Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Raportul de activitate al Eparhiei de Edineț și Briceni în anul 2011, prezentat de Prea Sfințitul Nicodim în cadrul Adunării Generale Anuale a Episcopiei

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

stimați demnitari de stat, iubiți frați și surori !

 Împărtășindu-Vă Arhierești Binecuvîntări, cu multă bucurie salut prezența Sfințiilor Voastre la această adunare de bilanț a lucrării noastre de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit și de slujire și sfințire a credincioșilor ortodocși din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2011.

 Întrunirea noastră a fost prilejuită în această zi și de aniversarea unui an de cînd, prin mila Bunului Dumnezeu și în urma hotărîrii nr. 123 a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 24 decembrie 2010, am fost ales și, la 26 decembrie 2010, hirotonit în treapta de Episcop pe seama Eparhiei de Edineț și Briceni. Este un frumos prilej de retrospectivă, analiză și evaluare a tuturor evenimentelor eclesiastice consumate în acest an în Episcopia noastră, dar și în afara ei, cu influență nemijlocită asupra vieții bisericești de aici.

Un eveniment important și de mare bucurie din viața Bisericii noastre Ortodoxe este aniversarea din acest an a 65 de ani de viață a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. După cum știți, evenimentul a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești în Catedrala Hristos Mîntuitorul din orașul Moscova la care a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe din Moldova în frunte cu Întîistătătorul nostru, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir. Vreau, cu această ocazie, să cîntăm împreună Sanctității Sale un solemn ”Întru mulți ani, Stăpîne!”.

[ Întrgul for participant la Adunare interpretează stînd în picioare cîntarea: ”Pe Stăpînul și Patriarhul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

Pentru grija părintească și spirituală ce o poartă pentru Eparhia noastră, să cîntăm și Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir Întru mulți ani, Stăpîne !”.

[ Întrgul for participant la Adunare interpretează stînd în picioare cîntarea: ”Pe Stăpînul și Mitropolitul nostru, Doamne îl păzește întru mulți ani. Întru mulți ani! Întru mulți ani, Stăpîne!” ]

În perioada 2-4 februarie 2011 am participat la lucrările Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse ce a avut loc la Moscova în Catedrala Patriarhală ”Hristos Mîntuitorul”. Acest sinod a adoptat mai multe hotărîri de o importanță vitală pentru Biserică. Ele au vizat relația dintre Biserică și societate, relațiile bisericești externe, dar în primul rînd viața internă a Bisericii. Deosebit de importante au fost hotărîrile cu privire la pregătirea teologică a clerului și a persoanelor ce vor dori să facă parte din cler, cele cu privire la viața mănăstirească, predarea religiei ortodoxe în școală și pregătirea mai riguroasă a cadrelor didactice specializate în acest domeniu, pregatirea dosarului și înaintarea spre canonizare a sfinților cinstiți local și ai neomartirilor secolului XX, activitatea misionară și social-filantropică a Bisericii, reînnoirea practicii catehumenatului pentru persoanele adulte ce vor dori să primească Taina Sfîntului Botez, organizarea activităților cu tinerii la nivelul parohiilor, colaborarea dintre Biserică și Armată.

Considerăm că evenimentul cheie al anului 2011 pentru Biserica Ortotoxă din Moldova a fost vizita Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, în perioada 8-10 octombrie. Pe lîngă nespusa fericire de a primi binecuvîntarea patriarhală și de a auzi cuvîntul său de învîțătură, plin de înțelepciune și adînci sensuri teologice și duhovnicești, răsunînd în inima Chișinăului, în scuarul Catedralei Mitropolitane, clerul și dreptmăritorii creștini din Republica Moldova au avut și imensa bucurie de a primi inestimabilul său dar – Sfînta și Dumnezeiasca Evanghelie în limba de stat și slavonă, tipărită la Moscova și oferită în dar tuturor parohiilor. În semn de gratitudine și recunoștință, am binecuvîntat ca slujitorii din fiecare Blagocinie a Episcopiei de Edineț și Briceni să adreseze Sanctității Sale scrisori de mulțumire.

Anul acesta au avut loc și trei ședințe ale Sinodului Bisercii Ortodoxe din Moldova, la care am luat parte.

La prima întrunire, care a avut loc la 18 martie 2011, s-a discutat pe marginea Legii nr.115 din 11.05.2007 privind cultele religioase și părțile lor componente, precum și proiectul de lege privind prevenirea și combatera discriminării, în perspectiva înaintării propunerilor de rigoare către ministerul de resort şi Parlament pentru modificarea acestora sau formularea unor amendamente necesare.

În ședința Sinodului din 4 aprilie s-au analizat propunerile Ierarhilor referitoare la modificarea Legii privind cultele religioase și s-au făcut totalurile semnăturilor colectate împotriva proiectului Legii antidiscriminare, salutîndu-se retragerea acestui proiect din partea minisrterului de resort. În acest context, menționez că în acest an am avut mai multe întrevederi cu înalți demnitari de stat, parlamentari, miniștri, insistînd asupra neodoptării acestor proiecte de lege ce contravin credinței noastre ortodoxe strămoșești, mărturisită de majoritatea covîrșitoare a locuitorilor țării noastre, moralei creștine și bunului simț.

