silistra, părintele iconom stavrofor Dobre Ivanov, de asemenea am stabilit calde legături de colaborare. Biserica Ortodoxă Bulgară a mai fost vizitată de Noi în perioada 26-27 octombrie 2013, cu prilejul hramului bisericii „Sf. Dumitru” din localitatea Calipetrovo și a pomenirii mutării la cele veșnice a vrednicului de pomenire Mitropolit Ilarion de Durostorum, la Silistra.

Cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, în luna martie a anului curent, am vizitat mai multe biserici și mănăstiri din Grecia și am întreținut discuții duhovnicești cu mai multe personalități marcante ale ortodoxiei grecești. În acest context vom aminti vizitele la Catedrala „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Atena, unde slujește conaționalul nostru, protoiereul Serghei Toia; la Mănăstirea Paraklitu (Sf. Duh) din orașul Oropos – un puternic centru spiritual al Greciei cu o autentică viață monahală și cu rînduieli de slujbe ținute după tipicul athonit, unde am discutat pe teme duhovnicești cu părintele stareț al sfîntului așezămînt – egumenul Timotei Sakkas; la Reședința Mitropolitană din Pireu, unde am fost primit în audiență de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Pireu, Ierarh cunoscut lumii ortodoxe prin scrierile sale apologetice și prin atitudinea fermă în apărarea valorilor credinței ortodoxe în fața prozelitismului și a provocărilor lumii contemporane. În cadrul discuțiilor am reconfirmat dorința Noastră de a consolida legăturile frățești și de colaborare pastoral-misionară cu Mitropolia de Pireu.

În perioada 17-19 aprilie 2013 am vizitat blagocinia cartierului Pușkin a orașului Sankt-Petersburg, unde am avut o întîlnire de lucru cu fostul Nostru coleg, blagocinul acestei circumscripții, protoiereul mitrofor Ghenadie Zverev, înmpreună cu care am făcut un schimb reciproc de experiență în domeniul predării religiei în școli, a modului în care sunt asigurați copiii și profesorii cu manuale și materiale didactice și al pregătirii cadrelor pentru predarea disciplinei respective. Cu această ocazie părintele Ghenadie a organizat o vizită la o școală din cuprinsul blagociniei cartierului Pușkin, unde am avut posibilitatea să asist la o oră de religie și să discut cu elevii și profesorii.

În perioada 8-16 iunie am efectuat o vizită frățească în Biserica Ortodoxă din America, dînd curs invitației prietenului și confratelui Nostru întru slujirea lui Hristos, a Prea Sfințitului Irineu, Episcop de Deaborn Heights, de a participa la serviciile divine și manifestările cultural-religioase prilejuite de sărbătorirea hramului Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din orașul Clinton, SUA. În cadrul acestei vizite am avut întîlniri de lucru cu înalți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din America, slujitori, ctitori și credincioși. Printre ei amintim pe Înalt Preasfinţitul Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit al Episcopiei Ortodoxe Române din America, Înalt Preasfințitul Iustinian, Exarhul Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii pentru parohiile din SUA, protoiereul Gheorghe Roscin, reprezentantul Patriarhiei Moscovei la ONU etc.

În spiritul comuniunii și al dragostei frățești am coliturghisit, cu diverse prilejuri, cu Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, Rusia, Ucraina, Belorusia, Grecia, America, Bulgaria și Polonia, atît la noi în țară, cît și peste hotare. În această ordine de idei vom enumera:

