Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea Generală Anuală a slujitorilor Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Luni, 24 decembrie 2012, în trapeza Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, după Sfînta Liturghie, a avut loc Adunarea Generală Anuală a slujitorilor Episcopiei de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii a fost audiat raportul de activitate pentru anul 2012 al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni și au fost aprobate hotărîrile cu privire la sarcinile, activitatea și dezvoltarea de perspectivă a Episcopiei de Edineț și Briceni. La Adunare au fost prezenți 94 de slujitori ai eparhiei însoțiți de doamnele preotese, starețul mănăstirii „Nașterea Domnului”, starețele, duhovnicii și slujitorii mănăstirilor din episcopie, ctitori eparhiali, oficialități republicane și raionale. Moderator al ședinței a fost numit de către Ierarh secretarul Eparhiei de Edineț și Briceni, protoiereul Adrian Cotelea:


Prea Sfinția Voastră,

Prea Sfințite Nicodim

Episcop de Edineț și Briceni

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

Onorată Asistență!

          Pentru a primi binecuvîntarea la deschiderea celei de-a doua Adunări Generale Anuale a Eparhiei de Edineț și Briceni, permiteți să-i ofer cuvîntul Prea Sfințitului Nicodim:

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase părinte Stareț,

Prea Cuvioase maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici părinți,

Mult Stimate Doamne Preotese,

Stimați Demnitari de Stat, ctitori ai Eparhiei noastre,

Prea Iubiții mei frați și surori întru Hristos,

Har, Milă, binecuvîntări și ajutor de la Domnul!

Salutîndu-Vă la a doua Adunare Generală Anuală

a Eparhiei de Edineț și Bricedni o declar deschisă!

 

          Pentru a petrece Adunarea Generală Anuală conform Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova este necesar să alegem:

1.    Președintele Adunării

2.    Secretarul Adunării

3.    Membrii prezidiumului

4.    Comisia de redactare

 Propun ca Președinte al Adunării Generale Anuale a Eparhiei de Edineț și Briceni să fie ales Prea Sfințitul Nicodim.

         Supun votului: pro – unanim. Împotrivă, s-a abținut — nimeni

 


Membrii prezidiumului, propun pe:

arhim. Damian (Burlacu), stareț al m-rii „Nașterea D-lui” Zăbriceni

arhim. Patrocl (Porombac), duhovnic al m-rii „Sf. Treime” Rudi

prot. mitr. Vasile Saracuța, Blagocin de Briceni;

prot. mitr. Ioan Gînju, blagocin de Edineț;

prot. mitr. Alexandru Usatîi, blagocin de Ocnița;

prot. mitr. Veaceslav Matiescu, blagocin de Dondușeni.

         Supun votului: pro – unanim. Împotrivă, s-a abținut — nimeni

 

Propun ca Președinte al Comisiei de Redactare pe prot. mitr. Victor Captari și ca membri pe: prot. Lucian Serdeșniuc și ipodiaconul Alexandru Buga.

         Supun votului: pro – unanim. Împotrivă, s-a abținut — nimeni

 

 

Prea Sfințitul Nicodim propune ca Secretar al Adunării Generale a Eparhiei de Edineț și Briceni pe prot. mitr. Adrian Cotelea

         Supun votului: pro – unanim. Împotrivă, s-a abținut – nimeni

 În calitate de secretar al Adunării Generale Anuale supun votului următoarea Ordine de zi:

 1.     Raportul de activitate pe anul 2012 al Prea Sfințitului Nicodim

2.     Dezbateri pe marginea Raportului Anual de Activitate

3.     Propuneri

Supun votului: pro – unanim. Împotrivă, s-a abținut – nimeni

 

 Cuvîntul de felicitare al Secretarului Eparhiei de Edineț și Briceni, Protoiereul Adrian Cotelea, adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul încheiereii celui de-al doilea an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni

 

Prea Sfinția Voastră, permiteți-mi din numele întregului for participant la această istorică Adunare Generală a Eparhiei de Edineț și Briceni să Vă felicit cu încheierea celui de al doilea an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni și cu ziua de hirotonie în treapta de Arhiereu.

Prin grija şi lucrarea lui Dumnezeu, am fost binecuvîntaţi, ca fii duhovniceşti ai acestei eparhii, cu un vrednic arhiereu, slujitor ales în rîndul ierarhilor Bisericii noastre dreptmăritoare. Bun administrator şi chivernisitor înţelept al bunurilor bisericeşti, Preasfinţia Voastră a primit ascultarea de a păstori această eparhie fără o istorie îndelungată, însă cu frumoase realizări.

Cel dintîi arhiereu, vrednicul de pomenire, Preasfinţitul Episcop Dorimedont, a marcat locul şi oamenii prin curajul mărturisit de a lucra la întemeierea eparhiei noastre  şi s-a ostenit în a lăsa adînci brazde de frumoasă trăire creştină în pământul din nordul acestei ţări.

Munca de apostolat  pe care a-ţi preluat-o, Preasfinţite Stăpîne, acum doi ani, a accentuat frumoasa şi greaua lucrare, cu timp şi fără timp. Preasfinţia Voastră a adunat, prin preoţii eparhiei, poporul lui Dumnezeu în jurul Sfîntului Potir. Mărturisind aceeaşi credinţă, conducîndu-vă după aceleaşi sfinte canoane şi păstrând aceleaşi rânduieli liturgice, Preasfinţia Voastră integrează poporul din eparhia noastră în sânul Bisericii Universale a lui Hristos.

Este dificil să mă limitez în a evoca amintirile frumoase și semnificative care împînzesc viaţa acestei eparhii. Sunt momente pe care le-am trăit împreună, care au marcat istoria, momente în care am perceput mereu o forţă spirituală ancorată în dragostea pe care o purtaţi pentru Biserica lui Hristos. Să ne amintim aceste momente împreună, înseamnă să găsim astăzi motive întemeiate ca să aducem mulţumire Domnului pentru toate realizările acestei episcopii.

Acest an, care s-a scurs, s-a remarcat ca fiind un an al multor activităţi bisericeşti. Chiar dacă situaţia economică a fost una precară, Preasfinţia Voastră a făcut eforturi mari ca să continue şi să dezvolte activităţile pastorale, culturale şi sociale ale Episcopiei de Edineţ şi Briceni. Nu putem să nu vedem belșugul  pastoral și duhovnicesc care V-au însoțit și Vă însoțesc slujirea, aducînd mângîiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvîntare, miilor și sutelor de mii de fii și fiice ai Bisericii noastre. De aceea, apreciem contribuţia Preasfinţiei Voastre prin implicarea activă în importante proiecte de natură socială, pentru construirea noii catedrale, precum şi grija permanentă pentru problemele concrete şi nevoile efective ale tuturor păstoriţilor Preasfinţiei Voastre. Pentru noi toţi, rămîneţi a fi acelaşi exemplu viu în care harul divin vine în completarea unei personalităţi puternice, a unui creştin adevărat, a unui ierarh hotărât să-şi ducă la bună îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o.

Încredințîndu-Vă încă o dată de toată recunoștința, prețuirea și dragostea pe care obștea Episcopiei noastre, Membrii Consiliului Eparhial împreună cu toți clericii și credincioșii eparhiei pe care o păstoriți, Vi le poartă, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască și mai departe sănătate, putere și mult har, întru împlinirea slujirii la care El V-a chemat.

Fie ca  Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească paşii în continuare ca să ne păstoriţi, pe noi, toţi creştinii ortodocşii, să apărăm şi să cultivăm împreună valorile spirituale izvorîte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga lume creştină.

Hristos-Domnul, Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre, să Vă dăruiască tăria şi bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare, sociale şi culturale, pe care cu jertfelnicie o înfăptuiţi, în de Dumnezeu păzita Episcopie de Edineţ şi Briceni.