La 25 mai Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a decis constituirea Comisiei Mitropolitane pentru Canonizarea Sfinților care s-au proslăvit pe pământul moldav, reprezentant al Eparhiei noastre în această Comisie fiind numit protoiereul Alexei Tanaseiciuc.

În calitate de Președinte al Complexului de Edituri al Bisericii Orotdoxe din Moldova și membru al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse, la 24 februarie, 27 mai și 6 octombrie 2011 am participat la ședințele acestui Consiliu ce s-au desfășurat la Moscova, luînd parte la discuții și prezentînd rapoarte referitoare la activitatea editorială din cadrul Mitropoliei Moldovei.

La 8 noiembrie 2011 am participat în calitate de reprezentant al Înalt Preasfinției Sale Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, la lucrările Comisiei Intersinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru probleme legate de atitudinea față de eterodocși și reprezentanți ai altor religii, ce au avut loc la Moscova în cadrul Departamentului pentru Relații Externe Bisericești, sub conducerea Mitropolitului de Volocolamsk, Ilarion.

 

Viața bisericească în interiorul Eparhiei

În continuare voi prezenta cîteva aspecte și date statistice privind viața bisericească din cuprinsul eparhiei noastre.

Episcopia de Edineț și Briceni, ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe din Moldova, aflată sub omoforul și grija spirituală, părintească a Patriarhiei Moscovei,  își desfășoară într-un ritm dinamic activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, în conformitate cu învățătura Evangheliei Mîntuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Părinți, respectînd pe deplin regula dogmatică și canonică a Bisericii Ortodoxe Ecumenice în exercitarea întreitei slujiri de a învăța, de a sfinți și de a conduce credincioșii Eparhii noastre pe calea mîntuirii.

Din punct de vedere canonico-administrativ, Eparhia are în grija sa duhovnicească dreptmăritorii creștini din satele raioanelor Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni, precum și a șapte sate din raionul Rîșcani. Aici activează 123 de biserici parohiale și 3 paraclise, fiind deservite de 127 preoți de mir și 4 diaconi. În această ordine de idei, vom menționa că anul acesta au fost săvîrșite de către Noi 13 hirotonii în treapta de diacon și 10 în cea de preot.

 Peste bisericile Eparhiei se suprapun, administrativ, 4 Blagocinii după cum urmează – Blagocinia Bisericilor din raionul Edineț, a Bisericilor din raionul Briceni, a Bisericilor din raionul Ocnița și respectiv a Bisericilor din raionul Dondușeni. În vederea optimizării activității pastorale și administrative, prin binecuvîntarea Noastră, cele 4 Blagocinii au fost divizate pe sectoare, fiecare Blagocin avînd în subordinea sa cîte un adjunct, secretar și de la 2 la 5 șefi de sector. În fiecare Blagocinie este numit cîte un preot duhovnic, care se îngrijește după cuviință de sănătatea spirituală a clericilor din circumscripția sa.

Pentru o mai bună coordonare și sincronizare a Misiunii Bisericii pe diversele planuri ale vieții sociale, chiar de la începutul slujirii Noastre în calitate de Episcop de Edineț și Briceni, am binecuvîntat, în cadrul Adunării Generale a slujitorior din cuprinsul Eparhiei, ce a avut loc la 15 aprilie 2011, crearea Comisiilor și Departamentelor Eparhiale. Astfel, în prezent Episcopia are următoarele Comisii și Departamente:

Comisia Judecății Bisericești, instituită cu scopul de a lua act și examina abaterile disciplinare ale clericilor, precum și scrisorile din partea enoriașilor, primite și înregistrate la Episcopie și îndreptate împotriva personalului bisericesc, verificarea lor prin Blagocini și prin deplasări în teritoriu și soluționarea lor cu atenție, în spirit ortodox.

Comisia de Examinare a candidaților la hirotonie, responsabilă de examinarea teologică și practică a candidaților la slujirea preoției.

Departamentul Relații Externe, ce va rprezenta Eparhia în instituțiile bisericești și laice din afara țării.

Departamentul Mănăstiri și Viață Monahală, avînd în grija sa bunăstarea sfintelor așezăminte monastice și desfășurarea în bună rînduială a vieții monahale.

Departamentul Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, ce se va strădui, în pofida tuturor obstacolelor, să aducă Lumina Lui Hristos în inimile copiilor de la toate instituțiile de învățămînt din cuprinsul Episcopiei.

Departamentul Inspecție, Control și Revizie, se va ocupa de inventarierea și ținerea sub control a tuturor bunurilor mobile și imobile ale Eparhiei și ale Depozitului Eparhial.

— Departamentul Relații Culturale, va coordona colaborarea Bisericii cu instituțiile culturale și implicarea ei în diverse acțiuni culturale cu scopul promovării valorilor creștin-ortodoxe.

Departamentul Activitate Socială și Caritate, va identifica mijloace și posibilități de susținere și întrajutorare a celor mai triști ca noi.

Departamentul Financiar-Economic, se va ocupa de aspectul economic al vieții eparhiale. 