 • Sfînta Liturghie din biserica „Cuv. Antonie și Teodosie” a Lavrei Kievo-Pecerska, oficiată de un sobor de Ierarhi, preoți și diaconi în frunte cu Prea Fericitul Mitropolit Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine, prilejuită de înplinirea la 7 februarie 2013 a 95 de ani de la sfîrșitul mucenicesc al Mitropolitului de Kiev şi Halici Vladimir (Bogoiavlenskii);
 • Sfînta Liturghie la Lavra Adormirii Maicii Domnului din Poceaev, Ucraina, în Duminica a V-a a Postului Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, împreună cu Înalt Prea Sfințitul Pitirim, Mitropolit de Nicolaev și Oceacov;
 • Sfînta Liturghie, împreună cu un sobor de Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Ambrozie, Mitropolit de Durostorum, Bulgaria, la Mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din orașul Kiev, cu prilejul aniversării, la 1 august curent, a 20 de ani de la minunea arătată de Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului „Caută la smerenie”;
 • Sfînta Liturghie în ziua pomenirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul la Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din localitatea Gorodnița, regiunea Jitormir, Ucraina, împreună cu Înalt Prea Sfințitul Alexandru, Arhiepiscop de Gorodnița și Vicar al Mitropoliei Kievului;
 • Participarea în perioada 14-15 septembrie 2013, la invitația Înalt Prea Sfințitului Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, la festivitățile prilejuite de aniversarea jubileului de 80 de ani de la întemeierea Eparhiei de Vinița. Cu această ocazie la 14 septembrie s-a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Schimbarea la Față” din orașul Vinița de către un sobor de 15 Ierarhi, reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe din Ucraina, Polonia, Belorusia, Moldova, iar la 15 septembrie a fost săvîrșită Sfînta Liturghie la una dintre cele mai vechi vetre monahale slave – Mănăstirea rupestră „Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul” din localitatea Leadova, de pe malul Nistrului.
 • Sfînta Liturghie, în ziua de 13 noiembrie 2013, la Catedrala „Sfînta Ecaterina” din Țarskoe Selo, raionul Pușchin, regiunea Sankt-Petersburg, Rusia, împreună cu Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Țarskoe Selo, și un sobor de preoți din care au mai făcut parte protoiereul mitr. Serghei Cucsevici, secretarul Mitropoliei de Sankt Petersburg; protoiereul mitr. Ghenadie Zverev, blagocinul raionului Puşchin; preotul Nichita Zverev, parohul Catedralei.

Nucleul activităților oricărui Ierarh și, bineînțeles, preot îl constituie oficierea sfintelor slujbe și în special a Dumnezeieștii Liturghii. Pe parcursul acstui an am săvîrșit 122 Sfinte Liturghii Ahierești, 6 Botezuri, 13 Cununii și 5 Înmormîntări. La 19 septembrie 2013, în ziua pomenirii Minunii Sf. Arhanghel Mihail, am săvîrșit sfințirea unei noi biserici cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” în localitatea Trestieni, raionul Briceni, unde responsabil de lucrări a fost protoiereul Victor Turea, paroh al bisericii „Sf. Grigorie Teologul” din comuna Colicăuți. Tot în cursul anului 2013 am săvîrșit un număr de 11 resfințiri de sfinte locașuri la care s-au efectuat diverse lucrări de reparație și consolidare. Un loc important în activitatea Noastră pastoral-misionară l-a constituit prezenţa în mijlocul credincioşilor, în parohii şi biserici, cu prilejul vizitelor pastorale. În anul 2013 am efectuat vizite pastorale în 15 parohii. Ca Arhiereu și următor al sfinților Apostoli am așezat slujitori în parohii, oficiind un număr de 15 hirotonii (10 în treapta de deacon și 5 în cea de preot). Ca o apreciere a activităţii meritorii a unor preoţi vrednici şi a mirenilor binecredincioşi, care au dat dovadă de spirit de jertfă, generozitate, hărnicie şi devotament pentru binele Sfintei Biserici, am oferit ranguri şi distincţii bisericeşti.