Mulţumim tuturor celor care au ajutat şi ajută Episcopia de Edineţ şi Briceni în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler şi credincioşi, persoane fizice, instituţii de stat centrale şi locale, firme private, care au contribuit la susţinerea activităţilor specifice ale Bisericii noastre strămoșești.

Prea Sfințite Stăpîne încă o dată țin să Vă felicit cu ocazia zile de hirotonie în treapta de episcop și încheierea celui de al doilea an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni.

Întru mulți ani Prea Sfințite Stăpîne !

 

Cu respect,

 Prot. Adrian Cotelea, Secretar Eparhial

 Prea Sfinția Voastră, suntem gata să ascultăm Raportul anual de activitate pe anul 2012 al Eparhiei de Edineț și Briceni:

 

Raportul de activitate al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni pentru anul 2012

 

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

Mult Stimate Doamne Preotese,

iubiți frați și surori !

 Împărtășindu-Vă Arhierești Binecuvîntări, cu multă bucurie salut prezența Sfințiilor și a Domniilor Voastre la această Adunare de bilanț și evaluare a activității  Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2012.

Biserica lui Hristos este mai întîi de toate o viață nouă cu Hristos și în Hristos, condusă de Duhul Sfînt. Lumina lui Hristos strălucește peste Biserică și o umple cu lumina Învierii, a triumfului asupra morții. Mîntuitorul înviat trăiește cu noi și viața noastră în sînul Bisericii este o viață tainică în Hristos. În Biserică, Însuşi Hristos continuă să fie Arhiereul Care Se oferă pe Sine ca Jertfă în continuare, Învăţătorul care Îşi răspîndește învăţătura despre Sine şi despre mîntuirea în Sine, şi Conducătorul nostru spre mîntuire. 

În acest sens, următori făcîndu-ne Părinţilor cinstitori de Dumnezeu şi fiind încredinţaţi de prezenţa nemijlocită a lui Hristos Domnul în Biserica Sa, puterea acțiunilor noastre este întărită de Harul Dumnezeiesc, „care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plineşte”.

În această nădejde, s-a înscris şi activitatea Episcopiei de Edineț și Briceni în anul 2012.

Plinătatea Bisericii noastre, ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Ruse, s-a aflat în grija spirituală și sfintele rugăciuni ale Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Exprimîndu-ne recunoștința, vreau, cu această ocazie, să urăm Sanctității Sale un solemn ”Întru mulți ani, Prea Fericite Stăpîne !”.

[ Întrgul for participant la Adunare s-a ridicat în picioare și a interpretat cîntarea: ”Pe Stăpînul și pe Patriarhul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

Aducînd sincere mulțumiri și dorindu-i multă sănătate, pentru grija părintească ce o poartă pentru Eparhia noastră, Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir să-i urăm Întru mulți ani, Stăpîne !”.

[ Întrgul for participant la Adunare Adunare s-a ridicat în picioare și a interpretat cîntarea: ”Pe Stăpînul și Mitropolitul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

Totodată, Vă îndemn ca în această zi binecuvîntată de Dumnezeu să pomenim în rugăciunile noastre pe primul Ierarh al Eparhiei noastre — vrednicul de pomenire Prea Sfințitul Episcop Dorimedont, rugîndu-L pe Dumnezeu să-i facă Veșnică pomenire!

[ Întrgul for participant la Adunare s-a ridicat în picioare și a interpretat cîntarea: ”Veșnica pomenire!” ]

Anul ce s-a scurs a fost marcat de un șir de evenimente eclesiastice importante pentru Biserica Ortodoxă din Moldova în general, și pentru Eparhia noastră, în special, străduindu-ne să îndeplinim întocmai toate hotărîrile drepte și înțelepte adoptate de Soborul Arhieresc și Sfîntul Sinod.

În calitate de Chiriarh al Episcopiei de Edineț și Briceni și membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, am participat la cele cinci ședințe convocate în acest an, luînd parte la discuții și aprobînd hotărîri importante pentru bunul mers al vieții bisericești din țara noastră.

La prima și a doua întrunire, din 5 și respectiv 9 aprilie 2012, S-a discutat asupra intenţiilor de a promulga Legea antidiscriminare. La finalul celei de-a doua ședințe, am participat împreună cu toți Arhiereii la o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Marian Lupu și cu Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vlad Filat. În felul acesta am reușit excluderea controversatei sintagme „orientare sexuală” din acest proiect de lege, sintagmă care contravine credinței noastre ortodoxe strămoșești, mărturisită de majoritatea covîrșitoare a locuitorilor țării noastre, moralei creștine și bunului simț.

În ședința Sinodului din 21 iunie, s-a  decis formarea Comisiei Sinodale pentru Problemele Sociale şi Morale. Din componenţa acestei Comisii fac parte  slujitori şi mireni, reprezentanţi   ai tuturor Eparhiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de funcționare al Comisiei Sinodale pentru canonizarea sfinților.

În cadrul ședinței din 28 septembrie, a fost aprobată inițiativa de canonizare a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Au mai fost puse în discuție aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale şi Sociale, precum și chestiuni ce ţin de activitatea pastorală şi misionară a Bisericii Ortodoxe din Moldova în jurisdicţia canonică. Un lucru deosebit de important pentru Noi a fost aprobarea în cadrul acestei întruniri a Statutului Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La ultima ședință, din 13 noiembrie 2012, a fost constituită Comisia pentru organizarea manifestaţiilor festive prilejuite de celebrarea celor 200 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi a Hotinului, în anul 2013 și s-a aprobat o poziție referitoare la prezentarea publică a punctului de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În calitate de Președinte al Consiliului Editorial al Bisericii Orotdoxe din Moldova și membru al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse, la 21 februarie și 16 octombrie 2012 am participat la ședințele acestui Consiliu ce s-au desfășurat la Moscova, luînd parte la discuții și prezentînd rapoarte referitoare la activitatea editorială din cadrul Mitropoliei Moldovei.

În activitatea Noastră pe plan extern s-a înscris și vizitarea frățească, cu binecuvîntarea Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, și a Întîistătărorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, în perioada 24 mai – 18 iunie 2012, a Bisericii Ortodoxe din America. Aici am avut întîlniri cu înalte personalități eclesiastice precum Înalt Preasfinţitul Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit, Prea Sfințitul Irineu de Deaborn Heights, Prea Sfințitul Nicholas, Mitropolit de Detroit, al Patriarhiei de Constantinopol, Înalt Preasfințitul Kirill, Arhiepiscop al Americii de Vest și San Francisco, Prea Sfințitul Teodosie, Episcop de Seattle (Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor), clerici și mireni, cu care am avut discuții duhovnicești și am stabilit relații de bună colaborare spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe. La 2 iunie 2012, am vizitat „Casa Sfîntului Tihon de Zadonsk” din orașul San Francisco, unde a locuit Sfîntul Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai. Aici delegația noastră a fost întîmpinată de către Prea Sfințitul Teodosie, Episcop de Seattle, care ne-a prezentat paraclisul din casă, unde slujea Sfîntul Ioan, și chilia în care locuia. Prea Sfințitul Teodosie Ne-a dăruit o icoană cu chipul Sfîntului Ierarh, iar Înalt Preasfințitul Kirill, Arhiepiscop al Americii de Vest și San Francisco ne-a adus în dar o părticică din cinstitele moaște ale Sfîntului Ioan, care va fi așezată spre închinare în viitoarea Catedrală Episcopală din orașul Edineț.