— Departamentul Relații cu Mass-Media, va promova mesajul Evangheliei și imaginea pozitivă a Bisericii Ortodoxe în sursele de informare în masă.

Departamentul Catehizare și Misionarism, avînd ca scop respingerea prozelitismului sectar și prelungirea propovăduirii Cuvîntului Evanghelic din Biserică, de pe Amvon, spre toate sferele vieții sociale.

Departamentul Activitate Pastorală în MAI și Forțele Armate, se va ocupa de deservirea spirituală a celor ce stau la straja ordinii publice, a integrității teritoriale a Republicii Moldova și a credinței noastre strămoșești.

Departamentul Construcții, Restaurări și Picturi, va precăuta căi de soluționare a problemelor sfintelor locașuri aflate în construcție sau restaurare și va controla ca picturile executate aici să fie în conformitate cu regulile și canoanele ortodoxe.

Departamentul Activitate Pastorală în Instituțiile Penitenciare, se va îngriji de deservirea spirituală și reintegrarea socială a deținuților.

Tot în anul 2011 a fost modificată și componența Consiliului Eparhial, din care, pe lîngă blagocini și sareți de mănăstire, mai fac parte adjuncții de blagocin, duhovnicii, secretarii și șefii de sector.

În calitate de Președinte am convocat în anul 2011 Adunarea Generală a preoților de patru ori, la sfîrșitul fiecărui trimestru al anului de gestiune, pentru a lua act de dările de seamă și problemele existente în parohii, și de mai multe ori Consiliul Eparhial, pentru a adopta hotărîri importante, menite să asigure bunul mers al vieții eparhiale.

Un rol important în activitatea pe parcursul întregului an 2011   l-a avut prezența Noastră  în mijlocul credincioșilor din parohii și mănăstiri cu prilejul diferitor ocazii sau vizite pastorale. Astfel, în cursul acestui an am savârșit 132 de Sfinte Liturghii Arhierești, fiind vizitate 86 parohii și cele 4 sfinte mănăstiri din cuprinsul Eparhiei (Zăbriceni, Briceni, Cărlășeuca și Rudi). Cu acest prilej, am săvîrșit slujba de sfințire a trei noi biserici și am resfințit peste 40 de sfinte locașuri.

Pe 3 iunie, de praznicul Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, am oficiat slujba de sfințire a unei noi biserici în orașul Edineț, ce poartă hramul în cinstea acestor Mari și Întocmai cu Apostolii Sfinți ai Bisericii. Preot paroh este aici protoiereul mitrofor Constantin Ursachi.

De praznicul icoanei Maicii Domnului ”Portărița”, la 26 octombrie 2011, m-am aflat în mijlocul comunității drepmăritoare din satul Bălcăuți, raionul Briceni, pentru a tîrnosi noul sfînt locaș cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, zidit pe locul celui vechi, din lemn, ce a ars pînă în temelii în urma unui incendiu. Preot paroh al acestei biserici este părintele Ioan Cazacu.

Zi de aleasă bucurie duhovnicească a fost pentru locuitorii orașului Cupcini sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, pe 8 noiembrie, cînd a îmbrăcat veșmîntul sfințeniei noua biserică din localitate, avîndu-l ca preot paroh pe protoiereul mitrofor Victor Captari.

 Avem o deosebită bucurie cînd, în pofida greutăților și lipsurilor materiale prin care parcurgem astăzi, găsim creștini cu o rar întălnită dăruire de sine și dragoste pentru ”podoaba Casei lui Dumnezeu”, care susțin și ctitoresc sfinte locașuri. Cu ajutorul oamenilor de bună credință a început construcția bisericii ”Sfîntul Dumitru” din satul Elizavetovca, raionul Dondușeni, piatra de temelie a căreia a fost sfințită de către Noi la 18 iulie 2011.

O problemă, semnalată încă de predecesorul Nostru, vrednicul de pomenire Episcopul Dorimedont, este aceea a lipsei unei Catedrale Arhierești în orașul Edineț. În prezent, drept Catedrală Episcopală pentru Episcopul de Edineţ şi Briceni serveşte biserica Sf. Vasile cel Mare din centrul oraşului (construită în anul 1870). În acest locaş nu încap mai mult de 150 de persoane, nemaivorbind de faptul că piaţa oraşului este amplasată chiar în spatele altarului bisericii. Încă în anul 1999, Primăria orașului Edineț a acordat un spațiu pentru noua Catedrala lîngă actualul sediu episcopal de pe strada Șoseaua Bucovinei. Odată cu venirea Noastră în calitate de Episcop de Edineț și Briceni, am hotărît ca, înfruntînd orice greutăți, obstacole și neajunsuri, să demarăm lucrările de construcție. După ce, la 26 aprilie 2011 am săvîrșit o slujbă de binecuvîntare și sfințire a locului, la care au fost prezenți majoritatea slujitorilor Eparhiei, și am făcut prima donație de o sută mii lei în contul Catedralei, astăzi putem spune că deși puțin, dar s-a mișcat carul din loc. A fost săpată fundația, a avut loc prima betonare a ei și așezarea armăturii. În față ne stă un volum imens de lucrări ce necesită mari investiții, dar, sperînd la ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și la suportul oamenilor de bună credință, nădăjduim că vom duce la bun sfîrșit și această lucrare binecuvîntată.