Pe parcursul acestui an Reședința Episcopală a fost vizitată de ofcialități, demnitari de rang înalt și personalități marcante din lumea bisericească. Astfel, la 14 ianuarie 2013 am itermediat la Reședința Episcopală o întîlnire între domnul Marcel Răducan, Ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor, doamna Valentina Buliga, Ministru al muncii, protecției sociale și familiei, și doamna Ursula Honeck, Președintele Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” din Germania. În cadrul întîlnirii au fost discutate diverse aspecte privind înlesnirea procedurilor de intrare în țară a camioanelor cu ajutor umanitar, simplificarea procesului de perfectare a documentelor necesare și înlăturarea tuturor obstacolelor. La 28 mai 2013 am primit vizita Excelenței Sale, domnului Marius Lazurcă, Ambasadorul României în Republica Moldova, împreună cu care am discutat posibilități de colaborare și susținere reciprocă spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe. La 10 septembrie 2013 am fost deosebit de onorași să primim vizita unei delegații de monahi din Sfîntul Munte Athos în fruntea căreia s-a aflat Arhimandritul Prodromus, Egumen al Mănăstirii ”Marea Lavră”. Împreună cu distinsul oaspete am discutat pe teme duhovnicești și am convenit la o colaborare mai strînsă în plan spiritual cu Muntele Athos – Grădina Maicii Domnului.

Cel mai semnificativ eveniment jubiliar al anului 2013 a fost, fără îndoială, aniversarea a 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin. Episcopia noastră a marcat în mod solemn această sărbătoare la 30 august 2013, cînd la Reședința Episcopală, în prezența tuturor clericilor, monahilor și monahiilor din cuprinsul Eparhiei, a avut loc o manifestație culturală închinată acestui jubileu. În cadrul forumului, părintele secretar, protoiereul Adrian Cotelea, a dat citire unui referat despre istoria Eparhiei Chișinăului de la întemeiere pînă în prezent, trecînd în rvistă biografiile personalităților marcante și evenimentele ce i-au determinat cursul în istorie și dezvoltarea. Au urmat apoi discuții referitoare la importanța evenimentului și s-a stabilit modul în care va lua parte întreaga episcopie la celebrarea jubileului la nivel republican. Toți slujitorii prezenți la manifestație au fost decorați cu medalia jubiliară „200 de ani ai Eparhiei Chișinăului”.

În capitală festivitățile jubiliare au demarat la 5 septembrie cu o Conferință Internațională „200 ani de la Formarea Episcopiei de Chișinău și Hotin”, ce a avut loc în sala de protocol a hotelului „Leogrand”. La lucrările acestei Conferințe am fost însoțit de o delegație de preoți din care a făcut parte arhimandritul Damian (Burlacu), protoiereul Vasile Saracuța, protoiereul Ioan Gînju, protoiereul Veaceslav Matiescu și ieromonahul Hrisostom (Morocica).

Cu prilejul jubileului de 200 de ani de la întemeierea Eparhiei de Chișinău, am fost deosebit de onorați să fim vizitați de către Patriarhul Bisericii noastre, Sanctitatea Sa Chiril, în perioada 7-8 septembrie 2013. Vizitei Sanctității Sale i-au fost dedicate un șir de măsuri și festivități culturale, la care am luat parte alături de Ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe din Moldova. În ziua de Duminică, 8 septembrie 2013, în componența unui impresionant sobor de Ierarhi, preoți și diaconi, în prezența a mii de credincioși, am coliturghisit Preafericitului Patriarh Chiril la Sfînta Liturghie ce a avut loc în scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” din Chișinău.

În data de 8 și 9 septembrie am făcut parte din delegația oficială ce însoțea vizita Patriarhului în Eparhia de Tiraspol și Dubăsari.

Tot în anul acesta am săvîrșit comemorarea în rugăciune a mai multor personalități notorii ale vieții bisericești din țara noastră.

La 27 mai 2013, la Catedrala Episcopală din Edineț a fost săvîrșit un parastas pentru vrednicul de pomenire Mitropolit Serapion (Fadeev), care în perioada anilor 1987-1989, aflîndu-se în fruntea Bisericii Ortodoxe din Moldova, a contribuit mult la renașterea duhovnicească a poporului nostru. Strălucitul Mitropolit ar fi împlinit la 27 mai vîrta de 80 de ani.