Astăzi suntem martorii unei campanii puternice împotriva Bisericii Ortodoxe. Și dacă în trecut vrăjmașul mîntuirii neamului omenesc acționa direct, astăzi tactica lui e mult mai perfidă, miciuna și calomnia fiind principalele sale arme de atac. De aceea, nu am putut rămînea indiferenți față de odioasa calomnie pornită împotriva unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici din Sfîntul Munte Athos, starețul mănăstirii Vatoped, egumenul Efrem, care a și fost întemnițat pe nedrept. Am trimis Președintelui Republicii Elene o scrisoare în care solicitam eliberarea părintelui Efrem, iar prin binecuvîntarea Noastră, în întraga Eparhie au fost colectate semnături întru susținerea starețului. Aceste semnături au și fost transmise Sfintei Chinotite în timpul pelerinajului Nostru în Sfîntul Munte Athos. Prin mila și binecuvîntarea Bunului Dumnezeu, starețul a fost eliberat din temniță și apoi achitat de toate acuzațiile ce i-au fost aduse anterior.   

 

Viața bisericească în interiorul Eparhiei

În continuare, conform tradiției, voi prezenta cîteva aspecte și date statistice privind viața bisericească din cuprinsul eparhiei noastre.

Din punct de vedere canonico-administrativ, Eparhia are în grija sa duhovnicească dreptmăritorii creștini din localitățile raioanelor Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni, a șapte sate din raionul Rîșcani, precum și Catedrala Arhierească „Sf. Nicolae” din orașul Orhei. Aici activează 125 de biserici parohiale, 3 paraclise și 4 capele, fiind deservite de 127 preoți de mir și 6 diaconi.

Cu profundă durere sufletească, săptămîna trecută, am petrecut la cele veșnice pe vrednicul de pomenire protoiereu Teodor Strugaru, fost paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din satul Șirăuți, raionul Briceni. Vă îndemn să ne rugăm pentru odihna cu drepții a sufletului nou-adormitului protoiereu Teodor și să-i cîntăm „Veșnica pomenire”.

[ Întrgul for participant la Adunare s-a ridicat în picioare și a interpretat cîntarea: ”Veșnica pomenire!”

De asemenea, s-a cîntat „Veșnica pomenire” și pentru răposatul protoiereu Gurie Țîmbaliuc, vrednic slujitor al Eparhiei, fost Blagocin de Dondușeni. ]

Peste bisericile Eparhiei se suprapun, administrativ, 4 Blagocinii după cum urmează – Blagocinia Bisericilor din raionul Edineț, a Bisericilor din raionul Briceni, a Bisericilor din raionul Ocnița și respectiv a Bisericilor din raionul Dondușeni. În vederea optimizării activității pastorale și administrative, prin binecuvîntarea Noastră, cele 4 Blagocinii au fost divizate pe sectoare, fiecare Blagocin avînd în subordinea sa cîte un adjunct, secretar și de la 2 la 5 șefi de sector. În fiecare Blagocinie este numit cîte un preot duhovnic, care se îngrijește după cuviință de sănătatea spirituală a clericilor din circumscripția sa.

Deosebite mulțumiri aduc părintelui secretar, protoiereului Adrian Cotelea, pentru activitatea sîrguincioasă și jertfelnicia de care dă dovadă, slujind cu timp și fără timp propășirii Bisericii lui Hristos. Prea Cucernicia Sa Ne-a fost și este mereu alături, coordonînd cu multă înțelepciune bunul mers al vieții eparhiale.

Pentru o mai bună coordonare și sincronizare a Misiunii Bisericii pe diversele planuri ale vieții sociale, și în acest an și-au continuat activitatea Comisiile și Departamentele Eparhiale:

Comisia Judecății Bisericești, instituită cu scopul de a lua act și examina abaterile disciplinare ale clericilor, precum și scrisorile din partea enoriașilor, primite și înregistrate la Episcopie și îndreptate împotriva personalului bisericesc, verificarea lor prin Blagocini și prin deplasări în teritoriu și soluționarea lor cu atenție, în spirit ortodox. Pentru competență bunul mers al activității Comisiei în anul 2012, aducem mulțumiri membrilor și președintelui ei – protoiereului Ioan Gînju.

Comisia de Examinare a candidaților la hirotonie, responsabilă de examinarea teologică și practică a candidaților la slujirea preoției. Și în acest an Comisia și-a îndeplinit conștiincios și responsabil îndatoririle, fapt pentru care mulțumim membrilor și președintelui ei – protoiereului Vasile Saracuța.

Departamentul Relații Externe, ce a rprezentat Eparhia în instituțiile bisericești și laice din afara țării. Pe această cale dorim să adresăm mulțumiri președintelui Departamentului, protoiereului Adrian Cotelea, pentru activitatea sîrguincioasă desfășurată.

Departamentul Mănăstiri și Viață Monahală, avînd în grija sa bunăstarea sfintelor așezăminte monastice și desfășurarea în bună rînduială a vieții monahale. Aducem mulțumiri președintelui Departamentului, arhimandritului Damian (Burlacu), pentru strădania ce a depus-o și în acest an întru revigorarea și actualizarea rînduielilor autentice de viață monahală în mănăstirile noastre.

Departamentul Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, ce a avut în grija sa preocuparea de a aduce Lumina Lui Hristos în inimile copiilor de la toate instituțiile de învățămînt din cuprinsul Episcopiei. Pentru sîrguință și devotament întru realizarea sarcinilor încredințate, mulțumim membrilor și președintelui Departamentului – protoiereului Lucian Serdeșniuc.

Departamentul Inspecție, Control și Revizie, care se ocupă de inventarierea și ținerea sub control a tuturor bunurilor mobile și imobile ale Eparhiei, ale Blagociniilor și parohiilor. Pentru activitatea desfășurată conștiincios în anul 2012, mulțumim președintelui Departamentului – protoiereului Veaceslav Matiescu.

Departamentul Relații Culturale, ce coordonează colaborarea Bisericii cu instituțiile culturale. Pentru implicarea activă în diverse acțiuni culturale, cu scopul promovării valorilor creștin-ortodoxe, mulțumim membrilor și președintelui Departamentului – protoiereului Andrei Gîrșcan.

Departamentul Activitate Socială și Caritate, care s-a ocupat de identificarea mijloacelor și posibilităților de susținere și întrajutorare a nevoiași. Pentru munca depusă în anul 2012 întru ajutorarea și ușurarea vieții celor mai triști ca noi, pentru cea mai intensă și rodnică activitate, mulțumim membrilor Departamentului în frunte cu președintele lui – protoiereul Sergiu Panaite.

Departamentul Financiar-Economic, s-a ocupat de aspectul economic al vieții eparhiale. Pentru activitate sîrguincioasă spre binele Bisericii, mulțumim președintelui Departamentului – protoiereului Victor Turea.

Departamentul Relații cu Mass-Media, care a promovat mesajul Evangheliei și imaginea pozitivă a Bisericii Ortodoxe prin intermediul surselor de informare în masă. Pentru acuratețe, entuziasm și dăruire, mulțumim membrilor Departamentului în frunte cu președintele lui – protoiereul Victor Captari.

Departamentul Catehizare și Misionarism, avînd ca scop respingerea prozelitismului sectar și prelungirea propovăduirii Cuvîntului Evanghelic din Biserică, de pe Amvon, spre toate sferele vieții sociale. Pentru responsabilitate și jertfelnicie în propovăduirea evanghelică mulțumim membrilor și președintelui Departamentului – protoiereului Gheorghe Saracuța.

Departamentul Activitate Pastorală în MAI și Forțele Armate, care se ocupă de deservirea spirituală a celor ce stau la straja ordinii publice, a integrității teritoriale a Republicii Moldova și a credinței noastre strămoșești. Pentru asistența spirituală și pastorația militarilor, pentru stabilirea bunelor relații de colaborare dintre Biserică și Ministerul de Interne, precum și activitatea rodnică din anul 2012, aducem mulțumiri președintelui Departamentului – protoiereului Ioan Crețu.

Departamentul Construcții, Restaurări și Picturi, care se ocupă de supravegherea problemelor sfintelor locașuri aflate în construcție sau restaurare. Pentru activitate sîrguincioasă și îndeplinirea tuturor sarcinilor asumate, mulțumim președintelui Departamentului – protoiereului Rodion Pleșca.