În spiritul comuniunii și a dragostei frățești am coliturghisit cu Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, din Eparhiile învecinate ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene și Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse,   participînd la diferite evenimente religioase atît din țară cît și de peste hotare.

O sărbătoare deosebită a fost pentru Noi în anul 2011 aniversarea jubileului de 30 de ani de slujire la Altarul Domnului. Evenimentul a fost marcat de săvîrșirea Sfintei Liturghii Arhierești în Catedrala ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni la care a participat un sobor de Ierarhi din care au făcut parte: Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop (acum mitropolit) Simeon de Vinnița și Moghiliov-Podolsk, Prea Sfințitul Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, Prea Sfințitul Episcop Marchel de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul Sava de Tiraspol și Dubăsari.

La 5 decembrie 2011, cu prilejul împlinirii a cinci ani de la mutarea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont, am săvîrșit împreună cu un impresionant sobor de preoți Sfînta Liturghie, slujba parastasului și sfințirea Complexului Memorial în cinstea Sa, ridicat la locul unde s-a petrecut tragicul accident, în satul Moșana, raionul Dondușeni. Complexul Memorial, constînd dintr-o Răstignire și o fîntînă, a fost edificat cu suportul financiar al Nostru, al clericilor Eparhiei și al rudelor Prea Sfințitului.

Un însemnat eveniment liturgic al anului 2011 îl consider a fi sfințirea noilor antimise ce a avut loc în Soborul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, la 29 septembrie, 20 octombrie și 7 decembrie. Antimisele au fost confecționate la Întreprinderea de producere a obiectelor bisericești a Patriarhiei Ruse ”Sofrino”, cu binecuvîntarea Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, și a Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove. Ele poartă semnătura Noastră și au fost distribuite gratuit tuturor parohiilor și mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei în cadrul Adunării Generale a preoților din 15 decembrie.

Folosind diferite prilejuri liturgice, misionare, pastorale, sociale, culturale și administrative am încercat să contribui la consolidarea legăturii clerului cu credincioșii. Prin binecuvîntarea și cu nemijlocita noastră participare au fost organizate în acest an două procesiuni cu Sfintele Moaște. Astfel, biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, a găzduit în ziua de 24 iulie cîteva mii de credincioşi, veniţi aici pentru a se bucura de prezenţa în mijlocul lor a icoanei şi a două părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. În  ziua de 9 decembrie, cînd în Biserica Ortodoxă este cinstit Cuviosul Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, în biserica ”Sf. Nicolae” din localitatea Ruseni au fost aduse în procesiune solemnă și așezate spre închinare două părticele din moaștele acestui sfînt.

Tot în scopul consolidării comuniunii dintre cler și popor am binecuvîntat anul acesta organizarea a două pelerinaje locale cu prilejul hramurilor Mănăstirilor Rudi și Călărășeuca. Parohi și enoriași din orașul Dondușeni și satele Tîrnova Corbu și Ruseni au pornit la 12 iunie, în Duminica Cincizecimii, după Sfînta Liturghie, în pelerinaj, mergînd pe jos și însoțiți de rugăciuni, pînă la Manăstirea ”Sfînta Treime” din satul Rudi, pentru a participa la slujba arhierească prilejuită de ziua hramului. Continuînd această tradiție, la 20 august, de hramul de vară al bisericii ”Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca, a fost de asemenea binecuvîntat un pelerinaj la care au participat credincioși și preoți din mai multe localități: Dondușeni, Ruseni, Corbu, Plop, Brăicau, Moșana, Briceni și Sauca.

Pentru a exprima recunoștința Noastră celor mai merituoși clerici și dreptmăritori creștini, care au dat dovadă de spirit de jertfă, generozitate, hărnicie și devotament în lucrarea lor adusă spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, am binecuvîntat instituirea decorațiilor eparhiale – Diploma Arhierească și Medalia ”Sfîntul Vasile cel Mare”. În acest context vreau să aduc la cunoștința Sfințiilor Voastre că în anul 2011, la inițiativa Noastră și la raportul preoților parohi cu Medalia eparhială au fost decorate 119 persoane, iar 304 au primit Diplome Arhierești. Cu ordine din partea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, au fost menționate 45 de persoane.

Cu prilejul vizitelor în parohii, dar și la Adunările Eparhiale am subliniat insistent obligativitatea menținerii sfintelor locașuri în ordinea și curățenia cuvenită, a catehizarii permanente a credincioșilor prin predica rostită după citirea Sfintei Evanghelii și după Sfînta Liturghie, a necesității formării corurilor parohiale din credincioșii prezenți la slujbă. Acestea au fost și vor rămîne în continuare cîteva din importantele criterii de evaluare a activității pastorale a preotului în parohie. În acest an nu am trecut cu vederea preoții care au realizat într-o măsură mai mare sau mai mică aceste obiective, menționînd slujitorii altarului cu un număr total de 87 decorații bisericești.

