Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Învierea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm.

Să zicem, fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere.

Şi aşa să strigăm: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd,

şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”

(Stihira Paștilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,
iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,
dragi fraţi şi surori!

HRISTOS A ÎNVIAT!

În această sfîntă zi, cînd serbăm „al praznicelor praznic și sărbătoarea sărbătorilor”, inimile noastre sînt pline de evlavie și recunoștință, pentru că Dumnezeu ne-a învrednicit să trăim încă o dată bucuria Învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos, care nu poate fi descrisă în cuvinte, dar poate fi simțită cu sufletul. Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul ne spune că sărbătoarea Învierii lui Hristos „…întrece toate solemnitățile, nu numai cele omenești și pămîntești, ci chiar și cele legate de numele lui Hristos și pentru Hristos săvîrșite, după cum soarele covîrșește stelele”.

Taina nopții de Paști ni se dezvăluie în taina nopții de la Betleem. Întruparea lui Dumnezeu a fost începutul mîntuirii noastre, al drumului către Paști. Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume, a luat trup omenesc, a îndurat suferințe, înjosiri, a primit moartea de bunăvoie, S-a pogorît la iad, a înviat din morți, și toate acestea le-a făcut pentru noi și pentru mîntuirea noastră. Punctul culminant al răscumpărării a fost Crucea de la Golgota, unde Hristos S-a adus pe Sine Jertfă pentru întreg neamul omenesc.

Învierea cea de a treia zi a Mîntuitorului Hristos este piatra de temelie a credinței noastre. Prin Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos învinge urmările căderii în păcat și puterea morții. Sfîntul Ierarh Epifanie al Ciprului ne spune: „pentru a birui moartea care stăpînește peste oameni, Mîntuitorul Hristos își pune Sufletul Său pentru sufletul nostru, suferă Moarte pe Cruce”.

Astfel, Domnul nostru Iisus Hristos devine Paștele cel Nou, în Care se împlinește sensul tuturor jertfelor, semnelor și profețiilor din Vechiul Testament. Mai mult decît atît: prin Învierea Mîntuitorului creștinii sînt izbăviți de păcat, blestem și moarte. Hristos aduce răscumpărarea și vindecarea, înalță de la moarte – la viață, din iad – în rai, din întunericul părăsirii de Dumnezeu – la fericirea îndumnezeirii. Iată cum ne vorbește Cuviosul Isihie al Ierusalimului despre însemnătatea Paștilor lui Hristos: „Această zi este buna-vestire a bucuriei, în această zi a înviat Domnul, înviind cu Sine neamul lui Adam, căci El S-a născut pentru om și a înviat împreună cu omul. El, călcînd moartea, l-a robit pe chinuitor, și jefuind iadul, S-a înălțat la cer, ca un Împărat biruitor”.

Marea Biruință a Mîntuitorului se numește Biruința vieții, și este deosebită prin faptul că Dumnezeu a dăruit-o omului. Despre aceasta ne încredințează și Sfîntul Ierarh Nicolae (Velimirovici): „Niciun cuceritor, împărat sau voievod pămîntesc nu vrea ca biruința lui să fie atribuită altuia; numai Domnul cel Înviat împarte Biruința Sa fiecăruia dintre noi și se bucură atunci cînd biruința Sa ne face și pe noi învingători”.

Cît de binecuvîntate au fost Femeile Mironosițe, care au primit de la Înger vestea Învierii lui Hristos. Sfintele Femei Mironosițe sînt prototipul iubirii și credinței adevărate în Dumnezeu. Datorită acestor virtuți ele s-au făcut vrednice să audă primele despre Învierea Domnului Iisus Hristos: „Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis” (Matei XXVIII, 6). Ele au înțeles că Învățătorul lor este Mesia, Dumnezeu, Care a venit pe pămînt pentru mîntuirea oamenilor și Care a înviat din morți.

Mironosițele cu bucurie au vestit Apostolilor despre Înviere, iar Sfinții Apostoli au răspîndit această veste în toată lumea. Propovăduirea Apostolilor despre Hristos cel Înviat a schimbat lumea. Cei care L-au primit cu credință pe Mîntuitorul Hristos au început să-și rînduiască viața nu după voia lor, ci după glasul lui Dumnezeu, Care înviază morții. În Hristos Dătătorul de viață oamenii au aflat Izvorul Dumnezeiesc de apă vie, care potolește setea duhovnicească și care se revarsă în viața veșnică. În Hristos cel Înviat oamenii au găsit puterea dumnezeiască care îl transformă pe om, din rău și desfigurat îl face frumos, puternic, cumsecade și util societății.

Astăzi, iubiți părinți, frați și surori, împreună cu Sfintele Femei Mironosițe auzim chemarea Mîntuitorului Hristos cel Înviat – „Bucuraţi-vă!” (Matei XXVIII, 9). Anume cu această bucurie și lumină pascală, Ortodoxia în toate timpurile a învins și învinge păcatul și răul care încearcă să întunece sufletele oamenilor. Hristos a Înviat, și aceasta ne dovedește că nu răul și ura, ci iubirea și lumina triumfă în cer și pe pămînt. Dar triumfă doar atunci, cînd noi îi deschidem lui Dumnezeu inimile noastre, ne încredem în El și împlinim sfintele Lui porunci.

Iubiți întru Domnul, părinți, frați și surori, pentru Sfînta Înviere, să ne iertăm unii pe alții, precum Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Vă îndemn pe toți să țineți minte, că dragostea și credința în Mîntuitorul Hristos cel Înviat învinge orice piedici și încercări ale vieții, pentru că Dumnezeu Însuși îi întărește pe credincioșii Săi, biruie răul și ura, schimbă lacrimile în bucurie și îi îndreaptă pe calea mîntuirii în Domnul nostru Iisus Hristos.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

+Nicodim

ARHIEPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI

Învierea Domnului. Sfintele Paşti
a. 2022
or. Edineț

 

Comments are closed.