Departamentul Activitate Pastorală în Instituțiile Penitenciare, care se îngrijește de deservirea spirituală și reintegrarea socială a deținuților. Pentru activitatea misionară, susținerea morală și materială, precum și asistența pastorală acordată deținuților în anul 2012, mulțumim președintelui Departamentului – protoiereului Adrian Nemerenco.

Ne bucurăm pentru micile realizări duhovnicești obținute în acest an, prin binecuvîntarea și ajutorul lui Dumnezeu, în cadrul fiecărui Departament Eparhial menționat, și ne exprimăm speranța că în anul viitor activitatea va fi mai rodnică, iar lucrurile cele bune și frumoase se vor înmulți spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe.

În calitate de Chiriarh, am convocat în anul 2012 Adunarea Generală a preoților de patru ori, la sfîrșitul fiecărui trimestru al anului de gestiune, pentru a lua act de dările de seamă și problemele existente în parohii, și de mai multe ori Consiliul Eparhial, pentru a adopta hotărîri importante, menite să asigure bunul mers al vieții eparhiale. Am prezidat mai multe ședințe de lucru cu membrii Departamentelor Eparhiale, am primit în audiență mai mulți preoți și mireni, discutînd și soluționînd diferite probleme ivite în sînul comunităților creștine, cît și de ordin personal.

Urmînd celor trei slujiri ale lui Hristos Domnul – de Învăţător, Arhiereu şi Împărat, şi fiind pe deplin încredinţat de cuvintele rostite de Patriarh la instalarea în demnitatea arhierească: „Primeşte toiagul acesta, ca să păstoreşti turma lui Hristos cea încredinţată, şi celor ascultători să le fie toiag de reazem şi întărire[…] ”, pe parcursul anului 2012, am oficiat 120 Sfinte Liturghii Arhiereşti, 20 resfinţiri de lăcaşuri sfinte, cărora li s-au efectuat lucrări de consolidare, reparaţie, restaurare și pictare/repictare, precum şi 3 sfinţiri de biserici noi.

La12 august 2012, am oficiat slujba de sfințire a noii biserici cu hramul în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Hincăuți, Edineț, unde preot paroh este protoiereul mitrofor Andrei Jalbă.

Prilej de aleasă bucurie duhovnicească a fost pentru credincioșii orașului Briceni ziua de 13 august 2012, cînd a fost sfințit un nou locaș cu hramul „Sf. Irh.Nioclae”, construcția căruia s-a aflat în grija părintelui blagocin de Briceni, protoiereul Vasile Saracuța, și a fost ctitorit de familia lui Ion și Sfetlana Dogotari.

În ziua praznicului Adormirii Preamăritei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu, am oficiat slujba de sfințire și prima Sfîntă Liturghie în noua biserică înălțată în satul Mihăileni, Briceni, cu purtarea de grijă a protoiereului Gheorghe Grițco, fiind ctitorită de domnul Gheorghe Bîrlădeanu.

Plinind cuvintele Sf. Ignatie – „acolo unde se vede episcopul, acolo să fie şi poporul credincios” (Către Smirneni VIII, 2), un loc important în activitatea Noastră pastoral-misionară l-a constituit prezenţa în mijlocul credincioşilor, în parohii şi cele 4 mănăstiri (Zăbriceni, Rudi, Călărășeuca, Briceni), cu prilejul vizitelor pastorale.

Ca o apreciere a activităţii sîrguincioase a unor preoţi vrednici şi a binecredincioşilor ctitori, care au dat dovadă de spirit de jertfă, hărnicie şi devotament pentru binele Sfintei Biserici, am oferit ranguri, ordine, medalii şi alte distincţii bisericeşti.

Ca Arhiereu şi următor al Sfinţilor Apostoli, am instalat preoţi în comunităţile creştine, săvârşind un număr de 12 hirotonii (4 hirotonii în treapta de preot și 8 în cea de diacon).

Avem o deosebită bucurie cînd, în pofida greutăților și lipsurilor materiale prin care parcurgem astăzi, găsim creștini cu o rar întălnită dăruire de sine și dragoste pentru „podoaba Casei lui Dumnezeu”, care susțin și ctitoresc sfinte locașuri. Cu ajutorul oamenilor de bună credință, și în special a domnului colonel Sergei Enii, în incinta Direcţiei Regionale Edineţ a Departamentului Poliţiei de Frontieră va fi înălțat un paraclis ce va purta hramul în cinstea Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, piatra de temelie a căruia a fost sfințită de către Noi la 10 august 2012.

După cum bine cunoașteți, încă la 26 aprilie 2011 am oficiat, în prezența slujitorilor eparhiei, slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru noua Catedrală Episcopală din orașul Edineț, care va fi mult mai încăpătoare. În anul 2012 lucrările la șantierul viitoarei Catedrale au continuat, deși într-un ritm mai lent, motivul fiind bine cunoscut – lipsa mijloacelor financiare. Cu toate acestea, s-a reușit armarea și betonarea stîlpilor, a coloanelor și înălțarea pereților subsolului Catedralei. Pentru executarea tuturor acestor lucrări s-au folosit cantități impresionante de beton și armătură. Pînă la moment au fost folosiți 524 metri cubi de beton și 57 tone de armătură. Ne exprimăm speranța că în viitorul apropiat, prin mila Bunului Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor de bună credință și a ctitorilor, vom intensifica lucrările și vom duce la bun sfîrșit această intenție binecuvîntată.

În spiritul comuniunii și a dragostei frățești am coliturghisit cu Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, din Eparhiile învecinate ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, ai Bisericii Ortodoxe din America și ai Bisericii Ortodoxe din Polonia, l-am avut ca oaspete de onoare pe Înalt Preasfinţitul Alexandru, Arhiepiscop de Pereiaslav-Hmelniţc şi Vişnevsc(Biserica Ortodoxă Ucraineană), pe Prea Sfințitul Nestor de Corsun, Franța, pe Prea Sfinţitul Ambrozie, Episcop de Neftecamsk şi Birsk, pe Prea Sfințitul Irineu, Episcop de Orsk și Gai și pe Prea Sfințitul Meletie, Episcop de Hotin; am participat la diferite evenimente religioase atît din țară cît și de peste hotare.

Folosind diferite prilejuri liturgice, misionare, pastorale, sociale, culturale și administrative am încercat să contribui la consolidarea legăturii clerului cu credincioșii. Prin binecuvîntarea și cu nemijlocita noastră participare a fost organizată în acest o procesiune cu Sfintele Moaște. Astfel, în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, au fost aduse în procesiune solemnă, cu participarea unu impresionant sobor de preoți și a mii de credincioși, în ziua de 21 mai, în ajunul sărbătorii Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, icoana și o părticică din cinstitele moaște ale Sfîntului.

Tot în scopul consolidării comuniunii dintre cler și popor am binecuvîntat și în anul acesta continuarea unei frumoase tradiții de a organiza pelerinaje locale cu prilejul hramurilor Mănăstirilor Rudi și Călărășeuca. Astfel, parohi și sute de enoriași din orașul Dondușeni și satele Corbu, Ruseni, Scăieni, Plop, Brăicău, Horodiște au pornit la 3 iunie, în Duminica Cincizecimii, după Sfînta Liturghie, în pelerinaj, mergînd pe jos și însoțiți de rugăciuni, pînă la Manăstirea ”Sfînta Treime” din satul Rudi, pentru a participa la slujba prilejuită de ziua hramului. Iar la 20 august, de hramul de vară al bisericii ”Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca, a fost de asemenea binecuvîntat un pelerinaj la care au participat credincioși și preoți din mai multe localități: Dondușeni, Plop, Brăicau, Moșana.