Spre marele nostru regret, pe teritoriul canonic al Episcopiei de Edineț și Briceni funcționează cîteva parohii aflate sub jurisdicția schismaticei Mitropolii a Basarabiei. Am primit în acest an cu multă bucurie duhovnicească revenirea unuia dintre acești clerici, a protoiereului Dorimedont Rotaru, împreună cu enoriașii săi în sînul Bisericii Mame, însă mare ne-a fost întristarea pentru aderarea la această schismă a protoiereului Igor Roșca, paroh al Bisericii ”Sfînta Treime” din satul Fetești, raionul Edineț. Cu adîncă durere în suflet am fost nevoiți să semnăm Decretul de Caterisire a acestui slujitor.

Prin urmare, în anul 2011 Episcopia de Edineț și Briceni și-a desfășurat activitatea pastoral-misionară, fiind prezentă prin slujitorii săi în viața Bisericii și a comunității. Primiți binecuvîntarea Arhierească de a vă implica pe viitor mai activ, alături de credincioși, în această lucrare sfîntă de mîntuire a sufletului.

 

 

Viața monahală

Este bine cunoscut rolul pe care l-au avut mănăstirile în trecut, în viața Bisericii și a credincioșilor. Mănăstirile au fost focare de trăire autentic creștină, oaze ale filantropiei și vetre de cultură. Aceste frumoase tradiții ale vieții monahale se continuă sub forme diferite și astăzi.

Monahul  slujește pe Dumnezeu printr-o viață aleasă în duh creștinesc, pentru că monahismul reprezintă solul cel mai fertil unde sunt cultivate virtuțile creștine. El nu trăiește doar pentru sine. În anumite momente, monahul cu viață și experiență deosebită este cercetat de numeroși credincioși, dornici de înduhovnicire. Viața lui aleasă este un continuu imn de slavă adus lui Dumnezeu și un exemplu pentru cei din jurul lui.

Grija acordată mănăstirilor este una din obligațiile prioritare, pentru că ele reprezintă rugul nestins al rugăciunii și modelul de viață creștin.

În cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni,  funcționeză 4 mănăstiri —  una de călugări și trei de maici. Aici își duc ascultarea 23 de călugări și respectiv 72 de călugărițe. În toate mănăstirile avem 10 călugări în san de preot și 6 ierodiaconi.

                     Mănăstirea ”Nașterea Domnului”, din s. Zăbriceni, r. Edineț, cu destinație pentru călugări, avînd ca stareț pe arhimandritul Damian, care este și președintele Departamentului ”Mănăstiri și viață monahală”. Pe parcursul anului 2011 am vizitat această mănăstire de 10 ori, oficiind Sfinte Liturghii, hirotonii și sfințirea antimiselor, destinate Eparhiei noastre. Mănăstirea este încă în construcție, însă munca viețuitorilor ei este văzută prin biserica pe care au ridicat-o. Biserica are o arhitectură deosebită.

                     Mănăstirea ”Învierea Domnului”, din orașul Briceni, cu destinație pentru maici, avînd ca stareță pe egumena Daniila. Am vizitat mănăstirea în acest an de mai multe ori cu diverse ocazii. În a doua zi de Paști, pe 26 aprilie, după Sfînta Liturghie am săvîrșit  sfințirea clopotniței și a copiei icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului ”Prodromița”, adusă din Muntele Athos. În data de 13 septembrie 2011, cu ocazia hramului paraclisului în cinstea Sf. Ciprian de Cartagina, cu străduința maicii starețe a fost prezentată prima ediție a acatistului Sf. Ciprian.

                     Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domului” , s. Călărășeuca, r. Ocnița, cu destinație pentru maici, fiind sub grija și ascultarea maicii egumene Eufrosinia. Mănăstirea a fost vizitată de mai multe ori în acest an mai ales pentru a oficia slujbele rînduite pentru perioada Postului Mare și cu prilejul hramurilor.

                     Mănăstirea ”Sfînta Treime”, s. Rudi, r. Soroca, cu destinație pentru maici, stareță aici fiind egumena Maria. Mănăstirea se află într-un loc pitoresc și natura încojurătoare  se îmbină cu frumusețea mănăstirii, dîndu-i un farmec aparte. Aici simți gustul și căldura rugăciunii și a vieții curate dedicate slujirii lui Hristos.  Am avut prilejul de astfel de trăiri, vizitînd mănăstirea de mai multe ori, oficiind Sfinte Liturghii.  Una din ele a avut loc în data de 13 iunie, cu ocazia hramului.

 

Învățămînt teologic și catehizare

În cadrul Episcopiei de Edineț funcționează o singură instituție de învățămînt teologic – Seminarul Teologic Liceal de Fete ”Sfînta Cuvioasă Muceniță Elisabeta”.  În prezent aici își fac studiile în jur de 50 de eleve. În anul 2011 am înmînat diplome celor 15 absolvente ale instituției, oferindu-le în dar în semn de binecuvîntare și cîte o Sfîntă Scriptură.

 În mod deosebit am accentuat în acest an importanța predării cursului de religie creștin-ortodoxă în școală, căci dacă acum nu se vor cultiva în sufletele tinerilor cele spirituale, cine știe la ce se va putea ajunge în ziua de mîine.       