La 5 septembrie 2013, la Catedralele Arhierești din Edineț și Orhei a fost comemorat în rugăciune vrednicul de pomenire mitropolit Nicodim (Rotov), la 35 de ani de la mutarea sa la Domnul.

La 9 și 10 decembrie, am săvîrșit împreună cu slujitorii participanți la Adunarea eparhială ordinară slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, la 7 ani de la tragicul accident în urma căruia distinsul Ierarh a părăsit această viață, mutîndu-se la cele veșnice.

Vă îndemn ca în această zi binecuvîntată de Dumnezeu să pomenim în rugăciunile noastre pe vrednicii Ierarhi și pe toți cei din veac adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, rugîndu-L pe Dumnezeu să le facă Veșnică pomenire!

[ Întrgul for participant la Adunare a interpretat stînd în picioare cîntarea: ”Veșnica pomenire!” ]

 

VIAȚA BISERICEASCĂ ÎN INTERIORUL EPARHIEI

Biserica este unitate în Hristos, cea mai strînsa unire cu Hristos a tuturor celor care cred cu dreptate în El și Îl iubesc. Căci Domnul S-a întrupat, S-a răstignit și a înviat ca om ca să adune pe toți cei dezbinați în Sine, în infinitatea iubirii Sale față de Tatăl și a Tatălui față de El. Unificarea aceasta a tuturor în Sine constituie însăși esența mîntuirii.

De aceea, întreaga activitate a Bisericii trebuie să aibă un caracter misionar, un caracter de convingere, de convertire şi conducere la Hristos. Preotul este mereu trimis, mereu în misiune în parohia lui, în numele şi puterea lui Iisus Hristos. Fie că propovăduieşte Evanghelia, fie că slujeşte la altar, fie că se află în mijlocul credincioşilor, preotul este în misiune. Preoţia, deşi este divină, trebuie să fie foarte practică, să se apropie de omul contemporan, să-i iasă în întâmpinare, să fie mai plină de zel misionar.

Cu prilejul vizitelor în parohii, dar și la Adunările Eparhiale am subliniat insistent principalele responsabilități ale preoților care sunt predica, oficierea cu rîvnă, credință și dragoste a Sfintelor Taine, disciplina și regula în toate aspectele vieții, curățenia în biserici, grija pentru o viață morală pe măsura slujirii la care suntem chemați, toate acestea avînd un direct impact misionar și pastoral asupra credincioșilor.

Nu mai puțin importantă este cultivarea unei relații calde și vii, familiare, între preot și credincioșii săi. În acest sens, folosind diferite prilejuri liturgice, misionare, pastorale, sociale, culturale și administrative am încercat să contribui la consolidarea legăturii clerului cu credincioșii. Prin binecuvîntarea și cu nemijlocita noastră participare, la 22 septembrie 2013, a fost organizată o procesiune cu Cinstitele Moaște ale Sfinților Apostoli și o părticică din lemnul Sfintei Cruci la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, Edineț.

Tot în scopul consolidării comuniunii dintre cler și popor am binecuvîntat și în anul acesta continuarea unei frumoase tradiții de a organiza pelerinaje locale cu prilejul hramului Mănăstirii Rudi în Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh. La pelerinaj au participat zeci de enoriași din orașul Dondușeni și satele Tîrnova, Plop, Brăicău, Corbu, Horodiște, Teleșeuca, Crișcăuți și or. Edineț, în frunte cu parohii lor.