Cu prilejul vizitelor în parohii, dar și la Adunările Eparhiale am subliniat insistent necesitatea menținerii sfintelor locașuri în ordinea și curățenia cuvenită, a catehizarii permanente a credincioșilor prin predica rostită după citirea Sfintei Evanghelii și după Sfînta Liturghie, a necesității formării corurilor parohiale din credincioșii prezenți la slujbă. Acestea au fost și vor rămîne și în continuare cîteva din importantele criterii de evaluare a activității pastorale a preotului în parohie.

 

Viața monahală

De-a lungul existenței creștine, vetrele monahale au fost mărturii de autentică viețuire în Hristos. Monahul, prin îndepărtarea de grijile vremelnice și însingurarea în rugăciune și contemplare, este cel care realizează la modul sublim idealul vieții creștine – unirea cu Hristos, îndumnezeirea omului. Îsuși Mîntuitorul Hristos ne îndeamnă la acest lucru în Sfînta Sa Evanghelie – „Fiți dar, voi desăvîrșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvîrșit este” (Matei V, 48). De aceea, mănăstirile sunt situate în locuri retrase, departe de lume, unde și natura te predispune la meditație, la cercetare de sine, pocăință și rugăciune. Iar mirenii, refugiindu-se din vîltoare și tumultul vieții lumești, vin aici pentru a găsi întărire în credință, curățire sufletească și imbold de a urca pe o treapta mai înaltă a desăvîrșirii spirituale.

La ultima ședință a Departamentului Mănăstiri și Viață Monahală din 6 decembrie 2012, ce a avut loc la Mănăstirea Călărășeuca, am atras atenția și asupra misiunii  monahismului în viața Bisericii de astăzi. Printr-o atitudine caldă, ospitalieră, prin discuții folositoare de suflet, prin ascultarea și alinarea durerilor și greutăților cu care vin majoritatea oamenilor la mănăstire, prin atenția și grija materială și spirituală oferită, monahii pot cîștiga mulți pelerini și închinători pentru viața în Hristos, pentru mîntuire.

Vetrele monahale reprezintă rugul nestins al rugăciunii și modelul de viață autentic creștin, ele constituie una din căile de înnoire a forțelor morale ale credincioșilor, un factor de continuă înviorare a vieții spirituale. De aceea, și grija pentru mănăstiri a fost și este pentru Noi una prioritară.

În cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni,  funcționeză 4 mănăstiri —  una de călugări și trei de maici. Aici își duc ascultarea 18 călugări și 5 rasofori și respectiv 34 de călugărițe și 41 de rasofoare. În toate mănăstirile avem 9 călugări în san de preot și 5 ierodiaconi.

  • Mănăstirea ”Nașterea Domnului”, din s. Zăbriceni, r. Edineț, cu destinație pentru călugări, avînd ca stareț pe arhimandritul Damian, care este și președintele Departamentului ”Mănăstiri și viață monahală”.
  • Mănăstirea ”Învierea Domnului”, din orașul Briceni, cu destinație pentru maici, avînd ca stareță pe egumena Daniila.
  • Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domului” , s. Călărășeuca, r. Ocnița, cu destinație pentru maici, fiind sub grija și ascultarea maicii egumene Eufrosinia.
  • Mănăstirea ”Sfînta Treime”, s. Rudi, r. Soroca, cu destinație pentru maici, stareță aici fiind egumena Maria.

Toate sfintele așezăminte sunt bine chivernisite și gospodărite, lucrările de construcție sau restaurare se desfășoară în bună rînduială, iar viața monahală decurge în deplină ascultare și rugăciune. Numărul viețuitorilor este în continuă creștere.   Toate mănăstirile au fost vizitate de către Noi de mai multe ori în acest an cu diferite ocazii și daruri.

 

Învățămînt teologic și catehizare

În cadrul Episcopiei de Edineț și Briceni funcționează o singură instituție de învățămînt teologic – Seminarul Teologic Liceal de Fete ”Sfînta Cuvioasă Muceniță Elisabeta”.  În prezent aici își fac studiile 37 de eleve. În cadrul instituției activează 14 profesori, dintre care 4 dețin gradul didactic II. Pînă în prezent au absolvit 11 promoții – profilul umanist 172 absolvente, profilul teologic – 223 absolvente. Multe din absolventele Seminarului activează în calitate de profesoare de religie, cîntăreți bisericești, organizează coruri de copii, iar ce este mai important, sunt bune creștine, care, nădăjduim, vor forma familii și vor educa copiii în frica de Dumnezeu. Unele absolvente ale acestei instituții au îmbrățișat viața monahală.

 Și în acest an, ca și în cel precedent, am accentuat în mod deosebit importanța predării religiei creștin-ortodoxe în școală și a educării tinerei generații în spiritul valorilor tradiționale.       

Este o mare realizare a Bisericii Ortodoxe din Moldova faptul că astăzi religia ortodoxă se predă în clasele primare și gimnaziale. Disciplina este predată opțional în baza cererii părinților. În peste 60 de școli ale Eparhiei de Nord astăzi copii primesc învățătura de credință ortodoxă. Este o tendință pozitivă, în comparație cu anul trecut (cînd religia se preda în 40 de școli), dar mai avem mult de lucru pentru a aduce cuvîntul lui Hristos în toate școlile din cuprinsul Eparhiei.

La acest capitol, trebuie să remarcăm că am reușit în acest an editarea manualelor de Religie Creștin-Ortodoxă proprii, pînă la moment pentru clasele I-VI, autoare fiind doamna preoteasă Liliana Crețu. Manualele corespund tuturor standardelor educaționale și sunt aprobate de Mitropolie și Ministerul Educației.

Prin binecuvîntarea Noastră, fiecare preot paroh a găsit sponsori care au procurat lotul necesar de manuale de Religie pentru fiecare școală din eparhie, în care se predă acest curs, elevii fiind asigurați cu manuale gratuit.

Astăzi recomand și binecuvîntez ca toți slujitorii Eparhiei de Edineț și Briceni să găsească sponsori pentru a asigura gratuit elevii care studiază cursul de Religie Creștin-Ortodoxă cu Noul Testament, Mica Biblie și manuale de Religie.

Cu bucurie putem afirma că în unele parohii se desfășoară cercuri de catehizare a copiilor și tinerilor. Pe parcursul întregului an în mai multe localități s-au desfășurat  diferite activități ca: lecții deschise, seminare, serate cu diferite tematici religioase.

O prezență spirituală în învățămînt este oficierea unor slujbe religioase în școală. Se înțelege că astfel de servicii divine au loc cu prilejul unor momente deosebite, cum ar fi începutul sau sfîrșitul de an școlar.

Misiunea tînărului creștin de azi este îndeosebi mărturia vieții sale curate. Tînărul luminat de Hristos, Lumina lumii, prin rugăciune, viață curată și fapte bune, devine o făclie de Paști și un apostol al Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului și al morții. În acest context s-au înscris frumoasele Festivaluri ale cîntecului pascal ce au avut loc în acest an în Eparhia noastră, ca expresie a bucuriei pascale și trăirii profunde de către copii a sentimentului de iubire și mulțumire față de Dumnezeu.

Astfel, la 17 aprilie 2012, în biserica ”Înălțarea Domnului” din satul Hădărăuți, Ocnița, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Cîntecului pascal ”Cînta-voi Domnului meu”, organizat, cu binecuvîntarea Noastră, de către Departamentul Eparhial Relații Culturale în colaborare cu secția raională cultură Ocnița. La buna desfășurare a festivalului a contribuit în egală măsură parohia localității în frunte cu părintele paroh, protoiereul Victor Vacarciuc, precum și primăria Hădărăuți în frunte cu domnul primar Iurie Lupu.