Cu toate că a fost aprobată de Guvern, reintroducerea disciplinei Educației Religioase Ortodoxe în şcoală a provocat controverse, reţineri, critici, puncte de vedere diverse, atât din partea unor analiști politici, a unor intelectuali, a mass-mediei, cât şi din partea unor reprezentanţi ai cultelor, ai părinţilor şi ai elevilor.

Trecând peste toate aceste obstacole, la insistenţele repetate ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, astăzi religia ortodoxă se predă în clasele primare și gimnaziale. Disciplina este predată opțional în baza cererii părinților. În 40 de școli ale Eparhiei de Nord astăzi copiii primesc învățătura de credință ortodoxă. Preocupările tinerilor de astăzi sunt foarte diverse. Viața lor religioasă nu presupune invocarea iubirii lui Dumnezeu în situații dificile, dar trebuie să constituie un urcuș continuu către desăvîrșire prin credință și iubire. Pentru o bună reușită a acestora să se vegheze la sporirea lor duhovnicească, mai ales în parohiile unde este semnalată o prezență mai activă a mișcărilor sectare, neoprotestante,  în special în raionul Briceni.    

 Cu bucurie putem afirma că în unele parohii se desfășoară cercuri de catehizare a copiilor și tinerilor. Preoții din parohiile învecinate săvîrșesc în sobor Sfînta Litughie și Taina Sf. Maslu la diferite sărbători creștine.

Pe parcursul întregului an în mai multe localități s-au desfășurat  diferite activități ca : lecții deschise, seminare, serate cu diferite tematici, de exemplu: ”Sfîntul Andrei — Apostolul neamului nostru”

O prezență spirituală în învățămînt este oficierea unor slujbe religioase în școală. Se înțelege că astfel de servicii divine au loc cu prilejul unor momente deosebite, cum ar fi începutul sau sfîrșitul de an școlar.

Pot mărturisi că am trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească în școala din satul Frasin, unde, la 27 septembrie, de Ziua Înălțării Sfintei Cruci, s-a petrecut serata religioasă pe tema:” Sfînta Cruce – simbolul creștinismului”. Aici copiii au prezentat un frumos recital de poezii și cîntece religioase legate de tema sărbătorii. Munca părintelui paroh Alexei Gheorghelaș a fost evidentă și considerăm că este un exemplu demn de urmat pentru toți slujitorii Eparhiei.

În satul Țaul studenții anului patru ai Colegiului Agricol au participat la conferința  cu genericul: ”Sfînta Taină Cununiei”, organizată de părintele Lucian Serdeșniuc, la ea participînd și Directorul Adjunct, Ludmila Iurcișin,  împreună cu profesorii. Ne bucurăm că obiectul Religie se predă la cinci grupe din Colegiu. Pentru prima dată în această școală, de ziua profesorului, s-a oficiat Litia mică  spre pomenirea profesorilor decedați, săvîrșindu-se și un Te Deum de sănătate pentru corpul didactic. La manifestare a fost prezent și primarul satului Țaul.

Tot în această ordine de idei, nu putem trece cu vederea existența Centrului de Informare pentru tineri de pe lîngă Biserica ”Sfîntul Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineț, unde periodic au loc seminare de informare pentru tineri pe diverse teme.

Ne bucurăm pentru aceste mici realizări de început și ne exprimăm speranța că pe viitor ele se vor înmulți și vor contribui la formarea unei generații de tineri cu o autentică trăire și simțire creștinească.

 

Activitatea socială

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mîntuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32), ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti sunt acelea care ne vor deschide porţile fericirii veşnice (Matei 25, 34-40). Avînd în vedere aceste considerații, am acordat mereu o atenției sporită slujirii sociale a Bisericii.

Anul acesta am oferit în dar cîtorva familii cu mulți copii din Eparhia noastră 5 frigidere, un aragaz și două cuptoare cu microunde. De asemenea, din partea Noastră a fost achitată confecționarea costumelor de sărbătoare pentru 16 tineri și a 7 paltoane pe slujitorii ce au familii cu mulți copii. Două persoane cu dizabilități din Eparhia de Edineț și Briceni au primit din partea Noastră cîte un scaun cu rotile.

Ianuarie este ziua cadourilor și oamenii cu suflet mare nu contenesc să aducă zîmbetul pe fața copiilor. La sărbătoarea „Nașterea Domnului” din acest an, Centrul de Plasament temporar și reabilitare pentru copii din orașul Bălți este vizitat de parohia Țaul împreună cu membrii corului ”Treimea” și ansamblul vocal ”Stejarii”. În acest Centru sunt 88 de micuți rezidențiați și 28 din secția de zi. De asemenea, la fiecare parohie sunt împărțite cadouri pentru copii ,aducîndu-le bucurie în sufletul lor.

 În cinstea Luminatului Praznic al Învierii Domnului s-a desfăşurat o amplă acţiune de caritate. Cu binecuvîntarea Noastră, Blagocinii au organizat ca în fiecare parohie să se colecteze ajutoare din produse alimentare, ca mai apoi, în ziua Învierii Domnului, să fie repartizate acelor creştini care n-au avut acces pe deplin de a se îndulci din bucuria Sărbătorii. Aceste daruri au fost repartizate la azilurile de bătrîni, spitalele și orfelinatele din cuprinsul Eparhiei, precum și la Penitenciarul nr.2 pentru minori din orașul Lipcani.