Pentru a mobiliza credincioșii la rugăciune și a-i încuraja în lupta noastră comună cu propaganda imoralității în societate, prin binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, și acordul tuturor membrilor Sfîntului Sinod, a fost organizat în perioada 2 august – 21 septembrie un Drum al Crucii și al Pocăinței de-a lungul hotarelor Republicii Moldova. Pelerinajul a traversat hotarele Eparhiei noastre în perioada 19-28 august. Personal am întîmpinat în orașul Briceni cu multă bucurie pelerinii care purtau Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hîrbovăț, am oficiat împreună un Te deum al pocăinței și am adresat pelerinilor un cuvînt de binecuvîntare. Mulțumim tuturor organizatorilor în frunte cu părintele Anatolie Cibric și tuturor slujitorilor Eparhiei noastre pentru căldura cu care au primit Drumul Crucii în parohii.

 

Activitatea culturală

Cultura are origini sacre, provenind de la cuvîntul „cult”. Prin urmare cultura este chemată să desăvîrșească omul, să-l ridice de la o stare inferioară spre un ideal moral, estetic și duhovnicesc. Cultura secularizată de astăzi, din care lipsește Dumnezeu, este un non sens. Misiunea Bisericii este de a reîncreștina cultura, de a o aduce în făgașul ei firesc de dezvoltare. Și acest lucru este posibil prin implicarea tot mai activă a Bisericii, la nivelul parohiei, în activitățile culturale ale comunității.

Un bun exemplu, demn de urmat, de misiune în rîndul tinerilor și maturilor prin intermediul activităților culturale, l-a oferit în acest an parohia „Sf. Arhangheli” din satul Trinca, raionul Edineț. Sub îndrumarea și purtarea de grijă a părintelui paroh, protoiereul Vasile Roșca, a doamnei preotese Ina Roșca, a doamnei directoare a Liceului Teoretic Trinca, Zubov Tatiana, și a doamnei profesoare de religie Adriana Preașca (Fulga), în zilele de 10 ianuarie și 8 mai 2013 am savurat clipe de adevărată bucurie duhovnicească, urmărind superbe concerte de cîntece și poezii tradiționale, închinate celor mai importante sărbători creștine – Nașterea și Învierea Domnului.

Este demnă de apreciat și colaborarea ce există de mai mulți ani între parohiile blagociniei Briceni și Direcția Generală de Învățămînt, Tineret și Sport, Briceni, care împreună organizează în fiecare an cu elevii școlilor din raion manifestări culturale închinate Învierii Domnului. La 14 mai curent am fost prezent la Festivalul-Concurs raional al Cîntecului Pascal, ce s-a desfășurat în Casa de Cultură a satului Pererîta, Briceni, și care a întrunit 18 colective corale ale instituţiilor de învăţământ din raion. Mulțumim reprezentantului Departamentului Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală în blagocinia Briceni, protoiereului Lilian Ciubatîi, pentru buna organizare și desfășurare a festivalului.

Nădăjduim că în anul viitor numărul parohiilor implicate în asemenea acțiuni cultural va crește.

 

Învățămînt teologic și catehizare

E lucru cunoscut că temelia solidă a vieții sociale este morala. Fără ea nu există viață sănătoasă nici în comunitate, nici în familie, nici în fiecare persoană luată în parte. Și pe cît de adevărat este că omul social trebuie să aibă o morală, pe atît este de cert că o morală adevărată, trainică, temeinică, nu există fără Dumnezeu. De aceea, învățămîntul religios are un rol primordial în formarea morală a personalității copiilor și respectiv contribuie nemijlocit la edificarea unei societăți sănătoase.

La nivel de Episcopie funcționează o singură instituție de învățămînt teologic – Seminarul Teologic Liceal de Fete ”Sfînta Cuvioasă Muceniță Elisabeta”, multe din absolventele căruia activează în calitate de profesoare de religie, cîntăreți bisericești, organizează coruri de copii, iar ce este mai important, sunt bune creștine.

Și în acest an, ca și în cei precedenți, am accentuat în mod deosebit importanța predării cursului de religie creștin-ortodoxă în școală și a educării tinerei generații în spiritul valorilor tradiționale creștin ortodoxe, cu atît mai mult că am reușit deja dotarea cu manuale a tuturor școlilor în care se predă această disciplină.

