Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorală la Praznicul Sfintei Învieri a PS NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni

Har, bucurie, pace şi milă de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit — Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi părintească binecuvântare.

Iubiţi slujitori ai sfintelor altare, drept-măritori creştini!

Cu luminarea de Paşti în mână şi cu bucuria şi lumina Învierii în suflet, mă adresez tuturor celor adunaţi în sfintele biserici, cu salutarea pascală: HRISTOS A ÎNVIAT!

Clopotele sfintelor locaşuri de închinare ne vestesc marea bucurie a Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos. După şapte săptămâni de post şi rugăciune, inimile drept-credincioşilor creştini se veselesc din nou întru slăvirea Celui ce, „cu moartea pe moarte călcând", a înviat a treia zi, dăruind lumii viaţă veşnică. Praznicul Sfintelor Paşti ne aduce bucuria neasemănată a izbăvirii din robia păcatului pentru toată lumea şi pentru totdeauna. Iată de ce cântăm împreună cu toţi drept-măritorii creştini de pretutindeni: „Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti, că a făcut biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moarte pe moarte, începător învierii morţilor s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă" (Troparul Învierii, glasul 3). Biruind moartea prin răstignirea şi îngroparea Sa, Hristos ne-a descoperit izvorul mântuirii noastre. Sfântul Apostol Petru zice: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui lisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi (I Petru 1, 3-4). Aceasta este negrăita bucurie a praznicului Învierii: mântuitoarea credinţă că Hristos a Înviat şi că prin El avem şi chezăşia vieţii veşnice.

Am aşteptat această Sfântă Zi cu sufletul curăţit prin Taina Mărturisirii şi prin împărtăşirea cu Preacuratul Trup şi Sânge al Domnului, şi astfel ne-am îmbrăcat într-o haină nouă a sufletului, am păşit într-o viaţă nouă — viaţa în Hristos. Mântuitorul ne-a arătat El Însuşi chipul unei vieţi cu adevărat sfinte „…chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce" (Filipeni 2, 7-8).

Învierea Domnului lisus Hristos este „piatra din capul unghiului", pe care s-a zidit credinţa noastră mărturisită de Sfânta Biserică. Taina Învierii lui Hristos este esenţa Evangheliei propovăduită de Apostoli, şi de aceea sărbătoarea Luminatei Învieri este cântată de Biserica drept-măritoare ca „…Sfântă zi… al praznicelor Praznic şi Sărbătoare a sărbătorilor: întru care binecuvântăm pe Hristos în veci" (Irmosul Cântării a 8-a din Canonul Paştilor), iar icoana Învierii lui Hristos o vedem pe coperta Sfintei Evanghelii.

Lumina Învierii lui Hristos dă sens vieţii creştine, pentru că Hristos Cel „înviat ca un Dumnezeu", cum adevereşte şi cântarea bisericească, rămâne tainic prezent şi lucrător în Biserica Sa până la sfârşitul acestei lumi: „…Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor…" (Matei 28, 20). Rămâne cu noi ca să ne mângâie şi să ne lumineze, să ne întărească şi să ne sfinţească viaţa cu înţelepciunea dumnezeiască a Evangheliei Sale şi cu darurile harice ale Sfintelor Taine, pe care ni le împărtăşeşte Biserica Ortodoxă. Rămâne cu noi ca să ne călăuzească paşii pe calea mântuirii.

În noaptea Sfintelor Paşti, Biserica-Mamă ne îndeamnă „să iertăm toate pentru Înviere şi să zicem fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi…" (Stihirile Paştilor). Să-L rugăm, fraţilor şi surorilor, pe Hristos Cel înviat din morţi să ne dăruiască iubire din iubirea Sa, să ne trimită dumnezeiescul har şi ajutor din puterea Sa, pentru a trăi şi a lucra după voia Lui cea sfântă. Să încercăm să ne înnoim şi să ne sfinţim viaţa, să iubim mai mult pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii noştri în fapte bune.

Iubiţi întru Domnul preacuvioşi, preacucernici părinţi, fraţi şi surori!

Trăim într-o lume cuprinsă de nelinişte şi deznădejde, de amorţire şi nepăsare. În lume au loc cutremure, inundaţii şi alte tulburări care schimbă viaţa oamenilor. Vedem peste tot semne ale morţii fizice şi duhovniceşti: boală şi suferinţă, sărăcie şi nedreptate, violenţă şi lăcomie de bani, sete de putere şi slăbire a credinţei, răcire a dragostei frăţeşti şi chiar lipsa bunului simţ. Oamenii caută mai mult bogăţia materială trecătoare, decât bogăţia duhovnicească a credinţei şi a vieţii veşnice. Învierea lui Hristos ne descoperă adevărata bogăţie — cereasca şi netrecătoarea bogăţie a vieţii veşnice — care se dobândeşte prin credinţa vie în Dumnezeul cel Viu, prin fapte bune şi prin nevoinţă continuă şi corectă din punct de vedere patristic. Noi, creştinii ortodocşi, care mărturisim că Hristos este „izvorul învierii noastre" — găsim în Învierea Lui răspuns la toate problemele care ne frământă. Învierea este o chemare la deşteptare pentru omul chinuit şi zdrobit sufleteşte, un îndemn de a depăşi starea păcătoasă de moarte, de întuneric, de deznădejde în care se află. Cel pătruns de taina Învierii nu poate fi nici trist, nici singur, nici părăsit. "Acum toate s-au umplut de lumină…", rostim în noaptea de Paşti, „…şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt…" (Cântarea a 3-a din Canonul Paştilor).

Cuvântul Paşti înseamnă trecere — trecere de la întuneric la lumină, de la moarte la viaţă, de la tristeţe la bucurie, de la deznădăjduire la nădejdea cea mântuitoare, de la războiul şi neliniştea lăuntrică la pacea şi odihna sufletească. Să privim chipul fiecărui om în lumina Învierii lui Hristos, ca pe o sfântă lumânare de Paşti, aprinsă în lume de iubirea Mântuitorului pentru neamul omenesc. Să ne întărească Hristos Cel înviat din morţi, ca să nu pierdem nădejdea şi bunătatea sufletului şi să ne binecuvânteze în lucrarea noastră de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor, orfanilor şi săracilor.

Să ne bucurăm şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru Focul Haric, pentru Lumina Învierii pe care ne-o dăruieşte an de an. Să credem cu tărie şi cu puterea duhului în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos; s-o trăim întru lumina bucuriei pascale şi, mărturisind adevărul despre învierea de obşte, să ne rugăm şi pentru cei ce încă nu vor să creadă în Adevăr. „…Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi" (II Corinteni 13, 11).

În această sfântă noapte de Paşti, Vă îmbrăţişez cu dragoste în Hristos Domnul nostru şi rog pe Dumnezeu să ne aibă pe toţi în ocrotirea harului, iertării şi iubirii Sale. Biruinţa lui Hristos asupra morţii să fie biruinţa tuturor asupra patimilor şi greutăţilor care împovărează sufletul omului. Să fim cu toţii părtaşi ai luminii tămăduitoare şi ai bucuriei negrăite a Învierii şi să vestim tuturor:

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

PS NICODIM,
Episcop de Edineţ şi Briceni
Învierea Domnului,
Edineț, 2011

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.