Pe viitor ne propunem intensificarea acțiunilor filantropice venite din partea Bisericii, prin desfășurarea lor în mod organizat în cadrul Departamentului Eparhial Activitate Socială și Caritate.

 

Activitatea editorială

Înainte de a trece în revisă principalele realizări editoriale ale anului 2011 în Eparhia noastră, aș vrea să propun atenției Sfințiilor Voastre cîteva considerații istorice.

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost instituit în anul 1991. Prin binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, am fost numit președinte al acestui Consiliu, care intră în componența Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse. Chiar dacă a fost greu de la început, mi-am propus ca sarcină asigurarea tutror parohiilor din cuprinsul Mitropoliei cu toate cărțile necesare săvîrșirii slujbelor divine. Astăzi pot mărturisi cu toată certitudinea că această sarcină a fost realizată. În cei 20 de ani care s-au scurs de atunci au fost editate în jur de 480 de titluri de carte ortodoxă cu un tiraj de la 1.000 la 100.000 de exemplare. Multe din cărțile necesare săvîrșirii cultului divin au fost oferite parohiilor sub formă de donație.

În anul 2004 a fost editată pentru prima dată în Moldova Biblia în limba de stat într-un tiraj de 60.000 de exemplare, dintre care 3.000 au fost destinate Eparhiei Române a Bisericii Ortodoxe din America.

În prezent purtăm discuții cu președintele Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse, Înalt Preasfințitul Mitropolit Climent, în vederea identificării unor posibilități financiare de editare a unui traj de 10.000 de exemplare a Bibliei pentru comunitățile vorbitoare de limbă rusă din cuprinsul Mitropoliei, avînd în vedere că asemenea evenimente editoriale nu au mai avut loc în Moldova încă din anul 1819.

În perioada 4-7 noiembrie 2011, cărțile de cult tipărite la Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova au fost prezentate în cadrul unei Expoziții – forum cu genericul ”Rusia Ortodoxă 2011” ce s-a desfășurat la Moscova în sala ”Manej”, prin delegatul și adjunctul Nostru, domnul Serghei Blîndu.

Indiscutabil, cea mai importantă realizare a Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova în anul 2011 a fost pregătirea, structurarea grafică și machetarea Sfintei Evanghelii ce a fost tipărită la Moscova și adusă în dar Bisericii Ortodoxe din Moldova de către Sanctitatea Sa, Patriarhul Kiril, în timpul vizitei Sale aici în perioada 8-10 octombrie 2011.

Au fost editate calendare de perete și calendare de masă pentru anul 2012 în limbile de stat și rusă, pentru a satisface nevoile duhovnicești și de informare ale slujitorilor și credincioșilor. Elementul de noutate al calendarelor de masă editate în acest an a fost publicarea în ele a fotografiei fiecărui preot și a adresei din parohia în care-și duce slujirea, îndeplinind astfel o hotărîre a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care prevede accesibilitatea preotului pentru enoriașii săi.

Tot aici menționăm și editarea Pastoralelor la Luminatul Praznic al Învierii și la Nașterea Domnului.

Prin binecuvîntarea Noastră și cu susținerea Sihăstriei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” Goloseevo din orașul Kiev, Ucraina, la Editura ”Lumina Lui Hristos” au văzut lumina tiparului următoarele lucrări:

— ”Calendarul Bisericesc – Memoria și Simbolul Ortodoxiei” de protodiaconul Ioan Munteanu,

— ”Combaterea sectelor raționaliste”, vol. I, de M. A. Kalnev,

— ”Ce și în Cine să crezi și cum să trăiești?”, antologie de texte patristice,

— Sfîntul Ioan Gură de Aur, ”Cuvinte… și Scrisori alese…”,

— ”Cuvînt împotriva hulitorilor sau lupta cu cei ce înjură și blesteamă”,

— ”Veșmîntul Dumnezeirii sau cum putem dobîndi smerenia” de Protoiereu Veaceslav Tulupov,

— Sfîntul Sfințit Mucenic Ciprian de Cartagina, ”Scrieri”,

— ”Sfinții și Mănăstirile din Olimpul Bitiniei”.

 

Relații cu mass-media

Timpul în care jurnaliștii își aminteau de Ortodoxie mai ales cu ocazia Paștelui sau a Crăciunului a rămas în trecut. Astazi, discuţiile pe tema bisericii sunt găsite de zi cu zi în paginile de ziare, radio, televiziune şi internet. Acest lucru este, desigur, foarte plăcut, dar ne și impune la o mare responsabilitate  şi ne încurajează să fim mai activi în cooperarea cu mass-media. Dacă nu facem nimic, jurnaliştii formează după  înţelegerea lor proprie  imaginea Bisericii în societate. Fără participarea noastră, această imagine poate fi dezechilibrată, și în cel mai rău caz —  urîtă şi înşelătoare.

