Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării jubileului de 70 de ani de viață

Înaltpreasfinția Voastră!

Frumosul popas aniversar pe care îl sărbătoriți astăzi – jubileul de 70 de ani de viață pământească – îmi oferă prilejul de a Vă adresa calde felicitări și alese urări de sănătate, belșug duhovnicesc, putere, înțelepciune și ajutor de la Domnul în continuarea frumoaselor activități pastorale, misionare și culturale ce le desfășurați în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Este semnificativ faptul că 33 de ani în urmă, de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului din Kazani, V-ați învrednicit să primiți harul Sfântului Duh, care v-a făcut Episcop. Din acele timpuri și pînă în prezent săvîrșiți cu mult zel misionar-apostolic înalta slujire arhipăstorească în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, întemeind și consolidînd comunitățile creștine, propovăduind, învățînd și luminînd credincioșii cu Lumina adevărului Evanghelic, vestind tuturor anul bineplăcut Domnului (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-19).

Sub înalta păstorire a Înaltpreasfinției Voastre a început renașterea duhovnicească a poporului nostru. După o îndelungată perioadă de asupriri, umiliri, prigoniri și propagandă ateistă, Biserica Ortodoxă din Moldova a început să-și facă auzit cu demnitate cuvîntul. S-au redeschis și renovat multe din vechile așezăminte monahale, ruinate și părăsite în acea perioadă de tristă amintire, în localități s-au redeschis bisericile parohiale, în fruntea cărora, prin punerea mîinilor Înaltpreasfinției Voastre, au fost trimiși slujitori vrednici, cu o bună pregătire spirituală și intelectuală, care au format comunități trainice și unite de creștini, a fost reînviat învățămîntul teologic, a fost stabilită o relație de bună colaborare între Biserică și stat.

Ați fost și sunteți mereu la straja credinței ortodoxe de fiecare dată cînd s-a încercat marginalizarea sau excluderea din viața socială a valorilor moral-duhovnicești și tradițiilor creștine. Urmînd îndemnului Sfîntului Apostol Pavel,  propovăduiți Cuvîntul, stăruind cu timp și fără timp, mustrînd, certînd, învățînd cu toată îndelungă răbdarea și învățătura (II Timotei 4, 2).

Nouă tuturor, cinstitului cler și binecredinciosului popor, ne-ați demostrat în acest răstimp, în mod constant și cu prisosință dragostea, căldura rugăciunii și purtarea părintească de grijă. De-a lungul timpului au existat și mai există provocări, ispite și încercări, dar pe toate le-ați depășit și le depășiți cu multă rugăciune, înțelepciune, atitudine cumpătată și îndemn părintesc și blînd la unitate în credința și simțirea ortodoxă.

Privind retrospectiv la întreaga Dumneavoastră activitate pastorală prodigioasă în fruntea Bisericii Ortodoxe din Moldova, astăzi nu putem decît să-I mulțumim Creatorului, Proniatorului și Mîntuitorului nostru pentru că V-a chemat la treapta Arhieriei, V-a inspirat și V-a ajutat să lucrați pentru Sfînta Sa Biserică. Pe toate le face Hristos, dar prin mîinile slujitorilor Săi. El luminează mintea, încălzeşte inima şi dă spor mîinilor celor care îl iubesc pe El şi doresc să slujească Biserica Sa.

De aceea Vă doresc să ne fiți și în continuare, încă mulți ani înainte, același blînd, drept, pașnic, binevoitor și înțelept Păstor, îndrumător și fierbinte rugător pentru noi în fața Preabunului Părinte Ceresc. Fie ca lumina și căldura harului dumnezeiesc să Vă înconjoare, iar rodirile și bucuriile duhovnicești să Vă însenineze mereu viața.

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu înaltă considerație și aleasă dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Comments are closed.