Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala 2016

 

„…În această mare zi, prăznuită astăzi, Dumnezeu S-a arătat ca un Om, ca Păstor al poporului lui Israel, Care prin harul Său a dat viaţă întregii lumi. O, iubiţilor și slăviţilor luptători pentru om, care aţi propovăduit Betleemul ca loc al Arătării lui Dumnezeu şi al Naşterii lui Dumnezeu Fiul, care aţi făcut cunoscut la toată lumea pe Domnul tuturor, Cel culcat în iesle şi ca pe un Dumnezeu L-aţi arătat pe Cel aşezat în peşteră!

Oare Hristos este Dumnezeu? Hristos este Dumne­zeu după fire, dar nu după fire S-a făcut Om. Aşa noi mărturisim şi credem cu adevărat, aducînd drept mărturie pecetea fecioriei nestricate: Atotputernicul Făcător şi Zidi­tor al pîntecelui şi al fecioriei. El a ales chipul cel nev­inovat al naşterii şi S-a făcut Om după cum a binevoit…"

Sfîntul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareii

 

Iubiţi întru Hristos, preacinstiţi preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

şi dragi inimii mele fraţi şi surori!

Minunată este taina naşterii omului, întîlnirea cu pruncul nou-născut este pentru noi o împărtăşire de lucrarea lui Dumnezeu în lume. De fiecare dată această întîlnire ne dăruieşte bucuria împărtăşirii din fericirea cea ascunsă. Astăzi ne împărtăşim de bucuria dată nouă de Dumnezeu — sîntem părtaşi ai tainei naşterii în lume a Omului, Care L-a arătat lumii pe Dumnezeu în Sine însuşi, în viaţa Sa, în moartea şi în învierea Sa.

Dragostea de mamă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu luminează întregul eveniment de astăzi, dăruindu-ne sentimentul de căldură. Naşterea Mîntuitorului este sărbătoarea căldu­rii în mijlocul iernii, a căldurii inimii omeneşti. Şi dacă astăzi ni se pare că nu mai există loc, unde omul ar putea să se „încălzească", aceasta înseamnă că inima omului a devenit rece; s-a împietrit şi a devenit nesimţitoare pînă şi faţă de durerile fraţilor noştri de credinţă, de duh, de sînge… Viaţa nu este uşoară — aceasta nu este o excepţie, ci o normă. Numai secolul XX, cel mai „uman" şi avîntat spre un viitor „luminos" fără de Dumnezeu, în nesocotinţa sa a înşelat oamenii cu visul despre o viaţă uşoară şi confortabilă, alcătuită doar din plăceri. Dar aşa ceva n-a fost niciodată în istorie, „în sudoarea feţei tale îţi vei mînca pîinea ta" (Facere III, 19), îi prooroceşte Domnul lui Adam, şi aceasta este legea vieţii omeneşti, însă şi chinul, şi strimtorarea, şi necazurile sînt purtate mai uşor, cînd avem noi înşine şi între noi — căldura inimii.

A fi om nu este atît de simplu… Şi mai greu este să rămîi om într-un timp inuman, dar aceasta este chemarea pe care ne-a încredinţat-o însuşi Domnul — să răspîndim în jurul nos­tru căldură. Astăzi sînt tot mai multe familii în care nu mai există dragoste, şi ele se destramă. Noi toţi putem fi încătuşaţi de gheaţa dezbinării şi a înstrăinării, a supărării şi a invidiei, dacă nu-L vom aduce în inimile noastre, şi mai cu seamă, în inimile copiilor noştri, pe Hristos. Pentru că doar El singur poate face să crească împreună ceea ce s-a desprins, să liniştească şi să încălzească inimile noastre, să împace viaţa noastră.