Din alt punct de vedere,  Biserica a avut dintotdeauna o activitate rodnică în toate domeniile: social, misionar, cultural, însă multe din acţiunile sale au rămas în umbră. Astăzi însă, mediatizarea acţiunilor și învăţăturilor Bisericii înseamnă un mijloc eficient de propovăduire, deoarece mulţi creştini primesc informaţii prin intermediul presei. Învăţătura bisericii ajunge, prin intermediul mediei, mai departe decât ajunge cuvântul evanghelic răspândit în spaţiul bisericii. Media, folosită cu înţelepciune, devine o prelungire în lume a amvonului, un mijloc activ al propovăduirii contemporane.

Avînd în vedere rolul mass-media în promovarea imaginii Bisericii, dar și a propovăduirii Cuvîntului Lui Dumnezeu, am creat în cadrul Eparhiei un Departament responsabil de relațiile cu sursele de informare în masă.

Pe lîngă faptul că am fost prezent în mass-media locală scrisă și la cîteva posturi de televiziune locală, acordînd interviuri cu prilejul diferitor evenimente, considerăm o importantă realizare în acest domeniu înființarea site-ului oficial al Eparhiei (www.eparhia-edinet.md), care este actualizat în permanență și prin intermediul căruia sunt puse la dispoziția tuturor date referitoare la preoți și parohii și numeroase informații privind activitatea ce se desfășoară în cadrul Episcopiei. Și în acest caz ne-am dori o colaborare mai activă din partea preoților privind mediatizarea activităților mai importante ce le desfășoară în parohii.

Desigur, salutăm prezența preoților în cadrul diferitor emisiuni și interviuri în mass-media locală, mai ales cu prilejul sărbătorilor ce se apropie și nu numai, dar insistăm ca acest lucru să fie făcut cu maximă responsabilitate și discernămînt, astfel încît să nu aibă de suferit imaginea Bisericii Lui Hristos.

 

Activitatea economică

După cum știm, Biserica este o instituție divino-umană, mai bine zis, Ea este prelungire a dumnezeirii în umanitate prin Harul Duhului Sfînt, care necontenit se pogoară de la Cincizecime în Biserică prin Ierarhia ei sacramentală. In chip nevăzut, Biserica este condusă de-a pururi de Însuși întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. În chip văzut, Biserica este condusă și administrată de Ierarhia bisericească, care nu poate să nu țină cont de rînduielile și legile existente în această lume pămîntească. Din acest motiv nu putem neglija nici Noi aspectul economic al funcționării Eparhiei, fiind nevoiți să ne confruntăm zi de zi cu probleme de ordin financiar.

Insuficiența surselor financiare a fost cea mai acută problemă a anului 2011 în sectorul economic al activității noastre. Laic vorbind, cu ghilimelele de rigoare, dacă am fi să facem o analiză contabilă a veniturilor și cheltuielilor, am ajunge la concluzia că Episcopia pur și simplu nu este rentabilă. Totalul de venituri a acoperit doar în proporție de 40% cheltuielile efectuate de Eparhie. De nenumărate ori am fost amenințați cu deconectarea de la sursa de gaze naturale și energie electrică, pentru neachitare la timp. Dar, mulțumesc Bunului Părinte Ceresc, care a lucrat și lucrează prin oamenii cu suflet mare, ce ne-au ajutat să înfruntăm și aceste probleme. Vreau, în acest context, să exprim recunoștință direcției companiilor S.A. ”Moldova-Gaz” și S.A. ”RED Nord-Vest” pentru eșalonarea datoriilor, oferindu-ne posibilitatea să le achităm într-o perioadă mai lungă de timp.

Folosindu-mă de acest prilej, aduc cele mai sincere și cordiale mulțumiri, dimpreună cu întreaga Noastră recunoștință, domnului ministru Marcel Răducanu, care a fost ca un ”înger păzitor” în acest an pentru Eparhie, contribuind financiar la bunăstarea ei și deseori intervenind cu succes pe lîngă factorii de decizie pentru rezolvarea problemelor cu care ne-am confruntat.

De asemenea, țin să adresez respectuase mulțumiri Î.M. ”Apă-Canal” Edineț și în particular domnului director Vitalie Sorocan; Companiei S.A. ”Moldova-Gaz” și în special domnului director Alexandru Gusev; filialei ”Edineț-Gaz” și în special domnului director Djony Alexăndreanu; S.A. ”Moldtelecom” Chișinău și în special domnului director Vitalie Iurcu, precum și filialei S.A. ”Moldtelecom” Edineț, și în special domnului director Vitalie Andruh, pentru ajutorul substanțial și susținerea acordată pe parcursul întregului an 2011.

 

 * * * * * *

Raportul de față reprezindă doar o scurtă sinteză a activității Noastre în primul an al slujirii în treaptă de Episcop. Au existat multe dificultăți pe care am încercat să le înfruntăm împreună, multe lucruri desigur nu am reușit să le realizăm, dar sunt bucuros de sprijinul, încrederea și dragostea pe care o primesc din partea Sfințiilor Voastre, fapt pentru care Vă sunt recunoscător și Vă port mereu în rugăciunile particulare și în fața Sfîntului Prestol la fiecare Sfîntă Liturghie.

Vă mulțumesc pentru atenție !

 

 

26. 12.2011                                                                                                                   NICODIM

                                                                                                                         Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.