Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

„Iubiții mei!

A venit Paștile, ziua plină de bucurie a Învierii lui Hristos,

pricina a toată bucuria, care ne este adusă o dată în an,

iar pentru cei care înțeleg taina Învierii, ea se întîmplă în fiecare zi și chiar continuu”

Cuviosul Simeon Noul Teolog

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea lui Hristos, triumful vieții și al nemuririi, triumful adevărului și al virtuții, este triumful credinței noastre. „…Dacă Hristos n-a înviat”, – spune Sfîntul Apostol Pavel, – „zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14). În centrul credinței noastre se află adevărul că Hristos a înviat din morți. Fără credința în Hristos Cel Înviat nu există creștinism. Fără Învierea Domnului Iisus mormîntul Său ar fi fost și mormîntul credinței creștine. Dar Hristos a înviat și i-a încredințat de aceasta pe ucenicii Săi cei mai apropiați – Sfinții Apostoli, care au răspîndit în toată lumea vestea plină de bucurie despre Învierea lui Hristos, despre Împărăția Cerurilor și despre învierea viitoare a tuturor oamenilor.

Sfîntul Ierarh Nicolae (Velimirovici) al Serbiei spune că propovăduirea preaslăvitei învieri a lui Hristos a însemnat bucurie pentru toți oamenii, deoarece biruința Împăratului Ceresc asupra diavolului și a morții a adus amărăciune numai diavolului, iar întregii omeniri a dăruit bucuria mîntuirii și a vieții veșnice.

Această mare bucurie pe care ne-o dă biruința vieții asupra morții o trăim astăzi și noi, cei care credem în Hristos Mîntuitorul Cel Înviat din morți. Potrivit Cuviosului Porfirie Cavsocalivitul, „Aceasta este bucuria Domnului, care dă liniște deplină, pace sufletească și fericire desăvîrșită. Aceasta este bucuria tuturor bucuriilor, pentru că depășește orice bucurie”. Prima adresare a lui Hristos către FemeileMironosițe, după Înviere, a fost: „Bucurați-vă!”. Astăzi Biserica lui Hristos ne cheamă pe toți să ne bucurăm și să lăudăm, cîntînd: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea”.

Bucuria pascală este și bucuria mîntuirii noastre. Prin moartea Sa pe Cruce și Învierea cea de a treia zi, Domnul Iisus Hristos, Viața cea Adevărată, a biruit moartea întregii omeniri. Prin Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos deschide fiecăruia dintre noi calea către o viață adevărată cu El pe pămînt și către nemurire în veșnicie. Prin urmare, pentru cei care cred în Hristos Mîntuitorul, moartea nu este înfricoșătoare, ci înseamnă doar trecerea la o altă viață.

Sărbătoarea Paștelui trebuie să devină și Paștele nostru, un punct de cotitură în renașterea noastră duhovnicească – moartea pentru păcat și deșteptarea la viața

veșnică și sfîntă trăită în Dumnezeu. „Aceasta este puterea tainei; Hristos a murit pentru noi, ca noi, cei morți, să fim aduși la viață” – mărturisește Avva Dorotei.

Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul ne învață că adevărata prăznuire a Paștelui de către creștini trebuie să fie exprimată în imitarea Femeilor Mironosițe, care au participat la evenimentul Învierii lui Hristos. Asemenea lor, și noi să fim primii care ne grăbim către Domnul Cel Înviat. Întîlnirea cu Hristos ne umple sufletele de o bucurie nespusă, izgonind orice frică. „Nu vă temeți” (Matei XXVIII, 10) – cu aceste cuvinte Mîntuitorul se adresează Femeilor-Mironosițe, dar și nouă tuturor. Omul care s-a încredințat pe sine lui Dumnezeu, devenind părtaș la Învierea lui Hristos și la viața în Hristos, nu trebuie să se mai teamă de nimic.

Scumpii mei fii și fiice duhovnicești! Sărbătorind Învierea Luminată a lui Hristos, să ținem minte, că acel triumf al duhului pe care l-am dobîndit pe parcursul Postului Mare, nu ar trebui să se termine în ziua de Paști, ci, dimpotrivă, ar trebui să sporească și mai mult. „Să fim cu luare aminte”, – ne îndeamnă Cuviosul Teodor Studitul, – „ca să petrecem această sărbătoare cu bucurie și cuviință, deoarece Paștile este primul și cel mai mare dar al iconomiei lui Dumnezeu. Prin evlavie, să ne înfrînăm trupul în așa fel, ca starea noastră duhovnicească să nu se schimbe, deși hrana se va schimba… Acesta este sensul tainei pentru noi: să murim pentru păcat și să trăim doar pentru Dumnezeu”.

Cînd Fiul lui Dumnezeu s-a născut în Betleem, atunci martori oculari au fost Preasfînta Fecioară Maria și Dreptul Iosif. Cînd Mîntuitorul a fost botezat în rîul Iordan, martor a fost Sfîntul Ioan Botezătorul. La Schimbarea la Față a Domnului în muntele Tabor, au fost de față trei Apostoli. La răstignirea Mîntuitorului erau prezenți foarte mulți martori, iar cînd Hristos a înviat din morți, nu a fost niciunul. De ce? Sfîntul Ierarh Dimitrie al Rostovului spune că n-a fost nevoie de martori ai Învierii Mîntuitorului: întreaga istorie a Bisericii lui Hristos este martor incontestabil și neclintit al Adevărului Învierii. Cu alte cuvinte, putem spune că martori ai Învierii lui Hristos sînt toți sfinții și acei dintre noi, care viețuiesc astăzi pe pămînt, iubind pe Hristos și trăind în Hristos.

Vă felicit din inimă, iubiți părinți, frați și surori, cu prilejul marii sărbători a Învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca dumnezeiescul har, pe care ni l-a dăruit Hristos Cel Înviat, să ne umple inimile și să ne dea puterea de a trăi pe pămînt așa, încît să fim mărturisitori ai Tainei celei mari a Luminatei Învieri a Domnului. O astfel de viață este cea mai mare fericire pentru om. În numele Sfintei Învieri, să ne iubim și să ne iertăm unii pe alții, așa cum și Hristos Cel Înviat ne-a iubit și ne-a iertat. Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

+ NICODIM

EPISCOP DE EDINEȚ ȘI BRICENI

Învierea Domnului

a. 2021

or. Edineț

Comments are closed.