Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

„Din Duhul Sfînt și Sfînta Maria, Pururea Fecioară și de Dumnezeu Născătoare, Dumnezeu Cuvîntul, nesuferind schimbări, S-a făcut trup. Venind în această lume, Hristos vindecă neascultarea noastră și se face nouă Chipul ascultării, fără de care e cu neputință să dobîndim mîntuirea”

Sf. Ioan Damaschin

Iubiţi întru Hristos preacinstiți preoţi şi diaconi,
monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

Astăzi Biserica Ortodoxă preaslăvește în rugăciuni marea Taină a dreptei credințe – Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, „…Dumnezeu S-a arătat în trup…” (I Timotei III, 16).

Taina venirii lui Mesia Hristos în lume își are începutul în Rai, cînd protopărinții noștri, Adam și Eva, au încălcat porunca iubirii dumnezeiești. Mult au plîns și au suferit urmașii lui Adam, așteptînd acea zi binecuvîntată cînd, după cuvîntul lui Dumnezeu, Sămînța Femeii va zdrobi capul șarpelui (Facere III, 15), adică pe diavolul, și pe pămînt va veni Izbăvitorul, pentru a-i lumina și elibera pe oameni de frică și singurătate, și a-i readuce în sînul iubirii Sale veșnice.

Arătarea Îngerilor în noaptea Nașterii Domnului, cuvintele și cîntările lor mărturisesc despre măreția Tainei Nașterii Domnului Hristos. Dumnezeu a binevoit ca Fiul Său să Se nască într-o iesle săracă, dar în simplitate și modestie Domnul ne descoperă înțelepciunea și puterea Sa. Dumnezeiescul Prunc este încă în iesle, iar regii pămîntești sînt deja îngrijorați. Magii de la Răsărit, din dragoste pentru Adevăr, vin și îi aduc daruri Dumnezeiescului Prunc, iar Irod cel viclean, în loc să se închine Pruncului Iisus, caută să-L omoare.

Împăratul roman Augustus, în fața căruia tremura întreaga lume, a slujit și el, de asemenea, la împlinirea tainei Dumnezeieștii Întrupări. El a dat poruncă „să se înscrie toată lumea”, nebănuind că scopul acestui recensămînt nu era să-și numere supușii, ci să o aducă pe Maica Domnului la Betleem, pentru ca să se împlinească proorocia, că Hristos Mesia se va naște în Betleem.

Hristos S-a născut nu pentru a fi împăratul iudeilor. Hristos este Împăratul cerului și al pămîntului, și El nu vrea să domnească peste oameni, așa cum își doresc regii pămîntești. El vrea să-i îmbrățișeze pe toți oamenii și să-i încălzească cu dragostea Sa Dumnezeiască. Hristos Mîntuitorul a venit pe pămînt pentru a ne elibera din robie. Domnul ne-a eliberat nu doar din robia păcatului, ci ne-a învățat și cum trebuie să trăim pentru a ne păstra libertatea duhovnicească.

În această luminată zi, cînd prăznuim venirea în lume a lui Dumnezeu, după cuvîntul Sfîntului Ierarh Grigorie Teologul, să ne bucurăm cu cutremur și cu bucurie: cu cutremur – din pricina păcatelor noastre, și cu bucurie – datorită nădejdii în mila lui Dumnezeu, în puterea și iubirea Sa de oameni.

Cerul și pămîntul se bucură de Nașterea Mîntuitorului Hristos. Să ne bucurăm și noi, creștinii ortodocși, pentru că avem prilejul să-L întîlnim din nou pe Fiul lui Dumnezeu în această lume. Ne amintim nu doar de evenimentul care s-a întîmplat cîndva în orașul Betleem, ci retrăim Nașterea în lume a lui Dumnezeu Cuvîntul. Nu întîmplător una din cîntările bisericești, care ne pregătesc pentru această mare sărbătoare, ne vestește: „Hristos Se naște, slăviți-L…”, – nu „Hristos S-a născut”, ci „Hristos Se naște”. Fiul se naște mai înainte de veci din Tatăl.

De ce este sărbătoarea Nașterii Domnului atît de importantă și ce s-a schimbat pentru fiecare dintre noi după venirea în lume a Mîntuitorului Hristos?

În primul rînd, prin Dumnezeiasca Întrupare a Fiului lui Dumnezeu lumea L-a văzut pe Mîntuitorul. În Vechiul Testament era de neconceput a-L vedea pe Dumnezeu, dar odată cu Nașterea lui Iisus Hristos în lume, omul poate să-L vadă pe Dumnezeu față către față și să vorbească cu El. Taina de nepătruns pentru mintea noastră a Dumnezeului Celui Unul în Treime, este descoperită lumii prin Fiul lui Dumnezeu (Matei XI, 27).

În al doilea rînd, Hristos Se naște pentru a restabili chipul omului căzut. Dumnezeu se naște Om pentru a-l face pe om asemenea lui Dumnezeu; Fiul lui Dumnezeu vine în lume pentru a arăta fiecăruia dintre noi calea către cer. Dumnezeu Se naște nu doar pentru a trăi o viață de om, El Se naște ca să moară cu moartea noastră, pentru ca noi să trăim prin viața Lui.

Prin Întruparea Sa, Hristos a arătat că principala Sa însușire este iubirea, care se revarsă asupra tuturor oamenilor. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încît pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III, 16). Dumnezeu „S-a deşertat pe Sine, chip de rob luînd, făcîndu-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflîndu-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcîndu-Se pînă la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Filipeni II, 7-8). Și toate acestea pentru mîntuirea noastră, dar fără voia liberă a omului Dumnezeu nu poate mîntui creația mîinilor Sale. Cum Îi vom răspunde lui Dumnezeu pentru dragostea Sa?

Prin două virtuți minunate – credință adevărată în Dumnezeu și deplină smerenie – îl putem primi pe Hristos în ieslea inimilor noastre. Exemplu pentru noi este Preasfînta Născătoare de Dumnezeu, care s-a dăruit pe sine întru totul lui Dumnezeu și cu smerenie a urmat voia Lui. Și Dreptul Iosif, ca ocrotitor al fecioriei Preabinecuvîntatei Fecioare Maria, a făcut tot ce i-a stat în puteri, pentru a-L salva pe Dumnezeiescul Prunc de prigonitori.

În aceste zile sfinte, preaslăvind Taina Nașterii Dumnezeului nostru, să ne rugăm ca Domnul să ne vindece de orbirea noastră duhovnicească, ca să vedem și să iubim dreptatea lui Dumnezeu, care este desăvîrșită, veșnică și singura folositoare nouă. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere de a răbda cu demnitate încercările și bolile care sînt pricinuite de păcatele noastre.

Cu emoție sfîntă și mare bucurie, prilejuită de Venirea pe pămînt a Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, vă felicit din inimă, urîndu-vă tuturor sărbători binecuvîntate și luminate. Vă doresc să aveți parte de sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mîntuirea oamenilor.

Bucuria Nașterii Domnului Hristos să ne dea puteri duhovnicești pentru a împlini poruncile Evangheliei, ca să ne învrednicim a deveni adevărați prieteni și ucenici ai lui Hristos.

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!

Cu dragoste întru Hristos Cel Născut,

+NICODIM

ARHIRPISCOP DE EDINEȚ ȘI BRICENI

Nașterea Domnului

25 decembrie 2021 / 7 ianuarie 2022

municipiul Edineț

Comments are closed.