Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala

 

„Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule,

îngerii o laudă în ceruri

şi pe noi pe pămînt ne învredniceşte

cu inimă curată să Te slăvim”

(Stihira de la Utrenia Învierii)

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, cuvioși monahi şi monahii,

drept-măritori creştini din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Pe parcursul Sfintei Patruzecimi am păşit împreună cu Domnul pe calea purtării de cruce, cu frică şi cu cutremur am îngropat Preacuratul Lui Trup, prin post şi rugăciune ne-am străduit să fim mai aproape de mîntuirea veşnică în Hristos Iisus. Această mîntuire ne-a fost dăruită prin marea jertfă de răscumpărare, adusă de Mîntuitorul lumii pe Golgota pentru noi toţi. El a pironit pe Cruce păcatele noastre, a sfarîmat lanţurile iadului, a slobozit neamul omenesc din stăpînirea morţii şi a deschis uşile încuiate ale Raiului. Nouă, oamenilor păcătoşi, ni s-a dat posibilitatea de a înţelege mai profund măreţia Dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Taina Răscumpărării, nepătrunsă de mintea omenească, se descoperă doar inimii credincioase, smerite şi mulţumitoare întru toate.

Măreaţă şi plină de bucurie este sărbătoarea Paştelui. De ea se bucură nu numai oamenii, trăitori pe pămînt, dar şi îngerii cu Sfinţii din ceruri. Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur, propovăduind Învierea lui Hristos, ne mărturiseşte: „Astăzi este bucurie pe pămînt, astăzi este bucurie în cer. Şi dacă la întoarcerea unui păcătos se face bucurie, după cum spune Sfînta Scriptură: „Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte" (Luca 25, 10), atunci cu cît mai mult va fi bucurie în cer, cînd toată făptura a fost izbăvită din mîinile diavolului. Să prăznuim dar acest mare şi luminos praznic, în care Domnul a înviat, cu evlavie ".

Vestea cea bună despre Învierea lui Hristos răsună pe toate continentele şi în sufletul fiecărui om. Sfînta Biserică Ortodoxă îi cheamă pe toţi fiii ei să primească în inimă primul cuvînt al Domnului Înviat, cuvînt pe care Mîntuitorul 1-a adresat Femeilor-Mironosiţe: „Bucuraţi-vă" (Matei 28, 9), şi să primească împreună cu Apostolii prima Sa binecuvîntare: „Pace vouă" (Luca 24, 36).

Pentru ca această bucurie să nu se risipească, iar pacea lui Hristos să rămînă întotdeauna cu noi, trebuie să credem cu sfinţenie în Domnul Cel Înviat şi prin faptele credinţei să slujim aproapelui nostru. Prin mare dar omul schimbă lumea ce-1 înconjoară, săvîrşeşte o nevoinţă nevăzută — mărturiseşte pe Dumnezeu prin viaţa demnă de creştin ortodox, apără dreptatea şi adevărul de minciună şi rătăciri. De fiecare dintre noi depinde dacă dorim cu adevărat să păşim pe calea înnoirii duhovniceşti a pămîntului nostru, dacă dorim să răspîndim în jurul nostru dragoste şi milă, dacă dorim să trăim în pace cu semenii noştri. Dacă vom tinde spre aceasta din tot sufletul, atunci Hristos Cel Înviat din morţi ne va întări cu harul Său dumnezeiesc, pentru că El este Izvorul Dumnezeirii, şi omul poate sorbi acel ajutor haric, pe care-1 va putea cuprinde în măsura credinţei şi a dragostei sale faţă de Hristos.

Învierea Domnului Iisus Hristos este sensul nădejdii noastre neclintite în viaţa „veacului ce va să fie”, şi ea se va da celor, care-L mărturisesc drept, adică ortodox, pe Hristos Cel Răstignit şi Înviat. Pentru a ne învrednici de această mare răsplată, se cere să fim răbdători în necazuri, să ne rugăm neîncetat, să ne luptăm şi să fim biruitori asupra patimilor noastre, să ne înnoim sufletul prin împărtăşirea cu Preacuratele lui Hristos Taine, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, şi atunci se va deschide omului calea spre Împărăţia Cerurilor.

În zilele Luminatei Sărbători a Sfintelor Paşti vă îndemn să retrăiţi din nou al praznicelor Praznic şi Sărbătoarea sărbătorilor. Să ţinem minte, că pentru creştinii primelor veacuri cuvintele „Hristos a înviat!” nu erau pur şi simplu o formulă de salut, dar erau cuvinte pline de sens, pline de evlavie, care pătrundeau pînă în adîncurile sufletului, aducîndu-i la o stare de bucurie şi lumină negrăită, cerească.

Îi felicit din inimă pe toţi creştinii ortodocşi din Eparhia noastră cu prilejul măritului Praznic al Învierii Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Rugîndu-mă Bunului Dumnezeu pentru voi, doresc ca Hristos Cel Înviat din mormînt să trăiască în inimile noastre, să ne întărească voinţa de a împlini poruncile Sfintei Sale Evanghelii, să ne dăruiască pace şi sănătate pentru a săvîrşi fapte bune întru mîntuirea sufletului cu harul binecuvântării Sale atotputernice. „Ziua învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere…”, şi cu dragoste întru Domnul Cel Înviat, să binevestim:

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

Învierea Domnului

a. 2015, Edineţ

 

Pastorala2

 

Pastorala3

 

Pastorala4

 

Pastorala8

 

Comments are closed.