La concurs au participat șase grupuri de cîntăreți din raioanele Ocnița și Dondușeni: corul de copii al școlii duminicale din parohia ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Scăieni, Dondușeni; corul bisericii ” Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Moșana, Dondușeni; corul de copii al școlii duminicale din parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Volcineț, Ocnița; corul de copii al Școlii de Arte din orașul Ocnița (dirijor – Mariana Popescu); corul bisericii ”Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Corestăuți, Ocnița; corul de copii din satul Hădărăuți (dirijor – preoteasa Victoria Vacarciuc, conducător artistic – Maria Nistor). În semn de apreciere și mulțumire, am acordat tuturor participanților  Diplome Arhierești și cadouri speciale.

În incinta bisericii „Sf. Treime” din comuna Larga, raionul Briceni, cu binecuvîntarea Noastră, s-a desfășurat la 24 aprilie 2012 un superb și inedit Festival al Cîntecului Pascal. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Departamentului Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, reprezentat în blagocinia Briceni de protoiereul Iulian Ciubatîi, în colaborare cu Direcția Generală Învățămînt, Tineret și Sport a raionului Briceni, șef de direcție – domnul Vitalie Știrbu. La Festival au participat 28 de colective artistice ale liceelor și gimnaziilor din cuprinsul raionului. Toți participanții au fost menționați de către Noi cu Diplome Arhierești și cadouri speciale.

Pot mărturisi că am trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească în școala din satul Hlina, unde, la 22 noiembrie, cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli, am asistat la un mic concert religios cu genericul ”Îngeri printre noi trăiesc, copilașii lîngă dînșii cresc”. Aici copiii au prezentat un frumos recital de poezii și cîntece religioase legate de tema sărbătorii. Munca părintelui paroh Mihail Bercovici a fost evidentă și considerăm că este un exemplu demn de urmat pentru toți slujitorii Eparhiei.

Ne bucurăm pentru aceste mici realizări din acest an și ne exprimăm speranța că pe viitor ele se vor înmulți și vor contribui la formarea unei generații de tineri cu o autentică trăire și simțire creștinească.

 

Activitatea socială

„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei XXV, 34-36)

Mîntuitorului Hristos, venind în lume, unindu-se cu firea noastră omenească și îndumnezeind-o,  a adus o cu totul nouă și străină omenirii căzute în păcat perspectivă asupra relațiilor interumane. Întruparea Fiului, născut din veci din Tatăl, a restauraurat Chipul lui Dumnezeu în om — un chip al dragostei divine, al altruismului, al întrajutorării, al milosteniei, ștergînd urîciunea egoismului, a mîndriei și a indiferenței adusă de păcat, prin ruperea conștientă a comuniunii omului cu Izvorul Iubirii desăvîrșite. De aceea, Domnul Hristos, prin textul evanghelic citat mai sus, dar și prin alte multe texte ale Sfintei Scripturi, ne arată că principalul criteriu al vredniciei noaste la înfricoșătoarea Judecată de Apoi, unde vom da răspuns pentru toate cele săvîrșite în această viață, va fi cel al milosteniei și iubirii față de aproapele, ca expresie empirică a iubirii față de Dumnezeu. Căci, spune iarăși Sfînta Scriptură, „cum poți iubi pe Dumnezeu, pe care nu-L vezi, dacă nu iubești pe aproapele pe care îl vezi? ” (1 Ioan IV, 20).

Prin urmare, cele două porunci mari ale Legii: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi (cf. Matei XXII, 37-39), reprezintă piatra din capul unghiului, cheia de boltă a învățăturii creștine. Avînd în vedere aceste considerații, am acordat mereu o atenției sporită slujirii sociale a Bisericii.

Cu binecuvîntarea Noastră, în 10 parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni din anul 2012 a demarat proiectul „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” al Asociației Obștești „Ajutorul Creștin pentru Moldova”, cu o durată de 3 ani, care și-a stabilit drept scop mobilizarea și instruirea a 100 de voluntari tineri și 50 de voluntari adulți în acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Am primit cu mult entuziasm implementarea acestui proiect, deoarece, fiind desfășurat sub directa îndrumare și coordonare a bisericii, el oferă preoților din parohii un binecuvîntat prilej de a edifica tînăra generație în spiritul valorilor creștine mîntuitoare, pentru a fi de folos pe viitor atît Bisericii lui Hristos, cît și societății.

În perioada 18-22 iunie și 25-29 iunie 2012, tinerii din cadrul proiectului au participat la școala de vară organizată la Mănăstirea Călărășeuca. Aici au fost implicați activ atît în diferite traininguri, cît și la programul duhovnicesc și liturgic al Mănăstirii. La finele acestui an de proiect, am costatat cu bucurie că acști tineri, avînd sufletul împodobit cu lucrarea faptelor bune, fără de care, așa cum spune Sfîntul Apostol Iacov, credința este moartă (Iacov II, 26), au reușit să aducă lumină și căldură în viața multor bătrini singuratici și lipsiți de ajutor.  În cadrul Galei Voluntarilor, ce a avut loc la 15 decembrie în restaurantul „Paradis” din orașul Edineț, au fost premiați și apreciați participanții la proiect atît din partea coordonatorilor, cît și din partea Noastră.

În anul 2012 am continuat colaborarea fructuoasă cu organizația de caritate germană Hilfe fur Osteuropa din orașul Todtnau, în calitate de membru de onoare și reprezentant al ei pentru Republica Moldova.

Pe lîngă sutele de familii nevoiașe ce au primit în acest an prin intermediul Nostru ajutor din partea organizației, considerăm că cea mai importantă realizare a ei în anul 2012 a fost donarea către Secția Traumatologie a Spitalului Raional Edineț a unui important lot de materiale și utilaje necesare.

Încă la 20 iulie curent am întreprins împreună cu membrii din conducerea Organizației Hilfe fur Osteuropa o vizită de documentare la a Secția Traumatologie a Spitalului Raional Edineț. Luînd cunoștință starea extrem de precară a bazei tehnico-materiale a acestei instituții (utilajul medical și mobilierul învechit sau care lipsește), doamna Ursula, președinta organizației, a promis atunci că va pregăti și va trimite în timpul apropiat, în calitate de ajutor umanitar, cîte ceva din utilajul medical necesar pentru această secție a spitalului.

În dimineața zilei de 26 septembrie 2012, atît personalul medical, cît și pacienții Secției de Traumatologie a Spitalului Raional Edineț au avut marea bucurie de a-și vedea împlinită o dorință pe care o nutreau de multă vreme – dotarea secției cu utilaj modern și asigurarea unor condiții optime de tratament. Acest lucru a devenit posibil la adresarea domnului medic Sergiu Moraru, grație intervenției Noastre nemijlocite și a oamenilor cu suflet mare de la conducerea acestei organizații din Germania. Ajutorul a fost unul foarte generos şi a constat din aparataj medical, paturi pentru spital, noptiere, mobilă, lenjerie, detergenţi, cărucioare, stative pentru infuzii, seringi, pansamente etc.

Tot anul acesta am oferit slujitorilor din parohiile cu posibilități materiale reduse și cu familii cu mulți copii din Eparhia noastră diverse ajutoare materiale. De asemenea, colaboratorii eparhiali, monahii și mai mulți preoți au primit în dar din partea Noastră cîte o haină călduroasă de iarnă, iar toate măcuțele au primit în dar cîte o bluză călduroasă.  Cincisprezece persoane cu dizabilități din Eparhia de Edineț și Briceni au primit cîte un scaun cu rotile. Paisprezece copii orfani primesc cîte 60 de euro pe semestru pentru procurarea rechezitelor școlare. Peste 2000 de copii au primit daruri, reghezite școlare, jucării și dulciuri.

Am ajutat cu haine, produse alimentare și de igienă elevele Seminarului Teologic Liceal din orașul Edineț și vreau să mulțumesc pe această cale Organizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa și tuturor slujitorilor care au ajutat cu produse alimentare această instituție de învățămînt teologic. Vă îndemn ca și în anul viitor să contribuim, după posibilități, la întreținerea și buna funcționare a Seminarului.