Cu bucurie putem afirma că în unele parohii se desfășoară cercuri de catehizare a copiilor și tinerilor. Pe parcursul întregului an în mai multe localități s-au desfășurat  diferite activități ca: lecții deschise, seminare, serate cu diferite tematici.

Cu binecuvîntarea Noastră, la 4 aprilie 2013, președintele Departamentului Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, protoiereul Lucian Serdeșniuc, a organizat împreună cu Direcția Învățămînt Dondușeni și Direcția Gimnaziului Țaul, un seminar raional al profesorilor de religie cu genericul: ,,Forme și metode moderne de lucru în cadrul orelor de religie”. Am dori ca astfel de seminare să aibă loc și în celelalte blagocinii ale Eparhiei.

 

Activitatea socială

Filantropia Bisericii își are temeiul în filantropia Mîntuitorului. Iubirea jertfelnică a lui Hristos pentru mîntuirea noastră suntem datori fiecare din noi, cei renăscuți din apă și din Duh și reintegrați în Trupul Său cel Tainic, să o arătăm față de aproapele nostru, căci slujirea aproapelui este slujirea lui Hristos.

Activitatea socială este una din direcțiile prioritare ale misiunii bisericești în cadrul Eparhiei noastre. Anul 2013 a început pentru Noi sub semnul întrajutorării și al oferirii unei raze de lumină și speranță aproapelui.

Pe parcursul anului 2013 am oferit 32 de scaune cu rotile pentru persoanele cu paralizii cerebrale. Anual, de sărbătoarea Nașterii Domnului, peste 1700 de copii primesc în dar dulciuri, rechezite școlare, jucării, hăinuțe.

În noaptea Nașterii Domnului, am oferit în dar secției Traumatologie a Spitalului Raional Edineț o mașină de spălat automată.

La 13 ianuarie am oferit în dar tuturor monahilor și monahiilor din cuprinsul Episcopiei cîte o bluză călduroasă de iarnă.

În parteneriat cu Organizația Umanitară „Hilfe fur Osteuropa” din orașul Todtnau, Germania, oferim în mod regulat ajutoare de bani, haine și produse de primă necesitate unor copii orfani, cu dizabilități și din familii social-vulnerabile din satele Bolohan și Jora, raionul Orhei.

În calitate de membru de onoare și reprezentant pentru Republica Moldova al Organizației Filantropice „Hilfe fur Osteuropa”, la 21 august 2013, am mijlocit oferirea pentru Secțiile Traumatologie și Cardioreumatologie ale Spitalului Raional Edineț a unui lot de ajutoare umanitare ce a constat din aparataj medical, paturi electrice pentru spital, saltele, noptiere, lenjerie, seringi, pansamente, mănuși etc. Cu suportul Nostru nemijlocit sălile de operație și de proceduri ale Secției Traumatologie au fost dotate cu aer condiționat.

În anul acesta am stabilit o frumoasă colaborare și cu Centrului de Misiune Ortodoxă (OTCOM) din capitală, al cărui președinte este diaconul Andrei Irașcu. În cadrul campaniei „Bătrîneţe mai fericită” membrii Centrului au mers la 1 iunie 2013 cu mici daruri la azilele de batrîni din orașele Lipcani şi Donduşeni. Darurile au constat din cărţi de rugăciune şi produse alimentare nealterabile.

Cu binecuvîntarea Noastră, în primăvara acestui an în parohia Hancăuți, Edineț, s-au pus bazele unui proiect socio-caritabil. Astfel, 87 de copii din familii social-vulnerabile au primit colete cu rechizite, încălțăminte, articole vestimentare și colete cu dulciuri.

