Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la popas aniversar — celebrarea a 65 de ani de la naștere

 

Înaltpreasfințite Stăpîne Nicodim!

La importantul și onorabilul popas aniversar pe care-l sărbătăriți astăzi — celebrarea a 65 de ani de la naștere, avem imensă bucurie și deosebită cinste de a Vă adresa cordiale felicitări, dimpreună cu alese și calde urări de sănătate, belșug duhovnicesc, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi!

Răspunzînd afirmativ chemării dumnezeiești pentru slujirea Bisericii lui Hristos, din tinerețe V-ați afirmat ca o personalitate complexă a vieții eclesiastice autohtone, caracterizată prin hărnicie, motivație, abnegație și tenacitate, a cărei activitate plurivalentă a fost și rămîne a fi una copleșitoare.

În calitate de ctitor al culturii și învățămîntului teologic, încă din zorii independenței țării noastre, ați depus tot efortul, energia și priceperea pentru a îndestula poporul setos de hrană duhovnicească, după îndelunga perioadă de restriște, cu cele mai necesare cărți de cult și de zidire spirituală, atît în graiul nostru străbun, cît și limba minorităților conlocuitoare. Cu purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Voastre au văzut lumina tiparului numeroase cărți de căpătîi ale creștinului precum Biblia sau Sfînta Scriptură, tot setul de cărți de cult necesare slujirii bisericești, atît pentru altar, cît și pentru strană, mulțime de cărți de edificare și îndrumare pe calea mîntuirii sufletului.

Prin strădania și implicarea Înaltpreasfinției Voastre ați contribuit din plin la întemeierea și buna funcționare a primelor instituții de învățămînt teologic de la noi — seminariile de la mănăstirile Căpriana și Curchi; care au rodit primele generații de teologi și vrednici preoți pentru numeroasele parohii ale Moldovei de la sfîrșitul anilor ’80 — începutul anilor ’90 ai secolului trecut, văduvite de slujitori după ani îndelungați de prigoană.

Sub îndemnul, îndrumarea și ctitoria Înaltpreasfinției Voastre au fost restaurate sau zidite din temelii și împodobite după cuviință numeroase lăcașuri de cult atît din ținutul orheian, Eparhia de Edineț și Briceni, cît și din întreaga țară; o preocupare constantă fiindu-Vă încurajarea părintească a preoților și ctitorilor să mențină în curățenie și să înfrumusețeze cu cele mai frumoase podoabe Biserica — Mireasa lui Hristos, Casa lui Dumnezeu, Raiul cel pămîntesc, — astfel încît ea să arate după vrednicia numirii ei, dar și să confirme statutul de buni, rîvnitori, harnici și evlavioși creștini a enoriașilor ei.

Îndelunga activitate pastorală și misionară, desfășurată pe parcursul a patru decenii de slujire la Sfîntul Altar, Vă recomandă și ca pe un adevărat filantrop. Colaborarea spre binele creștinilor cu renumite instituții de caritate din țara noastră, implicarea slujitorilor Eparhiei de Edineț și Briceni în proiecte de lungă durată de menire socială și ajutorare a persoanelor vulnerabile și a bătrînilor, calitatea de Președinte de onoare pentru Republica Moldova a Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” din Todtnau, Germania, prin intermediul căreia dotați cu cele necesare și ajutați în mod constant Spitalul Raional Edineț, dar și diverși oameni aflați în dificultate, toate Vă recomandă drept un vrednic continuator al misiunii Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul — Apostolul Iubirii, al cărui nume îl purtați cu demnitate de la Sfîntul Botez, și anume aceea de răspîndire a dragostei dumnezeiești printre oameni.

Astăzi putem afirma fără putință de tăgadă că numirea Înaltpreasfinției Voastre în calitate de Chiriarh al Eparhiei de Edineț și Briceni, după o perioadă de patru ani de vacanță episcopală, a fost una providențială. Activitatea de peste un deceniu a Eparhiei, avîndu-Vă în frunte în calitate de Întîistătător, este caracterizată de ordine și bună rînduială, atît în plan administrativ-econonic, cît și duhovnicesc. În tot acest răstimp am simțit în mod fericit cum în persoana Înaltpreasfinției Voastre se îmbină în chip armonios autoritatea de Ierarh cu bunătatea și blîndețea de părinte.

La popas aniversar, Vă dorim să ne rămîneți și în continuare același înțelept și iscusit Ierarh, îndrumător și luminător al clerului și credincioșilor pe calea mîntuirii sufletului, mustrîndu-ne, dar și mîngîindu-ne; cu dreptate, bunătate și blîndețe binecuvîntînd și bine chivernisind activitatea noastră pe anevoiosul urcuș spre Împărăția Cerurilor.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse din plin binecuvîntările Sale pentru sănătatea și mîntuirea Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă darurile Duhului Sfînt pentru a Vă întări în slujirea bisericească și pentru a-I aduce roade alese și binecuvîntate întru mulți și fericiți ani!

EIS POLLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

Cu mult respect, fiască dragoste și adîncă plecăciune,

Administrația eparhială și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.