Și în acest an, în cinstea Luminatului Praznic al Învierii Domnului s-a desfăşurat o amplă acţiune de caritate. Cu binecuvîntarea Noastră, Blagocinii au organizat ca în fiecare parohie să se colecteze ajutoare din produse alimentare, ca mai apoi, în ziua Învierii Domnului, să fie repartizate acelor creştini care n-au avut acces pe deplin de a se îndulci din bucuria Sărbătorii. Aceste daruri au fost repartizate la azilurile de bătrîni, spitalele și orfelinatele din cuprinsul Eparhiei, la Penitenciarul nr.2 pentru minori din orașul Lipcani și la Centrul de Plasament temporar și reabilitare pentru copii din orașul Bălți.

Fraților, surorilor!

Slujirea socială nu este o modă, ci este o manifestare firească a credinței noastre. Mărturisim că fără fapte credința este moartă nu doar pentru cei care ne ascultă predicile, ci și pentru noi înșine. Iar dacă credința fără fapte este moartă, atunci fiecare parohie trebuie să săvîrșească fapte bune. Aceasta e o datorie la fel de mare ca și săvîrșirea Dumnezeieștilor slujbe. De menționat că în această lucrare trebuie să participe întreaga parohie, căci numai așa se va întări unitatea și solidaritatea parohială. Este nevoie și voi cere de la fiecare slujitor să cunoască și să întocmească o listă a persoanelor nevoiașe din parohie, pentru ca întraga parohie să ia parte la oferirea ajutorului. Bineînțeles că este nevoie să-i ajutăm pe toți, dar trebuie să începem cu creștinii noștri.

 

Activitatea editorială

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova și în acest an și-a desfășurat deosebit de rodnic activitatea.

Indiscutabil, cea mai importantă realizare a Consiliului în anul 2012 a fost tipărirea pentru prima dată în Moldova a Noului Testament, o ediție necesară, care vine în întîmpinarea tuturor celor care vor să-L cunoască pe Mîntuitorul Hristos și să se adape din izvorul cel nesecat și Dătător de viață al Cuvîntului Lui dumnezeiesc.

În legătură cu introducerea studierii cursului de Religie Creștin-Ortodoxă în școlile din Republica Moldova, prima problemă semnalată de cei implicați în acest proces a fost, desigur, cea a lipsei unor manuale ce ar corespunde tuturor cerințelor educaționale. Prin aportul nemijlocit al Consiliului Editorial al BOM, am suplinit acest gol prin tipărirea manualelor de Religie Creștin-Ortodoxă pentru clasele I-VI, alcătuite de doamna preoteasă Liliana Crețu. Așa cum am menționat și mai sus, aceste manuale au fost procurate, cu ajutorul sponsorilor, de fiecare parohie din Episcopia noastră și au fost distribuite elevilor gratuit.

Pentru prima dată a văzut lumina tiparului în acest an Calendarul creştin ortodox 2013 cu tropare şi condace — o ediţie binevenită pentru întregul Trup real al Bisericii — clerul şi mirenii. La fiecare zi am anexat troparele şi condacele Sfinţilor cinstiţi în mod deosebit atît în toată lumea ortodoxă, cît şi local, precum şi la unele Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Credem că acest lucru va fi de un mare şi de netăgăduit folos atît pentru clerici, cît şi pentru credincioşii care ţin la demnitatea de care s-au învrednicit — de a fi şi de a rămîne fii devotaţi ai Sfintei Biserici Ortodoxe.

Pentru atingerea acestui scop am depus mult efort, pornind cu hotărâre în căutarea şi selectarea persoanelor competente – preoţi, diaconi, monahi şi mireni – ca să ne ajute în această sfântă lucrare atât cu sfatul, pe care ni l-au dat, cât şi prin munca şi osteneala pe care le-au săvârşit. Tuturor acestora, care s-au ostenit întru slava Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova la alcătuirea şi darea la lumină a ediţiei de faţă a Calendarului Creştin Ortodox 2013 cu tropare şi condace, le rămânem profund recunoscători şi le mulţumim din suflet. Pe această cale dorim să mulțumim ieromonahului Hrsostom (Morocica), d. Mariana Topală, d. Mihaela Crețu, machetatorului Alexei Șumilin și d. Elisaveta Miron.

Tot la acest capitol menționăm și editarea Pastoralelor la Luminatul Praznic al Învierii și la Nașterea Domnului.

 

Relații cu mass-media

În anul 2012, Departamentul Mass-Media al Episcopiei de Edineț și Briceni a continuat, prin inermediul saitului eparhial www.eparhia-edinet.md, lucrarea de informare a opiniei publice asupra activităţii bisericeşti, misionare, culturale şi sociale a Episcopiei. Avînd în vedere și rolul misionar al mijloacelor de informare bisericești, invităm slujitorii la o colaborare mai intensă cu Departamentul Mass-Media, pentru ca toate faptele cele bune desfășurate în parohii să nu rămînă în umbră, ci să lumineze spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe.

O mulțumire deosebită aduc pe această cale secretarului de presă, ipodiaconului Alexandru Buga, pentru toată străduința și purtarea de grijă pentru saitul nostru.

 

Încheiere

Prin mila și ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns la finele anului 2012. În anul ce s-a scurs, am trăit alături de Sfințiile și Prea Cuvioșiile Voastre bucuriile duhovnicești și am înfruntat ispitele și greutățile ce mi-au ieșit în cale. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul, susținerea și rugăciunile care le faceți pentru mine și Vă asigur că Vă port mereu în inimă la toate rugăciunile pe care le săvîrșesc în fața Prestolului Părintelui Ceresc. Îmi exprim speranța că și în anul viitor vom fi la fel de uniți în jurul lui Hristos cel Euharistic, vom da slavă într-un cuget și o inimă Preasfintei Treimi și vom continua cu și mai multă rîvnă să lucrăm Ogorul pe care ni L-a încredințat Dumnezeu, sfințind și conducînd credincioșii pe calea mîntuirii.

Vă mulțumesc pentru atenție !

 

 24.12.2012

NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

 

 

 

Prea Sfințite Stăpîne, urmărind cu atenție prezentarea acestui Raport, am observat că în duhul smereniei ortodoxe ați reflectat doar o parte din frumoasele realizări și rodnice activități din anul 2012 în cadrul BOM. Pentru a completa acest tablou de muncă sîrguincioasă și a scoate în evidență și alte multe momente, cărora din smerenie nu ați dorit să le dați citire, ofer cuvîntul membrilor prezidiumului. 

prot. mitr. Ioan Gînju, blagocin de Edineț;

prot. mitr. Alexandru Usatîi, blagocin de Ocnița;

 

 

Protoiereul Ioan Gînju, în luarea sa de cuvînt, a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru toată grija părintească și activitatea rodnică desfășurată spre slava lui Dumnezeu binele clerului și al poporului drept-măritor din Episcopia de Edineț și Briceni. Totodată, Sfinția Sa a trecut în revistă mai multe probleme și dificultăți pe care le întîmpină preoții cu privire la introducerea studierii cursului de Religie Creștin-Ortodoxă în școli, precum și alte încercări prin care trec slujitorii în parohii. Părintele Ioan a mai îndemnat confrații preoți să fie cu mai multă luare aminte la săvîrșirea slujbelor și la lucrarea de conducere a sufletelor pe calea mîntuirii. La final, Sfinția Sa a dat asigurări Ierarhului și i-a îndemnat pe toți să rămînă fii ascultători și iubitori ai Prea Sfinției Sale, urmînd împreună calea binecuvîntată ce duce la limanul mîntuirii.