Deja al doilea an continuă, cu binecuvîntarea Noastră, în 10 parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni proiectul „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” al Asociației Obștești „Ajutorul Creștin pentru Moldova”, în cadrul căruia sunt instruiți 100 de voluntari tineri și 50 de voluntari adulți în acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Cu binecuvîntarea și purtarea Noastră de grijă, în perioada 4-7 martie 2013, la Reședința Episcopală din orașul Edineț s-au desfășurat cursurile de instruire pentru voluntarii tineri și maturi din cadrul proiectului.

În perioada 15-17 iulie și 19-21 iulie, tinerii din cadrul proiectului au participat la școala de vară, organizată la Mănăstirea Zăbriceni. Aici, au fost implicați activ atît în diferite traininguri, cît și la programul duhovnicesc și liturgic al Mănăstirii.

La finele acestui an de proiect, am costatat cu bucurie că acești tineri, avînd sufletul împodobit cu lucrarea faptelor bune, fără de care, așa cum spune Sfîntul Apostol Iacov, credința este moartă (Iacov II, 26), au reușit să aducă lumină și căldură în viața multor bătrini singuratici și lipsiți de ajutor.  În cadrul Galei Voluntarilor, ce a avut loc la 26 noiembrie, au fost premiați și apreciați participanții la proiect atît din partea coordonatorilor, cît și din partea Noastră.

Și în acest an, în cinstea Luminatului Praznic al Învierii Domnului slujitorii au adunat produse alimentare, care au fost distribuite la azilurile de bătrîni, spitalele și orfelinatele din cuprinsul Eparhiei, precum și la Penitenciarul nr.2 pentru minori din orașul Lipcani.

Acțiunile enumerate mai sus constituie doar o parte din realizările noastre în plan social. În cea mai mare măsură meritele pentru aceste lucrări aparțin Sfințiilor Voastre, muncii, rîvnei și jertfelniciei de care ați dat dovadă, fapt pentru care Vă mulțumesc din suflet.

Nădăjduind în mila și ajutorul lui Dumnezeu, ne propunem pentru anul viitor o intensificare a activităților noastre caritative.

 

Activitatea editorială

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova și-a continuat și în acest an rodnic activitatea, tipărind cărți de slujbă și materiale informative necesare bunei desfășurări a vieții bisericești.

În anul acesta am reușit retipărirea Bibliei, a cărților de cult „Apostolul” și „Psaltirea”, „Slujba Învierii” etc. — ediții noi și necesare, avînd în vedere că stocul edițiilor precedente s-a epuizat. Pentru etnicii bulgari din sudul Republicii Moldova am tipărit „Trebnicul” în limba bulgară.

O realizare notabilă a anului 2013 este tipărirea manualelor de Religie Creștin-Ortodoxă în limba rusă pentru clasele a III-a și a IV-a. Manualele s-au bucurat de o apreciere pozitivă nu numai din partea unui public larg de cititori din Rusia, ci și din partea Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, care a luat cunoștință de ele în timpul vizitei Sale în Republica Moldova la 7 septembrie curent, fiindu-i prezentate de către adjunctul Nostru, domnul Serghei Blîndu, în cadrul întîlnirii cu liderii inițiativelor ortodoxe.

Pentru informarea credincioșilor și uzul liturgic, am tipărit Calendarul creştin ortodox 2014 cu tropare şi conduce, calendarul de masă și de perete. Tot aici menționăm și editarea Pastoralelor la Luminatul Praznic al Învierii și la Nașterea Domnului.

 

Relații cu mass-media

Site-ului oficial al Eparhiei (www.eparhia-edinet.md) a continuat și în acest an informarea credincioșilor privind cronica vieții eparhiale. Pe parcursul întregului an, pe site au fost publicate peste 320 de articole. Încurajăm și în continuare doritorii de a publica știri din viața parohiei, articole, predici și studii teologice.

Salutăm și prezența preoților în cadrul diferitor emisiuni și interviuri în mass-media locală, mai ales cu prilejul sărbătorilor ce se apropie și nu numai, în rețelele de socializare și pe blogurile personale, dar insistăm ca acest lucru să fie făcut cu maximă responsabilitate și discernămînt, astfel încît să nu aibă de suferit imaginea Bisericii Lui Hristos.

