Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorala de Nașterea Domnului a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii KIRILL

 

Iubiți întru Hristos arhipăstori,
cinstiți presbiteri și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii,
dragi frați și surori!

Vă felicit cordial de luminata sărbătoare a Nașterii Domnului.

Astăzi Biserica cerească și pământească prăznuiește, bucurându-se de venirea în lume a Domnului și Mântuitorului nostru, înalță laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru mila și dragostea Sa către neamul omenesc. Cu duhovnicesc fior ascultăm noi cuvintele cântării: „Hristos se naște, Slăviți-L! Hristos din ceruri – întâmpinați-L!” (irmosul canonului la Nașterea Domnului). Privim cu evlavie și nădejde la peștera din Betleem, acolo unde Pruncul Dumnezeiesc stă înfășat și pus în ieslea umilă.

Cu adevărat, astăzi se înfăptuiește o „mare taină a dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri” (1 Timotei 3, 16). Este cu neputință să pătrundem definitiv cu mintea în taina Întrupării lui Dumnezeu. Este cu neputință de a înțelege desăvârșit, cum Cel care este sursa vieții a tot ce există, este încălzit astăzi de suflarea animalelor! Creatorul Universului se smerește pe Sine, luând chip de făptură! Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului! „Nu cerceta cum se face – ne preîntâmpină părintele Ioan Gură de Aur, — acolo unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. El a voit, a putut, a pogorât și a mântuit. Totul se supune lui Dumnezeu. Astăzi se naște Cel ce Este, și Cel ce Este se face ceea ce El nu a fost. Fiind Dumnezeu, El se face om, fără de a înceta să fie Dumnezeu” (Omilie la Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos). 

Sărbătorind mântuitorul praznic al Nașterii Domnului, noi cugetăm la nepieritoarea ei semnificație duhovnicească pentru întreaga omenire. Și aceasta este corect. Este important, totuși, să înțelegem și dimensiunea personală pe care o poartă pentru fiecare dintre noi taina Întrupării lui Dumnezeu. Nu în zădar noi ne adresăm în rugăciune către Dumnezeu, numindu-L Mântuitorul nostru.

Noi știm din experiență că omul nu este capabil să depășească cu propria-i forță răul din sine, oricât de insistent s-ar strădui să o facă. Păcatul care a afectat profund sufletul și care a corupt natura omenească nu poate fi biruit cu nici un fel de practici spirituale sau treninguri psihologice. Doar Dumnezeu este capabil să restaureze întreaga natură umană în frumusețea ei cea dintâi. „Pentru ce dar Domnul nostru a luat trup?” – întreabă cuviosul Efrem Sirul, și răspunde: „Pentru ca însuși trupul să guste din bucuria biruinței, și pentru ca să se pătrundă și să cunoască darurile harului…, ca oamenii să se înalțe către El ca pe niște aripi, și doar în El să găsească odihna.” (Tâlcuiri la Tetraevanghel, cap. 1). Întruparea lui Hristos îl eliberează pe om de robia față de păcat și îi deschide calea spre mântuire.

„Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric.” (Ioan 12, 46), — spune Domnul. Asemenea stelei luminoase de la Betleem, care i-a adus pe magii de la răsărit la Pruncul Iisus, și noi, creștinii, fiind adevărați fii și fiice ai luminii (Ioan 12, 36), suntem chemați să fim lumina lumii (Matei 5, 14), pentru ca toți cei din jur, văzând exemplul tăriei și bărbăției, îndelungii răbdări și al nobleței duhovnicești, mărinimiei și al dragostei nefățarnice către aproapele, „să preamărească pe Dumnezeu, în ziua când îi va cerceta” (1 Petru 2, 12).

Astăzi, când popoarele pământului sunt încercate de o nouă boală, când inimile oamenilor sunt cutremurate de frică și neliniște pentru viitor, este deosebit de important să ne consolidăm în rugăciune sobornicească și personală, să aducem Domnului o lucrare înmulțită a binefacerii. Mulți dintre confrații noștri sunt astăzi lipsiți de posibilitatea de a veni la biserică, din cauza bolii molipsitoare. Să înălțăm pentru ei cereri către Milostivul Creator, ca El să le înnoiască forțele sufletești și trupești, să le dăruiască celor bolnavi grabnica vindecare, și să trimită ajutorul Său de sus medicilor și tuturor lucrătorilor medicali care cu abnegație luptă pentru sănătatea și viețile lor.

Să ținem minte că nici un fel de probleme nu sunt în stare să înfrângă duhul omului, dacă acesta păstrează credința vie și în toate se încrede în Dumnezeu. De aceea, să primim fără cârtire și încercările care ni s-au dat, pentru că de ne vom încrede în El, ne va fi nouă spre sfințire, căci cu noi este Dumnezeu (din cinul Pavecerniței Mari), așa cum cântă în aceste zile sfinte Biserica lui Hristos. Să ne rugăm, ca și peștera umilă a vieții noastre să fie luminată de lumina nepieritoare a Dumnezeirii, ca inima noastră înfrântă și smerită, la fel ca și ieslea din Betleem, să-L primească pe Mântuitorul Care a venit în lume.

Nu îi este strâmt lui Dumnezeu în inima omului, dacă aceasta este plină de dragoste. „Înfăptuitorul dragostei va conviețui cu Îngerii și va împărăți cu Hristos”, spune cuviosul Efrem Sirul (Omilie despre virtuți și vicii, 3). Fie ca zilele sfinte ale sărbătorii să se facă pentru noi timp special pentru săvârșirea unor fapte bune. Să folosim această oportunitate harică, și să-L slăvim pe Hristos Care se naște, arătând milă celor apropiați, acordând ajutor celor nevoiași, mângâind pe cei scârbiți, și, poate, în primul rând, pe cei care suferă de infecția coronavirului sau a consecințelor acestuia.

Să lumineze Domnul cu lumina cunoștinței Sale popoarele pământului, să le binecuvânteze cu pace, și să ne ajute tuturor să înțelegem responsabilitatea colectivă pentru prezentul și viitorul planetei. Să trimită Pruncul Dumnezeiesc Născut dragoste și bună înțelegere familiilor noastre, să ferească pe tineretul nostru și pe noi toți de păcate și greșeli
periculoase. Încă o dată, vă felicit din suflet, dragii mei, de luminata sărbătoare a Nașterii lui Hristos, și vă urez tuturor sănătate, bucurie inepuizabilă, și ajutor abundent de la Dumnezeu – „Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1, 9). Amin.

KIRILL
PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Moscova,
Nașterea lui Hristos
Anul 2020/2021

Comments are closed.