În Ziua celei de a Doua Veniri Domnul nu ne va întreba în ce timp sau perioadă am trăit, ci va trebui să-I răspundem cum ne-am purtat cu apropiaţii noştri. Va fi aceasta iadul sau Raiul nostru? Noi înşine cu inimile noastre — din ceea ce avem înăuntrul nostru şi de ceea ce ne alipim — zidim sau Raiul, sau iadul. Căldura inimii omeneşti este în stare să schimbe orice situaţie, iar peştera din Betleem s-o transforme într-un măreţ palat, în care se naşte Împăratul împăraţilor…

Cuvîntul S-a făcut trup” (Ioan I, 14), ne mărturiseşte Sfînta Scriptură, şi aceasta înseam­nă că s-au unit împreună cele duhovniceşti cu cele materiale, neamestecîndu-se între ele şi nedespărţindu-se: Dumnezeu cel nevăzut se face văzut. Astăzi noi intrăm în veşnicie nu prin tragedia morţii, ci datorită dumnezeiescului dar — Fiul lui Dumnezeu, Care se face Om şi Care trăieşte şi rămîne cu noi. El este Unul dintre noi. El este primul dintre noi Care a intrat în viaţa veşnică, dăruindu-ne şi nouă învierea Sa. El este Acel, spre Care tinde sufletul nos­tru, văzînd fericirea în comuniunea cu Dumnezeu. El este Acel, Care ne dăruieşte dragostea Sa, surpînd peretele cel despărţitor al vrajbei din inimile noastre.

Această noapte, spune Cuviosul Efrem Sirul, aduce pace şi linişte întregii lumi. Această noapte aparţine celui Prea Blînd, de aceea fiecare să lase mînia şi supărarea; aparţine celui Smerit, deci fiecare să-şi înfrîneze mîndria şi să-şi smerească îngîmfarea. Acum a răsărit ziua milei, nimeni să nu urmărească răzbunarea pentru că ar fi fost jignit; a sosit ziua bucuriei nimeni să nu se facă vinovat de întristarea şi necazul altuia. Aceasta este ziua bunăvoirii în care Dumnezeu S-a pogorît către cei păcătoşi…

Fie ca în aceste zile binecuvîntate sufletele noastre să cînte, să-L preaslăvească pe Hristos cel Născut şi să fie luminate de lumina necreată, care ne schimbă pe fiecare dintre noi şi în interior, şi în exterior pentru că S-a întrupat Domnul!

Să mulţumim lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa în lume. Să fim mulţumitori şi pentru bucurie, şi pentru durere, pentru uşurinţa existenţei şi pentru greutatea încercărilor. Să mul­ţumim Tatălui nostru ceresc pentru Fiul Său, trimis nouă, pentru această lume, pe care nu o cunoaştem că e frumoasă decît atunci cînd sîntem mai aproape de Dumnezeu, cînd Hristos se naşte întru noi.

Astăzi, adunaţi în jurul Dumnezeiescului Prunc Hristos şi preaslăvin-du-I Naşterea, nădăjduim şi ne rugăm Lui ca să Se nască din nou în inimi­le noastre, precum şi în inimile tuturor celor care sunt gata să-L primească

Iubiţi părinţi, fraţi şi surori întru Hristos cel Întrupat! Vă felicit din toată inima cu prilejul marii sărbători a Naşterii Domnului — triumful unirii Cerului şi pămîntului prin tainica naş­tere în lume a Dumnezeiescului Prunc!

Bucurîndu-mă împreună cu voi de triumful nostru comun, doresc ca fiecare dintre noi să se învrednicească de cercetarea lui Hristos Cel Născut, şi această întîlnire să fie pentru noi împărtăşirea binecuvîntată de fericirea şi viaţa veşnică cu Dumnezeu!

Pacea e de la Dumnezeu şi lumea e a lui Dumnezeu — Hristos Se Naşte!

†NICODIM

EPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI

Naşterea Domnului

2015/2016

Edineţ

 

Pastorala 20163

 

Pastorala 20164

 

Pastorala 20167

Comments are closed.