 

Încheiere

Prea Cucernici Părinți, Iubiți frați și surori!

Timpul limitat în care ne ducem viața este pentru fiecare dintre noi o șansă pentru a-l umplea de Veșnicie. Fiecare sfîrșit de an ne îndeamnă să medităm în ce măsură am împlinit acest deziderat, iar răspunsul la această întrebare îl vom primi de la Dumnezeu la momentul potrivit.

Nouă nu ne rămîne decît să nutrim speranța că în anul viitor vom reuși să realizăm mai multe.

Vă doresc să petreceți sărbătorile creștinești de iarnă în rugăciune și bucurii duhovnicești și să avem cu toții un an nou plin de binecuvîntări și împliniri frumoase!

Vă mulțumesc pentru atenție!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

 

 

Prea Sfințite Stăpîne, urmărind cu atenție prezentarea acestui Raport, am observat că în duhul smereniei ortodoxe ați reflectat doar o parte din frumoasele realizări și rodnice activități din anul 2013 în cadrul BOM. Pentru a completa acest tablou de muncă sîrguincioasă și a scoate în evidență și alte multe momente, cărora din smerenie nu ați dorit să le dați citire, ofer cuvîntul membrilor prezidiumului.

 

 

Blagocinul raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju, în luarea sa de cuvînt a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru toată grija părintească și activitatea rodnică desfășurată spre slava lui Dumnezeu binele clerului și al poporului drept-măritor din Episcopia de Edineț și Briceni. Totodată, Sfinția Sa a îndemnat confrații preoți să fie cu mai multă luare aminte la săvîrșirea slujbelor și la lucrarea de conducere a sufletelor pe calea mîntuirii. La final, Sfinția Sa a dat asigurări Ierarhului și i-a îndemnat pe toți să rămînă fii ascultători și iubitori ai Prea Sfinției Sale, urmînd împreună calea binecuvîntată ce duce la limanul mîntuirii.

 

 

Protoiereul Alexandru Usatîi, a mulțumit la rîndul său Ierarhului pentru activitatea rodnică desfășurată și pentru atenția, dragostea și susținerea ce o oferă fiecărui slujitor în parte. Sfinția Sa a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor activități înfăptuite la nivelul blagociniei Ocnița și a îndemnat la o lucrare cu mai multă rîvnă și dragoste în via Domnului în anul viitor.

 

 

În preajma sărbătorilor de iarnă, Prea Sfințitul Nicodim a adus puțină bucurie și căldură preoteselor văduve din cuprinsul Eparhiei noastre — doamnei preotese Iulia, văduva vrednicului de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc, precum și doamnei preotese Daria, văduva vrednicului de pomenire protoiereu Teodor Strugaru. Doamnele preotese au mulțumit călduros Ierarhului pentru grija și atenția ce le-o poartă, cît și pentru cadourile primite.

 

 

 

Domnul Ion Ostaficiuc, primarul orașului Cupcini, și-a exprimat întreaga admirație și apreciere pentru Ierarhul nostru, afirmînd că este un înflăcărat luptător și apărător al Ortodoxiei.

 

 

Domnul Vitalie Cuței, comandantul Centrului Militar Teritorial Edineț, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Prea Sfințitul Nicodim, cu ocazia sărbătoririi celor 3 ani de slujire arhierească, și a mulțumit Ierarhului și clericilor pentru faptul că sunt prezenți în viața militarilor cu diverse ocazii, aducînd rugăciunile și hrana duhovnicească mult dorită.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit în numele său și al tuturor participanților la Adunare Prea Cuviosului părinte stareț, arhimandritului Damian, precum și tuturor viețuitorilor sfintei mănăstiri Zăbriceni pentru osteneala și dragostea cu care au pregătit și asigurat buna desfășurare a întrunirii.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Comments are closed.