 

 

Protoiereul Alexandru Usatîi, a mulțumit la rîndul său Ierarhului pentru activitatea rodnică desfășurată și pentru atenția, dragostea și susținerea ce o oferă fiecărui slujitor în parte. Sfinția Sa a ținut să aducă în centrul atenției cîteva din problemele cu care se confruntă comunitățile vorbitoare de limbă ucraineană din cuprinsul Eparhiei. În special, în privința predării cursului de Religie Creștin-Ortodoxă, părintele a semnalat lipsa manualelor aprobate de Mitropolie și Ministerul Educației în limbile ucraineană și rusă. 

 

         Propun spre citire Hotărîrea Adunării Generale a Eparhiei de Edineț și Briceni cu privire la starea din prezent a vieţii bisericeşti, problemele actuale și sarcinile dezvoltării ei de perspectivă.

 

 

HOTĂRÎREA ADUNĂRII GENERALE

A EPARHIEI DE EDINEȚ ȘI BRICENI

CU PRIVIRE LA STAREA DIN PREZENT

A VIEŢII BISERICEŞTI,

PROBLEMELE EI ACTUALE

ŞI SARCINILE DEZVOLTĂRII DE PERSPECTIVĂ

 Astăzi, 24 decembrie 2012, sub preşedinţia Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni.

În urma prezentării unui raport detaliat al activității Prea Sfințitului Nicodim pe parcursul anului 2012, în care au fost reflectate problemele curente şi pe termen lung ale Eparhiei, obiectivele de dezvoltare în parohii şi mănăstiri, Adunarea Generală a Eparhiei hotărăște următoarele:

1. De a aduce slavă, cinste, mulțumire și închinăciuni Atotputernicului Dumnezeu pentru mila și harul revărsat din belșug asupra Eparhiei Noastre și a invoca Binecuvîntarea Sa Cerească asupra noastră și în viitor.

2. A exprima mulțumiri Prea Sfinției Sale pentru ampla muncă desfășurată  de zi cu zi în conducerea vieţii bisericeşti a Eparhiei în anul 2012, pentru vizitele regulate în parohii şi mănăstiri, care au fost însoţite de oficierea Sfintelor Liturghii, rugăciuni comune și rostirea cuvintelor de învățătură și zidire sufletească clerului și tuturor credincioșilor.

3. Continuarea încurajării clerului din Eparhie şi a poporului pentru a sprijini pe deplin construirea de noi biserici și participarea activă la crearea de noi comunități, pentru a apăra poziţia Bisericii Ortodoxe strămoșești, care a stat și stă la bazele identității noastre naționale.

4. A acorda și în anul 2013 o atenţie deosebită activității sociale și misionare a Bisericii, pastorației tinerilor prin antrenarea lor în activitățile de zi cu zi ale Bisericii, predării Religiei Creștin Ortodoxe în școală, organizării de școli duminicale, reflectării obiective și veridice, în dările de seamă anuale ale parohiilor, a activității sociale, catehetice și de lucru cu tînăra generație.

5.  A recomanda fiecărei parohii crearea corului bisericesc parohial și a propriului site, care să cuprindă principalele activități, un scurt istoric, un album foto și datele de contact.

6. Departamentul Eparhial Învățămînt Religios și Catehizare în colaborare cu Direcțiile Generale de Învățămînt din raioanele Eparhiei va precăuta posibilități de introducere a studierii cursului de Religie Creștin-Ortodoxă în toate instituțiile de învățămînt din cuprinsul Episcopiei.

7. A recomanda tuturor slujitorilor Eparhiei de Edineț și Briceni să găsească posibilități pentru a sponsoriza gratuit elevii care studiază cursul de Religie Creștin-Ortodoxă cu Noul Testament, Mica Biblie și manuale de Religie.

8. Toți preoții parohi din cuprinsul Episcopiei vor efectua în anul 2013 inventarierea completă a bunurilor mobile și imobile de care dispune biserica și vor duce evidența veniturilor și cheltuielilor parohiei, precum și a marfei procurate de la depozitul eparhial.

9.   A solicita Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” dotarea completă a Secției Traumatologie cu utilajul necesar și furnizarea de ajutoare umanitare pentru celelalte secții ale Spitalului Raional Edineț.

10.  A acorda o atenție deosebită activităților de caritate desfășurate în parohii pentru familiile social-vulnerabile. A recomanda tuturor slujitorilor să mobilizeze și să încurajeze tinerii din parohii în acordarea și îngrijirea bătrînilor singuratici și a persoanelor nevoiașe la domiciliu, urmînd exemplul celor 10 parohii implicate în proiectul „ Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” al Asociației Obștești „Ajutorul Creștin pentru Moldova”.

11.  Șefii de Departamente, blagocinii, preoții parohi, stareții și starețele de mănăstiri, colaboratorii Sfintei Biserici vor depune toată străduința pentru a duce la îndeplinire binecuvîntările, îndrumările şi instrucţiunile date de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în cursul acestei Adunări.

 

Secretarul Adunării Generale

a Eparhiei de Edineț și Briceni                            prot. mitr. Adrian Cotelea

 Președintele Comisiei de Redactare                             prot. Victor Captari

 Membrii Comisiei de Redactare                                   prot. Lucian Serdeșniuc

                                                                                   ipodiacon Alexandru Buga

 

 

 

 

 

 

 

Domnul Petru Bodarev, reprezentantul domnului prim-ministru Vlad Filat în teritoriu, a asigurat participanții la întrunire de toată disponibilitatea Guvernului Republicii Moldova și a domnului prim-ministru de a ajuta Episcopia de Edineț și Briceni și a promis că va interveni și va soluționa în mod cert toate problemele legate de studierea Religiei în școli. Domnia Sa a transmis întregului for și Prea Sfințitului Nicodim felicitările domnului Vlad Filat cu prilejul încheierii celui de-al doilea an de slujire arhierească.

 

 

Domnul Ion Ostaficiuc, primarul orașului Cupcini, a rostit cuvinte de înaltă apreciere și admirație pentru toată activitatea ce o desfășoară Prea Sfințitul Nicodim în Episcopie spre slava lui Dumnezeu și binele poporului binecredincios.

 

 

Domnul Anatolie Guțu, directorul Spitalului Raional Edineț, a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim și doamnei Ursula Honeck, președinta Organizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa, pentru ajutorul oferit pînă acum și pentru intenția de a ajuta și în continuare spitalul.

 

 

Domnul Sergiu Moraru, medic traumatolog, și-a exprimat recunoștința pentru toate binefacerile de care s-a bucurat Secția de traumatologie a Spitalului Raional Edineț.

 

 

Domnul Gheorghe Bîrlădeanu, ctitor al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Mihăileni, Briceni, a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru susținerea, sfatul și îndemnurile date în timpul construcției sfîntului locaș.

 

 

Domnul Ioan Crețu, ctitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, a adus, la rîndul său, cuvinte de felicitare, arătîndu-și disponibilitatea de a susține și promova și în continuare toate lucrările frumoase desfășurate în cadrul Eparhiei.

 

 

Ctitorul Catedralei Arhierești „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, domnul Boris Feodorișin, a rostit alese cuvinte de felicitare Prea Sfințitului Nicodim și tuturor clericilor participanți la întrunire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamna preoteasă Iulia Țîmbaliuc a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru rugăciunile care le face mereu pentru vrednicul de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc și pentru toată susținerea ce o acordă familiei sale.

 

 

Doamna preoteasă Antonina Saracuța a exprimat recunoștință Prea Sfințitului Nicodim pentru toată activitatea Sa de păstor și părinte spiritual al Episcopiei, avîndu-i în atenția Sa pe toți slujitorii sfintelor Altare.

 

 

Doamna preoteasă Ina Roșca, conducătoarea unui excepțional cor parohial în satul Trinca, Edineț, a înaintat Prea Sfințitului Nicodim propunerea de a înființa în anul viitor un Consiliu Eparhial al preoteselor.

 

 

Maica Daniela, stareța Mănăstirii „Învierea Domnului” din orașul Briceni a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru grija și atenția ce o acordă sfintelor așezăminte.

 

 

 

Comments are closed.